Επιστολή προς τους υπουργούς Εσωτερικών και Ανάπτυξης με την οποία διαμαρτύρεται για την απόφαση του Δήμου Νέστου να χαρακτηρίσει προμήθεια και όχι τεχνικό έργο τον διαγωνισμό προϋπολογισμού 6 εκατομμυρίων ευρώ για την αγροτική οδοποιία στον Δήμο απέστειλε η Πανελλήνια Ένωση Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων. 

 

Ζητά από τις αρμόδιες υπηρεσίες την τροποποίηση των όρων του διαγωνισμού και τη διενέργεια νέου ανοικτού διαγωνισμού καθώς όπως αναφέρει, ο Δήμος Νέστου παραβίασε τις αρχές της ίσης μεταχείρισης νοθεύοντας ευθέως τον ανταγωνισμό. Τέλος καταλογίζει στον Δήμο πως κατεύθυνε τον διαγωνισμό σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις και μάλιστα εμπορικές. 

 

Ακολουθεί ολόκληρη η επιστολή 

 

Αξιότιμε κύριοι Υπουργοί,

Αξιότιμοι κύριοι Πρόεδροι,

 

Κατόπιν διαμαρτυρίας  μελών μας, Συνδέσμων Πιστοποιημένων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, λάβαμε γνώση της με αρ. 21PROC009463158 2021-11-02 διακήρυξη, 

 

σύμφωνα με την οποία προκηρύχθηκε  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ με τίτλο :   «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ - ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ», Προϋπολογισμού 5.975.423,60 €.

 

Εν προκειμένω, δημοπρατείται  σύμβαση προϋπολογισμού 5.975.423,60 Ευρώ που σύμφωνα με την διακήρυξη αφορά :  «….αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και τοποθέτηση ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες της πράξης: « Ανάπτυξη της υπαίθρου – Αγροτική οδοποιία Δήμου Νέστου…..»  

 

Σε συνέχεια, στη διακήρυξη αναφέρεται ότι : 

«…στα 180.000 στρέμματα γεωργικής γης, αρδευόμενα από τον ποταμό Νέστο, αναπτύσσεται οδικό δίκτυο 4.000 χιλιομέτρων. Τα 1.000 χιλιόμετρα θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως κεντρικό αγροτικό οδικό δίκτυοεκ των οποίων τουλάχιστον τα 140 χιλιόμετρα απαιτείται να ασφαλτοστρωθούν και να βελτιωθεί η βατότητά τους για την προώθηση της καλλιέργειας δυναμικών και θερμοκηπιακών προϊόντων.»

 

«Στις υφιστάμενες οδούς, που πρόκειται να ασφαλτοστρωθούν, δεν θα μεταβληθούν τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά τους και κατά συνέπεια δεν απαιτούνται εργασίες εκσκαφών και επιχώσεων. 

 

Αναλυτικά οι εργασίες που πρόκειται να κατασκευαστούν είναι οι εξής: 

 

Προμήθεια, μεταφορά και διάστρωση υλικού βάσης όπου απαιτείται. 

Προμήθεια μεταφορά και διάστρωση ασφαλτικής προεπάλειψης. 

Προμήθεια μεταφορά και διάστρωση ασφαλτικής στρώσεις. 

Προμήθεια μεταφορά και διάστρωση θραυστού υλικού πλήρωσης ερεισμάτων.

Τοποθέτηση πινακίδων κυκλοφορίας. 

Απλή διαγράμμιση οδών. 

Σε συγκεκριμένα σημεία απαιτείται η βελτίωση υφιστάμενων τεχνικών έργων για την απορροή των ομβρίων υδάτων. Η βελτίωση περιλαμβάνει τη χρήση οπλισμένου σκυροδέματος …..»

 

Όπως αντιλαμβάνεστε από την διακήρυξη προκύπτει με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο ότι η εν λόγω σύμβαση αφορά υλοποίηση τεχνικού έργου και όχι προμήθειας.

 

Το θεσμικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων και συγκεκριμένα το άρθρο 18  του ν.4412/2016 προβλέπει ρητά την υποχρέωση τήρησης των γενικών αρχών του δικαίου των δημοσίων συμβάσεων, οι οποίες ισχύουν ανεξαρτήτως του είδους ή της αξίας της υπό ανάθεση σύμβασης. Ειδικότερα, οι αναθέτουσες αρχές οφείλουν:

 

α) Να αντιμετωπίζουν τους οικονομικούς φορείς ισότιμα και χωρίς διακρίσεις.

β) Να ενεργούν με διαφάνεια.

γ) Να τηρούν την αρχή της αναλογικότητας 

δ) Να τηρούν την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης.

ε) Να τηρούν την αρχή της προστασίας του δημόσιου συμφέροντος.

στ) Να τηρούν την αρχή της προστασίας των δικαιωμάτων των ιδιωτών.

ζ) Να τηρούν την αρχή της ελευθερίας του ανταγωνισμού.

η) Να τηρούν την αρχή της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης.

 θ) Να μην αποσκοπούν στην εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου I (άρθρα 3 έως 221) ή στον τεχνητό περιορισμό του ανταγωνισμού.

ι) Να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων και η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των διατιθέμενων προς το σκοπό αυτό δημοσίων πόρων.

 

Έχοντας, πλέον,  εμπειρία πέντε ετών ισχύος του ν.4412/16 και κατόπιν σχετικής έρευνας, η ΠΕΣΕΔΕ έχει εντοπίσει πλείστες περιπτώσεις διακηρύξεων όπου διαπιστώνεται η  εξόφθαλμη κατάχρηση του ν.4412/2016 και η κατά το δοκούν διάκριση μίας Δημόσιας Σύμβασης σε Έργο – Προμήθεια – Υπηρεσία από Αναθέτουσες Αρχές.

 

Έχουμε δε απευθυνθεί στο παρελθόν με επιστολές μας στα αρμόδια Υπουργεία για το ίδιο θέμα, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. 

 

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις γίνεται, σκόπιμα κατά την γνώμη μας, λανθασμένα ο χαρακτηρισμός μίας Δημόσιας Σύμβασης αντί έργου ως προμήθειας ή υπηρεσίας, που έχει ως αποτέλεσμα την απουσία βασικών τεχνικών στοιχείων από τα έγγραφα της σύμβασης ώστε να εξασφαλίζεται η έντεχνη και ασφαλή υλοποίησή της και  τον   τεχνητό αποκλεισμό των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων από τις Διαδικασίες Ανάθεσης Δημόσιας  Σύμβασης, παρόλο που το πραγματικό αντικείμενο αυτών των συμβάσεων είναι η υλοποίηση τεχνικών έργων.

 

Κύριοι Υπουργοί,

Κύριοι Πρόεδροι, 

 

Είναι προκλητικό, εξοργιστικό και ταυτόχρονα λυπηρό το γεγονός ότι σε μία ευνομούμενη χώρα, όπου έχουν συσταθεί και λειτουργούν θεσμοί όπως η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η Επιτροπή Ανταγωνισμού, η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, το Ελεγκτικό Συνέδριο, οι Αναθέτουσες Αρχές Δήμων και Περιφερειών αυθαιρετούν και δημοπρατούν δημόσιες συμβάσεις καταπατώντας κάθε κανόνα χρηστής διοίκησης. 

 

Είναι προκλητικό, εξοργιστικό και ταυτόχρονα λυπηρό το γεγονός ότι «εφευρίσκονται» επιχειρήματα του τύπου «…..όταν η αξία των υλικών είναι υψηλότερη από την εργασία τότε η σύμβαση μπορεί να χαρακτηρισθεί προμήθεια ….», όταν είναι γνωστό και εύκολα αποδείξιμο ότι η οικονομική ανάλυση της συντριπτικής πλειοψηφίας μίας δημόσιας σύμβασης τεχνικού έργου θα καταλήξει στο ότι η οικονομική αξία των υλικών που ενσωματώνονται κατά την κατασκευή ενός έργου είναι υψηλότερη από την τεχνική εργασία που αυτό απαιτεί,   

 

Είναι προκλητικό, εξοργιστικό και ταυτόχρονα λυπηρό το γεγονός ότι δημοπρατείται σύμβαση αξίας σχεδόν έξι εκατομμυρίων ευρώ και στα έγγραφα που αποτελούν τον φάκελο της σύμβασης δεν συμπεριλαμβάνονται  βασικά τεχνικά στοιχεία απαραίτητα για την υλοποίηση της σύμβασης, όπως τεχνικές μελέτες, υπολογισμοί και σχέδια, τεχνικές προδιαγραφές, φάκελος ασφάλειας και υγείας έργου κλπ, επειδή ο  Κύριος του Έργου, ο Δήμος Νέστου, αυθαίρετα αποφάσισε να χαρακτηρίσει την σύμβαση ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΟΧΙ ΕΡΓΟ.  

 

Η μόνη διαδικασία που διασφαλίζει την έντεχνη και  ασφαλή  υλοποίηση μίας Σύμβασης Έργου είναι αυτή που προβλέπεται με τον ν4412/2016 και όχι η  ‘’βάφτισή’’ της σε προμήθεια ή υπηρεσία

 

Είναι προκλητικό, εξοργιστικό και ταυτόχρονα λυπηρό το γεγονός ότι δεν είναι ικανή  η Πολιτεία να σταματήσει όλες αυτές τις αυθαίρετες και καταχρηστικές διοικητικές πράξεις και οι υπεύθυνοι των πράξεων αυτών να βρίσκονται στο απυρόβλητο.  

 

Επειδή, 

 

Το αντικείμενο της συγκεκριμένης σύμβασης αφορά τεχνικό έργο αγροτικής οδοποιίας που προϋποθέτει εγκεκριμένες μελέτες υδραυλικής, στατικής και τοπογραφίας

 

Το θεσμικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων και συγκεκριμένα το άρθρο 18 του ν.4412/2016, προβλέπει ρητά την υποχρέωση τήρησης των γενικών αρχών του δικαίου των δημοσίων συμβάσεων

 

Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Κύριος του Έργου ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ  παραβιάζουν τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της αναλογικότητας, νοθεύουν ευθέως τον ανταγωνισμό και κατευθύνουν τον διαγωνισμό σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις και μάλιστα εμπορικές,

 

η  Ομοσπονδία μας θεωρεί απαραίτητη και επιτακτική την παρέμβασή Σας, ασκώντας το Υπουργείο Εσωτερικών τον  ελεγκτικό του ρόλο απέναντι στον ΔΗΜΟ όπως επιτάσσει η στοιχειώδης διαφάνεια και χρηστή Διοίκηση

 

Η ΠΕΣΕΔΕ διαμαρτύρεται έντονα και απαιτεί την τροποποίηση της διακήρυξης και την διενέργεια ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού ΕΡΓΟΥ, για να εξασφαλισθεί ο υγιής ανταγωνισμός, το Δημόσιο Συμφέρον  και η Έντεχνη εκτέλεση του έργου.

 

Περιμένουμε να ανταποκριθείτε άμεσα στο αίτημά μας και παραμένουμε στην διάθεσή Σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

 

Μετά τιμής

Για την ΠΕΣΕΔΕ

Φωτό αρχείου