Έκτακτη και κατεπείγουσα συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Νέστου συγκαλεί την Τετάρτη 4 Ιουλίου στις 14:00 η πρόεδρος Ελένη Ψυλλίδου προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα: 

 

 

Έγκριση 8ης αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Νέστου οικονομικού  έτους 2018

 

 

Έγκριση πρόσληψης εκτάκτου προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για εργασίες αποκατάστασης φυσικών καταστροφών (πλημμύρες) 

 

 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω φυσικών καταστροφών (πλημμύρες) που υπέστη  ο Δήμος Νέστου (υπ΄αριθ.2964/29-6-2018/9436/2-7-2018 απόφαση της Περιφέρειας ΑΜΘ  (ΑΔΑ: 6ΟΧΓ7ΛΒ-ΛΡΙ))