Η Εφορία Αρχαιοτήτων Καβάλας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα τριών (13) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας στην Καβάλα στους Φιλίππους και τη Θάσο. 

Συγκεκριμένα οι θέσεις είναι οι εξής: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός Θέσης 

Υπηρεσία 

Τόπος απασχόλησης 

  

Ειδικότητα 

Διάρκεια σύμβασης 

Αριθμός ατόμων 

101 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας 

Αρχαιολογικός Χώρος και Μουσείο Φιλίππων (Δήμος Καβάλας) 

ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ AΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης επτά (7) μηνών 

102 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας 

Αρχαιολογικό Μουσείο Θάσου (Δήμος Θάσου) 

ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ AΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης επτά (7) μηνών 

103 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας 

Αρχαιολογικός Χώρος και Μουσείο Φιλίππων (Δήμος Καβάλας) 

ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης επτά (7) μηνών 

104 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας 

Αρχαιολογικό Μουσείο Θάσου (Δήμος Θάσου) 

ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης επτά (7) μηνών 

 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 20 «Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων εκτάκτου προσωπικού» του Ν.4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ.Α’/31-10-2014), η πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συντελείται υποχρεωτικά εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής της παρ 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής οι συμβάσεις δεν επιτρέπεται να συναφθούν.