Την 16/3/2018 με έκπληξη έλαβα γνώση της Διαμαρτυρίας-Πρόσκλησης-Δήλωσης του Δ.Σ.Ρ. (αρ. πρωτ. ΔΣΡ 498/16.3.2018) περί ανάκλησης προκήρυξης πρόσληψης δικηγόρου της έδρας της Περιφέρειας ΑΜΘ. 

 

Α. Ως Περιφερειάρχης ΑΜΘ για να προκηρύξω την εν λόγω θέση έλαβα νόμιμα υπόψιν μου 

 

·         τους ελληνικούς και ευρωπαϊκούς κανόνες αναγκαστικού, δικαίου, τις αρχές περί «προηγούμενης ακρόασης», «ισότητας των οπλών», αλλά και «καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος.

 

·         Τις διατάξεις των άρθρων 244 και 255 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87Α΄/7-6-2010).

 

·         Τις διατάξεις των άρθρων 29 και 34 του Π.Δ. 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» ,ΦΕΚ 237/τ.Α΄/27-12-2010 (οι οποίες δεν έχουν τροποποιηθεί με την υπ΄αριθμ. 225/07-12-2016 και 238/20-12-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ,ΦΕΚ 4387/Β’/30- 12-2016).

 

·         Τις διατάξεις των άρθρων 42,43,44,45 και 46 του Ν.4194/2013 (ΦΕΚ 208 Α΄) «Κώδικας Δικηγόρων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

 

·         Τις διατάξεις του αρ. 9 του κεφ. Β΄ «Διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών» του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α΄/2015).

 

·         Το άρθρο 9 παρ.20 περ. α΄του Ν.4057/2012 (ΦΕΚ 561 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει    περί προηγούμενης έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 για την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης των έμμισθων δικηγόρων.

 

·         Την αριθ.23/2012 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την οποία «…οι προσλαμβανόμενοι στο δημόσιο νομικοί σύμβουλοι και δικηγόροι, για την    παροχή υπηρεσιών με σχέση έμμισθης εντολής, μη υπαγόμενοι στο μόνιμο προσωπικό και το   προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των φορέων της παρ.1 του    άρθρου 1 του Ν.3812/2009, εξαιρούνται της εφαρμογής του άρθρου 11 του Ν.3833/2010 και   δεν απαιτείται έκδοση απόφασης κατανομής για την ολοκλήρωση της πρόσληψής τους.    Ωστόσο επισημαίνεται ότι για την εκκίνηση της διαδικασίας απαιτείται έγκριση της    Επιτροπής της ΠΥΣ  33/06, όπως ισχύει (άρθρο ένατο παρ.20 του Ν.4057/12.»

 

·         Την αριθ. 21/2017   Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ με την οποία εγκρίθηκε η  πρόσληψη Νομικού Συμβούλου με σχέση έμμισθης εντολής ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και πάγια αντιμισθία για τις ανάγκες της έδρας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.

 

·         Το αριθ. 28965/30-8-2017  έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με το οποίο ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./113/19059/9-8-2017 Απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ  33/2006 εγκρίθηκε η πρόσληψη ενός δικηγόρου με έμμισθη εντολή στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.

 

·         Την αριθ. ΔΔοικ.1038/7-3-2-17   Βεβαίωση της Δ/νσης Διοίκησης της ΠΑΜΘ περί ύπαρξης κενής οργανικής θέσης δικηγόρου με πάγια έμμισθη εντολή. 

 

·         Τις ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες για νομική υποστήριξη της έδρας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

 

·         Τις αριθ.ΔΟοικ364/30-1-2017 ,ΔΟ2899/19-9-2017 Βεβαιώσεις της Δ/νσης Οικονομικού περί πρόβλεψης πίστωσης στον Προϋπολογισμό της ΠΑΜΘ για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας ενός (1) Δικηγόρου, παρ’ Αρείω Πάγω σε κενή οργανική θέση με πάγια αντιμισθία και σχέση έμμισθης εντολής αορίστου χρόνου, για το οικονομικό έτος 2017, με εγγραφή ανάλογων πιστώσεων στους προϋπολογισμούς των επόμενων ετών καθώς και την αρΔΟ4027/19-12-2017 Βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικού περί πρόβλεψης πίστωσης στον   Προϋπολογισμό της ΠΑΜΘ 2018 με εγγραφή ανάλογων πιστώσεων στους προϋπολογισμούς των επόμενων ετών.

 

·         Τις υπ’αριθμ. πρωτ. ΔO οικ 138/8-1-2018  (ΑΔΑ ΩΚ797ΛΒ –Β66), 140/8-1-2018 (ΑΔΑ ΨΤΩΩ7ΛΒ–Ω96), 147/8-1-2018(ΑΔΑ ΩΚΘΒ7ΛΒ-1ΦΤ),153/8-1-2018(Ω79Θ7ΛΒ-57Τ) αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης της Δ/νσης Οικονομικού ΠΑΜΘ με τις οποίες εγκρίθηκε η δέσμευση των σχετικών πιστώσεων στον Προϋπολογισμό της ΠΑΜΘ οικ έτους 2018 στους ΚΑΕ0072.0211,0213 ,0228 , 0291 (0002)αντίστοιχα 

 

 

·         Το αρ.οικ 511/5-2-2018 έγγραφο του Περιφερειάρχη ΑΜΘ σχετικά με τις ειδικότερες ανάγκες του φορέα που διαμορφώνουν το αντικείμενο απασχόλησης και τα επιθυμητά προσόντα για την υπό πλήρωση θέση.

 

Β. Η υπό πλήρωση θέση δικηγόρου-νομικού συμβούλου, προκηρύχθηκε στα πλαίσια διαμόρφωσης χρηστής δημόσιας διοίκησης όπως υπάρχει υποχρέωση από το νόμο, και αποφασίστηκαν οι προϋποθέσεις και κριτήρια που περιλαμβάνονται στην προκήρυξη με γνώμονα τους εξής στόχους:

 

1. Να προσληφθεί ένας δικηγόρος-νομικός σύμβουλος με ειδικές πιστοποιημένες γνώσεις σύγχρονων δικαιικών τομέων και άριστης ξένης ευρωπαϊκής γλώσσας για ανάθεση υποθέσεων της Περιφέρειας ΑΜΘ με πραγματική ανταπόκριση στα καθήκοντα του. Δεν επιθυμώ να προσληφθεί ένας επιπλέον δημόσιος υπάλληλος γενικού χειρισμού που απλώς θα εξαντλεί το ωράριο εργασίας του όπως δυστυχώς συμβαίνει σε αρκετούς ΟΤΑ.

 

2. Ο δικηγόρος-νομικός σύμβουλος να συνδράμει επιστημονικά και γνωμοδοτικά, με ποινική ευθύνη, στο έργο της Περιφέρειας ΑΜΘ και ειδικότερα στην υπογραφή συμβάσεων εκατομμυρίων ευρώ που αφορούν ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα και διεθνείς σχέσεις ανάπτυξης και περιβάλλοντος. Η περιοχή της ΑΜΘ αλλά και η χώρα μας σήμερα έχει επείγουσα ανάγκη αυτών των ενεργειών.

 

3. Το κενό του δικηγόρου-νομικού συμβούλου της Περιφέρειας ΑΜΘ να καλυφθεί όχι υποχρεωτικά από ένα δικηγόρο δημοσίου δικαίου άλλα από ένα δικηγόρο με ευρωπαϊκό και διεθνή προσανατολισμό και σπουδές, όπως επιτάσσει η εποχή μας, και αυτό το κάνω επειδή ο νόμος μου δίνει το δικαίωμα να προσθέσω εάν κρίνω επιπλέον όρους και κριτήρια στην εν λόγω προκήρυξη.

 

Γ. Επί της επιστολής σας θέτω υπόψιν τα εξής:

 

α) Η «παράξενα υποχρεωτική», κατά την άποψη σας, επιλογή ενός δικηγόρου με ειδικότητα το δημόσιο δίκαιο, όπως εσφαλμένα θεωρώ ότι προτείνετε στην επιστολή σας, αποτελεί μια τακτική των προηγούμενων ετών. Από την είσοδο τη χώρας μας στην ΕΕ υπερισχύει το ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο του εθνικού δικαίου στα ελληνικά δικαστήρια, για αυτό και η Περιφέρεια ΑΜΘ επιθυμεί να προσλάβει δικηγόρο με ειδικότητα στο Ευρωπαϊκό και Διεθνές δίκαιο, και λόγω των δύσκολων οικονομικών και περιβαλλοντικών συγκυριών, στο δίκαιο Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης. Δεν καταλαβαίνω γιατί ως Δικηγορικός Σύλλογος υποβαθμίζετε εκτός από το ευρωπαϊκό δίκαιο, το περιβάλλον και την ανάπτυξη σήμερα, το 2018, σε μια Περιφέρεια όπως η δική μας. Η Περιφέρεια ΑΜΘ γνωρίζετε ότι διαθέτει ικανότατους δικηγόρους δημοσίου δικαίου τους οποίους και χρησιμοποιεί κατά περίπτωση. Η εποχή μας απαιτεί δικηγόρους με τις αναφερόμενες στην προκήρυξη ειδικότητες, οι οποίοι είναι απαραίτητοι στους φορείς του δημοσίου, και σας υπενθυμίζω ότι η χώρα μας γενικά έχει καταδικαστεί πολλές φορές στα ευρωπαϊκά δικαστήρια και πληρώνει άδικα πρόστιμα για ευρωπαϊκά, περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά θέματα επειδή οι υποθέσεις της χειρίστηκαν στο εθνικό δίκαιο με γνώμονα το δημόσιο και όχι το ευρωπαϊκό δίκαιο.

 

β) Εσφαλμένα και παρελκυστικά επικαλείστε στην επιστολή σας ότι η ειδικότητα του μεταπτυχιακού τίτλου που ζητείται στην προκήρυξη εκκινεί τη βαθμολογία με 35 μόρια. Η προκήρυξη αναφέρει ότι τα μόρια που δίνονται είναι έως 35 που σημαίνει ότι τα μέλη της επιτροπής μπορούν να επιλέξουν όποιον αριθμό μορίων επιθυμούν έως 35 και όχι 35.

 

γ) Θεωρώ ότι με την επιστολή σας ατυχείτε. Κι αυτό γιατί, ενώ ένας δημόσιος φορέας προκηρύσσει μια θέση πρόσληψης δικηγόρου με ευρύτερα και μείζονα κριτήρια γνώσεων ευρωπαϊκού, διεθνούς, περιβαλλοντικού και αναπτυξιακού δικαίου, εσείς ζητάτε να ορίσουμε λιγότερα. Και σας ρωτώ γιατί, τι, ποια ή ποιόν θέλετε να εξυπηρετήσετε, αφού θεωρείτε σήμερα ικανό μόνο τον δικηγόρο με μεταπτυχιακή ειδίκευση στο δημόσιο δίκαιο τον οποίο, αναρωτιέμαι αν ήδη έχετε αποφασίσει ποια ή ποιος θα έπρεπε να καταλάβει τη θέση. Εκτός εάν πρόκειται για την δικηγόρο που επίμονα αιτείται αντιγράφων και σχετικών της προκήρυξης από την Περιφέρεια ΑΜΘ και τον Δικηγορικό Σύλλογο ενώ αυτά ήδη έχουν αναρτηθεί δημόσια στην αντίστοιχη ιστοσελίδα. «Όλως τυχαίως», η παραπάνω δικηγόρος έχει υπάρξει περιφερειακή σύμβουλος με τον σημερινό συνδυασμό της μείζονος αντιπολίτευσης, ενώ ταυτόχρονα ο νυν επικεφαλής του συνδυασμού προβαίνει εδώ και μέρες σε δημόσιες δηλώσεις γνωρίζοντας λεπτομέρειες επί του θέματος.

 

δ) Αναμένω επίσης, κάτι που προφανώς από αμέλεια παραλείψατε στη δήλωση σας, να με ενημερώσετε εγγράφως βάσει ποιων διατάξεων και νομοθεσίας νομιμοποιήστε ενεργητικά να παρέμβετε και να επηρεάσετε ή ακυρώσετε την προδικασία και διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 43 του ΚΔ (Ν.4194/2013) περί πρόσληψης έμμισθου δικηγόρου.

 

ε) Η Περιφέρεια ΑΜΘ σθεναρά και διαχρονικά αγωνίζεται για την πρόοδο και την εξέλιξη των υποθέσεων της γεωγραφικής περιοχής και των Περιφερειακών Ενοτήτων που είναι υπεύθυνη για αυτό και επιθυμώ την ανάκληση της παρεμβατικής διαμαρτυρίας-πρόσκλησης και δήλωσής σας και την εξέλιξη της διαδικασίας προκήρυξης για την πρόσληψη δικηγόρου

 

Η Περιφέρεια ΑΜΘ και εγώ προσωπικά θεσμικά επιδιώκουμε σχέσεις συνεργασίας με όλους τους φορείς και είμαστε ανοιχτοί σε κάθε καλοπροαίρετη παρατήρηση και προσθήκη. Απαραίτητη προϋπόθεση όμως για αυτό αποτελεί ο αμοιβαίος σεβασμός των θεσμικών και διακριτών μας ρόλων.   

 

Ο Περιφερειάρχης ΑΜΘ 

Χρήστος Μέτιος