Φωτογραφία της Ελληνικός Χρυσός από το χώρο του εργοστασίου εμπλουτισμού. Από τη σύγκριση με τους χάρτες της εγκεκριμένης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είναι φανερή η παράνομη αποψίλωση δάσους.

 

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΠΡΟΣ: Yπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
 

Υπ’οψιν:
1. Του Υπουργού κ. Παν. Λαφαζάνη
2. Του Αναπληρωτή Υπουργού κ. Γ. Τσιρώνη

 

ΘΕΜΑ: «H νομιμότητα των μέχρι σήμερα πρωτοκόλλων υλοτομίας στις Σκουριές»

 

ΣΧΕΤΙΚΑ:
a. Το από 11.3.2015 δελτίο τύπου του Αν. Υπουργού ΠΑΠΕΝ κ. Τσιρώνη
b. Η Απόφαση 7633/29.3.2012 Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης για την παραχώρηση δάσους στις Σκουριές.
c. Η με Α.Π. 1400/06.09.2012 του ΤΒΕ της ΕΥΕΠ ΑΝΑΦΟΡΑ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ του «Παρατηρητηρίου» με Θέμα: «Παράνομες εργασίες της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός στη θέση Σκουριές Μ. Παναγίας»
d. Η με Α.Π. 1971/12.12.2013 του ΤΒΕ της ΕΥΕΠ επιστολή του «Παρατηρητηρίου» με Θέμα: «Θέση της ΚΥΡΙΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ του φρέατος, του ελικοειδούς κεκλιμένου (ράμπας), του ανοικτού ορύγματος και της κύριας οδού μεταφοράς των Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων ‘’Σκουριών’’ (ή ΜΕΣκ)»
e. Η με Α.Π. 805/22.07.2014 του ΤΒΕ της ΕΥΕΠ «Εισήγηση επιβολής προστίμου στην εταιρεία Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.Μ.Β.Χ. για το υποέργο Σκουριών»

Ιερισσός 18 Μαρτίου 2015

Στις 25.2.2015 ανεστάλη η έκδοση Πρωτοκόλλου Υλοτομίας για μια έκταση 300 στρεμμάτων στις Σκουριές “μέχρι να διενεργηθεί έλεγχος της νομιμότητας των πρωτοκόλλων…”. Και σύμφωνα με το σχετικό (a):

«Από τον έλεγχο που ολοκληρώθηκε σήμερα, προέκυψε η νομιμότητα των μέχρι σήμερα πρωτόκολλων υλοτόμησης. Κατόπιν αυτού θα εφαρμοστεί ο νόμος”.

Προφανώς ο έλεγχος νομιμότητας διενεργήθηκε και με τη συμμετοχή ως βασικού συμβούλου του αρμόδιου Δασάρχη Αρναίας κ. Μπρούζου, βασικού υπεύθυνου για όλες τις παράνομες επεμβάσεις και υλοτομήσεις της Ελληνικός Χρυσός στην ευρύτερη περιοχή του “υποέργου Σκουριές”.

Κατά το σχετικό (b):

“παραχωρείται κατά χρήση και κατά κυριότητα δημόσιο δάσος στην Ελληνικός Χρυσός για την υλοποίηση των έργων των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων στη θέση Σκουριές…”

Συγκεκριμένα παραχωρήθηκαν 1.471 στρέμματα κατά κυριότητα και 1.802 κατά χρήση. Συνολικά 3.273 στρέμματα από τα οποία εξαιρούνται οι αναφερόμενες και περιγραφόμενες αναλυτικά στην απόφαση εκτάσεις οι οποίες χωροθετούνται λεπτομερώς στο επισυναπτόμενο στην απόφαση κτηματολογικό διάγραμμα.

Όλα τα εγκεκριμένα μεταλλευτικά έργα απεικονίζονται στο σχετικό Σχέδιο 17-4 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της εγκεκριμένης με την ΚΥΑ 201745/2011 ΜΠΕ και στο Σχεδιο ε.α-2 της εγκεκριμένης Τεχνικής Μελέτης του υποέργου Σκουριές.

Για την υλοποίηση των ως άνω έργων εκδόθηκαν από το αρμόδιο Δασαρχείο Αρναίας τα μέχρι σήμερα ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΥΛΟΤΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ για τις αναφερόμενες σε αυτά προς υλοτόμηση εκτάσεις που χωροθετούνται επακριβώς στα επισυναπτόμενα Σχέδια με περιβάλλουσες πολυγωνικές γραμμές οι κορυφές των οποίων προσδιορίζονται με γεωγραφικές συντεταγμένες (στίγματα) και μήκη πλευρών.

Κατά τον όρο (14) του σχετικού (b):

“Σύμφωνα με την Δ8-Α/Φ7.49.13/3687/23.9.2011 γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών του ΥΠΕΚΑ (ΔΙΜΕΒΟ/ΥΠΕΚΑ): “Πριν από οποιαδήποτε επέμβαση στην έκταση που αναφέρεται στην παρούσα Απόφαση, η ενδιαφερόμενη εταιρεία πρέπει να εφοδιαστεί με την ειδική Έγκριση Επέμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 57 παρ. 2 του Ν. 998/1979 και την Εγκεκριμένη Τεχνική Μελέτη που προβλέπεται από το άρθρο 4 ΚΜΛΕ”.

Κατά τα ανωτέρω, το επίμαχο δελτίο τύπου του ΥΠΑΠΕΝ σημαίνει ότι στο σύντομο χρονικό διάστημα από τις 26.2 μέχρι τις 11.3:

1. Έχουν ελεγχθεί όλες οι περιβάλλουσες των προς υλοτόμηση εκτάσεων των αντίστοιχων πρωτοκόλλων πολυγωνικές γραμμές (όρια) και έχουν επιβεβαιωθεί οι συντεταγμένες (στίγματα) των κορυφών και τα μήκη των πλευρών τους.
2. Έχει ελεγχθεί η εκπλήρωση των προϋποθέσεων της προαναφερθείσας γνωμοδότησης της ΔΙΜΕΒΟ και βεβαιώθηκε ότι υπάρχουν οι αντίστοιχες Εγκρίσεις Επέμβασης και ότι αυτές είναι σύννομες.

Ως προς τη συνθήκη (1):

Θεωρούμε απόλυτα βέβαιο ότι καμμία δημόσια υπηρεσία δεν έλεγξε κατ’εντολή του κ. Αναπληρωτή Υπουργού τα στίγματα και τα μήκη των πλευρών των πολυγώνων-ορίων των καθοριζόμενων στα σχετικά διαγράμματα αντίστοιχων στοιχείων.

Από τις αεροφωτογραφίες που η ίδια η εταιρεία δημοσιεύει στο διαδίκτυο καταδεικνύεται προφανώς η παραβίαση των πολυγωνικών ορίων των προς υλοτόμηση καθορισμένων από τα πρωτόκολλα εκτάσεων.

Μια απλή έρευνα με το Google Εarth ή άλλο ανάλογο διαδικτυακό εργαλείο αποδεικνύει αδιάψευστα ότι έχουν παραβιασθεί στο σύνολό τους και σε μεγάλη έκταση τα ως άνω πολυγωνικά όρια.

Μία χαρακτηριστική περίπτωση συνολικά παράνομης υλοτόμησης από την Ελληνικός Χρυσός είναι η εξής:

Με τα σχετικά (c) και (d) καταγγείλαμε αρμοδίως ότι το Πρωτόκολλο Υλοτόμησης υπ’αρ. 11999/24.5.2012 της 1ης ΦΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α’Φ1 και Α’Φ3) είναι παράνομο για τους λόγους που αναφέρονται στις καταγγελίες μας. Αυτό που καταγγείλαμε ήταν ότι το έργο «Πρόσβαση εισόδου φρέατος-ελικοειδούς κεκλιμένου» κατασκευαζόταν σε θέση εντελώς διαφορετική από την εγκεκριμένη με την ΚΥΑ 201745/2011 ΜΠΕ και την εγκεκριμένη Τεχνική Μελέτη Σκουριών, με ταυτόχρονη καταπάτηση περιοχής χαρακτηρισμένης ως «μη επέμβασης» και αύξηση της έκτασης του έργου, με τη συναίνεση του Δασαρχείου που εξέδωσε Πρωτόκολλο Υλοτόμησης βασισμένο στο ψευδές τοπογραφικό διάγραμμα που υπέβαλε η εταιρεία.

Με το σχετικό (ε) οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος αποδέχονται ότι έγινε παράνομη υλοτόμηση μόλις 3 στρεμμάτων που μεταγενέστερα “νομιμοποιήθηκε” με νέο Πρωτόκολλο Υλοτομίας. Η πραγματικότητα είναι ότι πρόκειται για παράνομη υλοτόμηση 70 περίπου στρεμμάτων η οποία δεν μπορεί να νομιμοποιηθεί με μεταγενέστερο Πρωτόκολλο για έργο που δεν προβλέπεται στα εγκεκριμένα Σχέδια 17-4 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της ΜΠΕ και ε.α-2 της Τεχνικής Μελέτης Σκουριών. Για την παράβαση επεβλήθη στην Ελληνικός Χρυσός πρόστιμο ύψους 8.100 ευρώ.

Ως προς τη συνθήκη (2):

Για καμμία από τις περιοχές που έχουν ήδη υλοτομηθεί στις Σκουριές δεν έχει υπάρχει η ειδική Έγκριση Επέμβασης του άρθρου 57 του Ν. 998/1979. Για την κατασκευή των φραγμάτων και των χώρων απόθεσης “Καρατζάς” και “Λοτσάνικο” δεν έχει μέχρι και σήμερα εκδοθεί Άδεια Εγκατάστασης, το δε εργοστάσιο εμπλουτισμού έχει άκυρη Άδεια Εγκατάστασης για τους λόγους που αναφέραμε αναλυτικά στην από 8.12-2014 και Α.Π. 23050/17.12.2014 ΑΙΤΗΣΗ-ΑΝΑΦΟΡΑ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ μας προς τη ΔΙΜΕΒΟ/ΥΠΕΚΑ. Κατά συνέπεια, δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την επέμβαση στο δάσος που αναφέρονται στην προαναφερθείσα Γνωμοδότηση της ΔΙΜΕΒΟ/ΥΠΕΚΑ.

Επισημαίνεται ότι κατά τον όρο (19) της Απόφασης Παραχώρησης:

“Περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω όρων συνεπάγεται την ποινική δίωξη κατά τις διατάξεις της παρ ε του άρθρου 71 του Ν 998/2979 και σε υποτροπή την ανάκληση της παρούσας Απόφασης”.

Η παραβίαση είναι σωρευτική και σε μεγάλη έκταση.

ΖΗΤΟΥΜΕ από το Υπουργείο ΠΑΠΕΝ:

1. Να σταματήσει κάθε εργασία υλοτόμησης.
2. Να γίνει ο έλεγχος σε βάθος της νομιμότητας των Πρωτοκόλλων Υλοτόμησης που περιγράψαμε πιο πάνω και η εφαρμογή τους επι τόπου.
3. Να διερευνηθούν οι ευθύνες του Δασαρχείου Αρναίας που ούτε την εφαρμογή των Πρωτοκόλλων ελέγχει αλλά ούτε καν τα τοπογραφικά διαγράμματα που υποβάλλει η εταιρεία για τις προς υλοτόμηση εκτάσεις, όπως καταδείχθηκε από την περίπτωση του Πρωτοκόλλου υπ’αρ. 11999/24.5.2012, με αποτέλεσμα να έχει αποψιλωθεί πολύ μεγαλύτερη έκταση δάσους από την προβλεπόμενη.
4. Να εφαρμοστεί η απόφαση παραχώρησης 7633/29.3.2012 και να επιβληθούν οι προβλεπόμενες ποινικές και άλλες κυρώσεις.

Με τιμή,

Για το “Παρατηρητήριο”

Τόλης Παπαγεωργίου