Πόρισμα της ομάδας εργασίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου για τα Τενάγη Φιλίππων σχετικά με τα προβλήματα των Τεναγών, προτάσεις για την επίλυση τους και την εν γένει αειφορική τους διαχείριση»

 

Τα Τενάγη Φίλιππων είναι ένας υγρότοπος τύρφης, ένας μοναδικός φυσικός σχηματισμός για τη χώρα μας και παγκοσμίως που, για τις ανάγκες των προσφύγων – κατοίκων της περιοχής, μετατράπηκε με την εκτέλεση των κατάλληλων εγγειοβελτιωτικών έργων σε μια παραγωγική καλλιεργούμενη έκταση, που τόσο ανάγκη την είχαν οι πρόσφυγες κάτοικοι της περιοχής. Η φύση του σχηματισμού αυτού που ουσιαστικά είναι ένας υγρότοπος που συνεχώς αποστραγγίζεται, σε συνδυασμό με τις λανθασμένες ανθρώπινες πρακτικές όλα αυτά τα χρόνια, έχουν φτάσει την κατάσταση στα Τενάγη Φιλίππων σε οριακή κατάσταση.

Η συνίζηση, η οξείδωση της τύρφης και η καθίζηση των εδαφών (που αποτελούνται κυρίως από τύρφη) σε μεγάλο τμήμα των Τεναγών έχει φτάσει σε μεγάλο βάθος, το στραγγιστικό δίκτυο είναι σε κακή κατάσταση και κακοσυντηρημένο και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο όγκο των απορρεόντων υδάτων με αποτέλεσμα να εντείνονται χρόνο με τον χρόνο τα πλημμυρικά φαινόμενα, τόσο ως προς το μέγεθός τους όσο και ως προς την διάρκεια τους. Επιπρόσθετα, το σύστημα της υπάρδευσης των καλλιεργειών που εφαρμόζονταν τα προηγούμενα χρόνια δεν μπορεί να λειτουργήσει ενιαία για όλα τα Τενάγη Φιλίππων απειλώντας την παραγωγικότητα ολόκληρου του Τυρφώνα. Αυτά τα καίρια προβλήματα που παρουσιάζει σήμερα ο Τυρφώνας Φιλίππων, σε συνδυασμό με πολλά άλλα δευτερεύουσας και τοπικής σημασίας, απειλούν την ίδια την ύπαρξή του ως πλουτοπαραγωγικού πόρου της περιοχής στον αγροτικό τομέα.

Το περίπλοκο της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί στα Τενάγη Φιλίππων επιτείνεται από την οικονομική κρίση και την έλλειψη πόρων, καθώς δυσχεραίνεται η υλοποίηση έργων και παρεμβάσεων που θα δίνουν μόνιμες λύσεις στα προβλήματα και όχι προσωρινά και πρόχειρα δρώντας πυροσβεστικά μετά από κάποια πλημμύρα.

 

Για αυτούς τους λόγους το παράρτημά μας προχώρησε στη σύσταση ομάδας εργασίας. Οι στόχοι και οι σκοποί της είναι η καταγραφή και διερεύνηση της υφιστάμενης κατάστασης, των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η περιοχή των Τεναγών Φιλίππων, η υποβολή προτάσεων επίλυσής τους και τέλος η αειφορική τους διαχείριση. Η ομάδα εργασίας για να επιτύχει τους σκοπούς αυτούς, χρησιμοποίησε όλο το διαθέσιμο βιβλιογραφικό υλικό για τα Τενάγη Φιλίππων, την εμπειρία και τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις των μελών της, προχωρώντας σε μια ολοκληρωμένη υποβολή προτάσεων που πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει στο να επιλυθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Τυρφώνας των Τεναγών Φιλίππων. Οι προτάσεις μας αυτές θα πρέπει να είναι αντικείμενο έρευνας μιας εμπεριστατωμένης μελέτης που θα αφορά όλα τα Τενάγη Φιλίππων.

Τα Τενάγη Φιλίππων είναι ένα δώρο της φύσης που προσφέρεται για τον βιοπορισμό των ανθρώπων. Η εκμετάλλευση όμως αυτή από τους ανθρώπους θα πρέπει να βασίζεται σε κανόνες αειφορικής παραγωγικότητας και διατήρησης των φυσικών πόρων. Σε αντίθετη περίπτωση η φύση, όπως είναι γνωστό, έχει την τάση να παίρνει πίσω αυτό που μας χάρισε απλόχερα. Χρέος μας, είναι λοιπόν να διατηρήσουμε τον Τυρφώνα Φιλίππων παραγωγικό για εμάς και τα παιδιά μας. 

 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.

του ΓΕΩΤΕ.Ε.

Ανατολικής Μακεδονίας

Ζαφείρης Μυστακίδης