Για να μη «μαλώνουν» Αστικό ΚΤΕΛ και Δήμος Καβάλας ποιος θα φτιάξει τις στάσεις των λεωφορείων που σε πολλά σημεία της πόλης παρουσιάζουν σημαντιικά προβλήματα, σε παρέμβασή του σε ραδιοφωνική τοπική εκπομπή ο δημοτικός σύμβουλος Θόδωρος Μουριάδης ενημέρωσε πως υπάρχει πρόγραμμα χρηματοδότησης από το «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών. Εντοπίσαμε την πρόσκληση που απευθύνεται στους Δήμους και διαπιστώσαμε πως Ο Δήμος Καβάλας σύμφωνα με τον μόνιμο πληθυσμό του μπορεί να λάβει χρηματοδότηση μέχρι και 100.000 ευρώ για να αναβαθμίσει τις στάσεις του. 

 

Γράφει η 

Κάτια Γιαννουκάκου

 

Ειδικ/ότερα, Πρόκειται για την πέμπτη πρόσκληση του ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ που δημοσιεύτηκε στις 23 Ιανουαρίου του 2019 με τον τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας». Ακολουθεί το κείμενο της Πρόκλησης όπως δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Για να μην αδικούμε τη διοίκηση του Δήμου δεν γνωρίζουμε αν έχει ενημερωθεί για την παρούσα πρόσκληση που θα είναι στον ανοιχτή μέχρι τον Ιούνιο του 2020. Μπορεί να το γνωρίζουν και να έχουν ήδη προχωρήσει στις διαδικασίες ένταξης στο πρόγραμμα. Αν ναι... καλό θα ήταν να ενημερώσουν και τους δημότες για να το γνωρίζουν καθώς οι διαμαρτυρίες τους για την κατάσταση που επικρατεί στις στάσεις της Καβάλας είναι πλέον καθημερινές. Εκτός αν έχουν ήδη ενημερώσει και δεν έχει πέσει στην αντίληψή μας. 

 

 

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Η παρούσα πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση των ως άνω δυνητικών δικαιούχων για την προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων των Δήμων, με στόχο τη βελτίωση των εν λόγω υποδομών, και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών που αφορά το επιβατικό κοινό. 

 

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 15.990.000,00 ευρώ (€). 

Το ποσό χρηματοδότησης ανά δικαιούχο (δήμο), διαμορφώνεται βάσει των κάτωθι κριτηρίων: 

(α) Για τους Δήμους Αθηναίων & Θεσσαλονίκης, επιχορηγούμενος προϋπολογισμός 300.000,00€, για τον εξοπλισμό έως 100 στάσεων ανά Δήμο. 

(β) Σε δήμους με μόνιμο πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων, πλην των Δήμων Αθηναίων και Θεσσαλονίκης, επιχορηγούμενος προϋπολογισμός 150.000,00€, για τον εξοπλισμό έως100 στάσεων ανά Δήμο. 

(γ) Σε δήμους με μόνιμο πληθυσμό άνω των 60.000 κατοίκων και έως 100.000 κατοίκους, επιχορηγούμενος προϋπολογισμός 100.000,00€, για τον εξοπλισμό έως 50 στάσεων

(δ) Σε δήμους με μόνιμο πληθυσμό άνω των 15.000 κατοίκων και έως 60.000 κατοίκους, επιχορηγούμενος προϋπολογισμός 50.000,00€, για τον εξοπλισμό έως 25 στάσεων. 

(ε) Σε δήμους με μόνιμο πληθυσμό μικρότερο των 15.000 κατοίκων, επιχορηγούμενος προϋπολογισμός 20.000,00€, για τον εξοπλισμό έως 10 στάσεων. 

(στ) Μέγιστο ύψος επιχορηγούμενου προϋπολογισμού ανά στάση τύπου Α του Παραρτήματος ΙΙΙ «Βασικές Αρχές Κατασκευής & Τοποθέτησης Τύπων Στεγάστρων» 4.000,00€. 

 (ζ) Μέγιστο ύψος επιχορηγούμενου προϋπολογισμού ανά στάση τύπου Β του Παραρτήματος ΙΙΙ «Βασικές Αρχές Κατασκευής & Τοποθέτησης Τύπων Στεγάστρων» 3.500,00€. 

(η) Μέγιστο ύψος επιχορηγούμενου προϋπολογισμού ανά στάση τύπου Γ του Παραρτήματος ΙΙΙ «Βασικές Αρχές Κατασκευής & Τοποθέτησης Τύπων Στεγάστρων» 3.000,00€. 

Τα ανώτατα ποσά επιχορήγησης για κάθε δήμο αναφέρονται στον επισυναπτόμενο πίνακα (Παράρτημα Ι) της παρούσας Πρόσκλησης και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

 

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Το πρόγραμμα υλοποιείται έως την 30η Ιουνίου 2020, με δυνατότητα παράτασης σε περιπτώσεις δικαιολογημένων αιτημάτων των δήμων. Η παράταση δίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. 

 

4. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ 

Κάθε είδους δαπάνη που αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση στάσεων των δήμων (πχ. καθίσματα σταθερά ή ανακλινόμενα, φωτισμός, καλάθι αχρήστων), που στόχο έχει τη βελτίωση των εν λόγω υποδομών, και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του επιβατικού κοινού. 

 

 

Οι τύποι των στεγάστρων που μπορούν να επιλεγούν είναι τρεις: Ο τύπος Α, ο τύπος Β, και ο τύπος Γ. 

ΤΥΠΟΣΑ:Είναι τα στέγαστρα με πλάτος από 1,20μ. και άνω και τοποθετούνται σε πεζοδρόμια πλάτους από 2,70 και άνω. Η οπίσθια όψη (πλάτη) δύναται να είναι από διαφανές αντιβανδαλιστικό, άθραυστο πλαίσιο, το αριστερό (όπως παρατηρείται από τον δρόμο) κάθετο προς την γραμμή του πεζοδρομίου τμήμα θα είναι πλήρως καλυμμένο από πλαίσιο, ενώ το δεξιό κάθετο τμήμα δύναται να είναι καλυμμένο κατά πλάτος κατά το ήμισυ από διαφανές αντιβανδαλιστικό, άθραυστο πλαίσιο. Το στέγαστρο έχει κάθισμα τουλάχιστον τριών θέσεων, σταθερό ή ανακλινόμενο. 

 

ΤΥΠΟΣ Β:Είναι τα στέγαστρα με πλάτος από 1,00μ. έως 1,19μ. και τοποθετούνται σε πεζοδρόμια πλάτους από 1,80 έως 2,69μ. Δύναται να υπάρχει μόνο οπίσθια όψη (πλάτη) πλήρως κλειστή από διαφανές πλαίσιο. Αριστερά και δεξιά το στέγαστρο θα είναι τελείως ανοικτό (για την ελεύθερη διακίνηση των πεζών). Ο τύπος αυτός μπορεί να εξοπλιστεί μόνο με ανακλινόμενο κάθισμα. 

 

ΤΥΠΟΣ Γ: Είναι τα στέγαστρα με πλάτος από 1,00 έως 1,19μ και τοποθετούνται σε πεζοδρόμια πλάτους από 1,60μ έως 1,79μ. Στον τύπο αυτό των στεγάστρων δεν τοποθετείται οπίσθια όψη (πλάτη) ούτε αριστερό και δεξιό τμήμα (θα είναι τελείως ανοικτά για την ελεύθερη διακίνηση των πεζών). Στον τύπο αυτό απαγορεύεται η τοποθέτηση οποιουδήποτε καθίσματος. 

Οι δαπάνες θα πρέπει να αφορούν τη δημιουργία ή αναβάθμιση στάσεων που προβλέπονται σε εγκεκριμένες γραμμές (αστικές ή δημοτικές). 

Τα στέγαστρα αναμονής επιβατών θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις βασικές αρχές κατασκευής και τοποθέτησης του Παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσης «Τεχνικές Προδιαγραφές & Βασικές Αρχές Κατασκευής & Τοποθέτησης Στεγάστρων Στάσεων». 

Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας κάθε είδους δαπάνης ορίζεται η ημερομηνία έκδοσης της παρούσας πρόσκλησης. 

 

5. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 

Οι υποψήφιοι Δήμοι υποβάλλουν τα αιτήματα ένταξης υπογεγραμμένα από τον νόμιμο εκπρόσωπό τους στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην κάτωθι ταχυδρομική διεύθυνση: 

Υπουργείο Εσωτερικών Διεύθυνση Οικονομικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής Σταδίου 27, Αθήνα, Τ.Κ. 101 83 

Η υποβολή μπορεί να γίνει, είτε ταχυδρομικά, είτε με αυτοπρόσωπη κατάθεση στο πρωτόκολλο του Υπουργείου Εσωτερικών. Επισημαίνεται η υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος του δήμου στο υπό ανάπτυξη πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εσωτερικών, όταν αυτό τεθεί σε λειτουργία. Το αίτημα ένταξης συνοδεύεται από: 

i. Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου, περί αποδοχής της συμμετοχής στο Πρόγραμμα, η οποία λαμβάνεται στη συνεδρίαση του οργάνου με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. 

• Στην περίπτωση που το ποσό χρηματοδότησης από το πρόγραμμα δεν επαρκεί για την προμήθεια εξ’ ολοκλήρου, το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να δηλώνει στην παραπάνω απόφασή του, ότι θα καλύψει με ιδίους πόρους ή από άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα την οικονομική διαφορά που προκύπτει. 

 

• Σε περίπτωση που το αίτημα χρηματοδότησης αφορά στέγαστρα για στάσεις γραμμών, η διαδικασία έγκρισης των οποίων δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος, το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να δηλώνει το στάδιο της διαδικασίας έγκρισης της/των γραμμής/γραμμών και την ημερομηνία ολοκλήρωσης της σχετικής διαδικασίας. 

 1. Τεχνικό Δελτίο, πλήρως συμπληρωμένο, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα (Παράρτημα ΙΙ της παρούσης). 
 2. Βεβαίωση δημάρχου για τις εγκεκριμένες γραμμές και των αριθμό των στάσεων που λειτουργούν στη περιοχή του Δήμου (αστικής συγκοινωνίας ή δημοτικής συγκοινωνίας). 
 3. Γνωμοδότηση του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ), για τη θέση των στεγάστρων και την κατ’ αρχήν συμμόρφωση του προτεινόμενου έργου – προμήθειας με τις βασικές αρχές κατασκευής & τοποθέτησης τύπων στεγάστρων του Παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσης. 

Για τη διασφάλιση της ανωτέρω γνωμοδότησης, υποβάλλεται ηλεκτρονικά από το Δήμο αίτημα προς τον ΟΑΣΑ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], συνοδευόμενο από: 

(a) Συνοπτική τεχνική περιγραφή και προϋπολογισμό του προτεινόμενου έργου – προμήθειας.
(β) Σκαριφήματα τοποθέτησης στεγάστρων αναμονής επιβατών ανά στάση σύμφωνα με το υπόδειγμα (Παράρτημα ΙV της παρούσης). 

(γ) Φωτογραφική τεκμηρίωση ανά στάση.
(δ) Χάρτη της διαδρομής (ή των διαδρομών) όπου θα σημειώνεται η θέση των στάσεων στις οποίες προτείνεται να τοποθετηθούν στέγαστρα και η θέση των στεγάστρων που προτείνεται να αναβαθμιστούν. 

 1. Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο υποστήριξης του αιτήματος χρηματοδότησης. 

Ως έναρξη υποβολής αιτημάτων ένταξης στο πρόγραμμα ορίζεται η ημερομηνία έκδοσης της παρούσας πρόσκλησης και ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων ορίζεται η 30η Απριλίου 2019. 

 

 

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ 

Η αξιολόγηση των προτάσεων των δήμων γίνεται από τη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών. Η Διεύθυνση Οικονομικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής, εισηγείται στον Υπουργό Εσωτερικών την έκδοση απόφασης ένταξης στο πρόγραμμα. Κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης, εφόσον κριθεί αναγκαίο, δύναται να ζητηθεί από το δήμο η υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων. 

 

7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Οι αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων για την μελέτη των έργων και των προμηθειών, ακολουθούν τους εθνικούς κανόνες που τις διέπουν. Για τις τροποποιήσεις των συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, τηρούνται οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία διατάξεις των δημοσίων συμβάσεων του ν. 4412/2016, όπως αυτές ισχύουν. Η παρακολούθηση και πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου πραγματοποιείται με ευθύνη των αρμόδιων κατά περίπτωση Υπηρεσιών του δικαιούχου. 

Η Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών δύναται να ζητά πληροφοριακά στοιχεία σε οποιοδήποτε στάδιο εξέλιξης των ενεργειών που αφορούν στην προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή υλοποίηση του Προγράμματος. Οι δικαιούχοι υποβάλλουν τα αιτήματα πιστοποίησης δαπανών στην παραπάνω Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών, με συνημμένα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 1. Έγκριση εγκατάστασης από τον ΟΑΣΑ, για τα στέγαστρα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του. 
 2. Για τους Δήμους εκτός χωρικής αρμοδιότητας του ΟΑΣΑ, βεβαίωση από τον προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για τη συμμόρφωση των εγκατεστημένων στεγάστρων με τις προδιαγραφές της παρούσης. 
 3. Σύμβαση έργου/προμήθειας. 
 4. Πιστοποιημένο λογαριασμό, υπογεγραμμένο από τον επιβλέποντα μηχανικό του 

έργου και τον ανάδοχο και εγκεκριμένο προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης. 

 1. Τιμολόγια με τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες. 
 2. Πρωτόκολλα/βεβαιώσεις παραλαβής, όπου απαιτούνται. 
 3. Φωτογραφία της ειδικής σήμανσης, σε εμφανές σημείο κάθε στεγάστρου, με τα 

στοιχεία δημοσιότητας του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ, Υπουργείο Εσωτερικών, 2019» 

Μετά την αξιολόγηση των αιτημάτων συντάσσεται από τη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής, αίτημα προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την πληρωμή των δικαιούχων Δήμων. Σε περίπτωση χρηματοδότησης από άλλη πηγή θα πρέπει πρώτα να απορροφηθούν οι πόροι του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν οι πόροι των υπολοίπων πηγών χρηματοδότησης του δήμου. Υπογραμμίζεται ότι η χρηματοδότηση ανέρχεται έως το ύψος των νομικών δεσμεύσεων. Τα προϊόντα των εκπτώσεων που προκύπτουν με βάση τη συμβασιοποίηση των μελετών διατίθενται σε νέα έργα ή δράσεις, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. 

 

8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Μετά την ολοκλήρωση των δράσεων, οι δικαιούχοι προβαίνουν σε ενέργειες κλεισίματος, συντάσσοντας και αποστέλλοντας στη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής σχετική απολογιστική έκθεση. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η μη τήρηση των παραπάνω όρων, ο Υπουργός Εσωτερικών εκδίδει απόφαση ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού εις βάρος του δικαιούχου. 

 

9. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της. Διευκρινίσεις και λεπτομέρειες για επί μέρους διατάξεις του Προγράμματος, εφόσον απαιτούνται, παρέχονται από τη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του ΥΠ.ΕΣ. Η πρόσκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (www.ypes.gr).