ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος  ΠΑΓΓΑΙΟΥ  προκηρύσσει δημόσιο πρόχειρο  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο  κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης ανά τμήμα στις τιμές της μελέτης για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του έργου : «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟΥ» προϋπολογισμού 

Σύνολο 40.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% το οποίο επιμερίζεται σε δύο τμήματα

Τμήμα 1 : Συντήρηση οχημάτων, με προϋπολογισμό 20.000,00 €

Τμήμα 2 : Συντήρηση μηχανημάτων έργων, με προϋπολογισμό 20.000,00 €

 

 

Η ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 1ο  Κανόνες Δημοσιότητας

1.1 Η περίληψη της παρούσας διακήρυξης να σταλεί για δημοσίευση στον τύπο όπως ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

1.2 Αντίγραφο περίληψης της παρούσας διακήρυξης να τοιχοκολληθεί στο πίνακα ανακοινώσεων του  Δήμου ΠΑΓΓΑΙΟΥ.

1.3 Τεύχη της παρούσας διακήρυξης και της σχετικής Γενικής και Ειδικής Συγγραφής υποχρεώσεων θα διατίθενται στους ενδιαφερόμενους από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της και την προηγούμενη ημέρα της διεξαγωγής του διαγωνισμού .

1.4 Η δαπάνη για την δημοσίευση περίληψης της παρούσας διακήρυξης στο τύπο και τυχόν επαναληπτικού διαγωνισμού βαρύνει τον ανάδοχο.

 

Άρθρο 2ο  Λήψη πληροφοριών

2.1 Εφ΄ όσον από τους ενδιαφερόμενους διαγωνιζόμενους ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά  με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται  σε αυτούς μέσα σε τέσσερις εργάσιμες ημέρες από την λήψη της σχετικής αίτησης.

2.2 Εφ όσον ζητηθούν εμπρόθεσμα συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών.

2.3 Για παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του  Δήμου  τηλ. 25923 50031 για να  πάρουν το τεύχος διακήρυξης.

 

Άρθρο 3ο   Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού

 

3.1 Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του  Δήμου ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού στις 05/03/2015 ημέρα Πέμπτη με ώρα έναρξης 09.30 και ώρα λήξης 10.00.

3.2 Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν ενσφράγιστες έγγραφες προσφορές, συντεταγμένες σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας, με ιδία παρουσία ή με νομίμως εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους μέσα σε προθεσμία που ορίζεται στην ανωτέρω παράγραφο 3.1, ή ταχυδρομικά μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη της ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού. Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την αρμόδια Επιτροπή που διενεργεί τον διαγωνισμό.

3.3 Προσφορές που περιέρχονται και υποβάλλονται στο Δήμο με οποιοδήποτε άλλο τρόπο πλην αυτού που προβλέπουν οι παράγραφοι 3.1 και 3.2 καθώς και όσες υποβάλλονται εκπρόθεσμα δεν αποσφραγίζονται και δεν λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.

3.4 Κατά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού ελέγχει πρωτίστως την συμμόρφωση των διαγωνιζομένων ή των προσφορών τους προς τους όρους της διακήρυξης.

3.5 Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού

Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται από την έδρα της Αναθέτουσας Αρχής και η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με ταχυμεταφορική (courier), με την υποβολή σχετικής αίτησης εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών από λήψη της.

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το έντυπο της Διακήρυξης που παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και το συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράληψη να το γνωρίσουν έγγραφα στην Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παρεληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

Άρθρο 4ο  Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό

4.1 Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα συνεταιρισμοί και ενώσεις, κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά που εκτελούν ανάλογα έργα σχετικά με το αντικείμενο του διαγωνισμού «Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρολογείου».

4.2 Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά να ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, σύμφωνα με το αντικείμενο του διαγωνισμού.

 

Άρθρο 5ο Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής

5.1 Κάθε διαγωνιζόμενος που επιθυμεί να λάβει μέρος στον διαγωνισμό θα πρέπει ν’ αποδείξει την εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο κατά τους όρους που καθορίζονται από τους Νόμους της χώρας που είναι εγκατεστημένος.

5.2 Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού μαζί με την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά:

 

α) Έλληνες  Πολίτες

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό ποσού ποσοστό 1% επί του προϋπολογισμού του τμήματος χωρίς τον ΦΠΑ.

2. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. Σε περίπτωση που κάποια πιστοποιητικά  δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη  δήλωση και για όσους δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη δήλωση, από υπεύθυνη δήλωση που γίνεται ενώπιον δικαστική ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου.

4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται  η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης  επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή, που Θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

 

6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1566/86 στην οποία θα αναφέρεται:

Α) Ότι έλαβαν πλήρη γνώση των επιτόπιων συνθηκών που αφορούν στην εκτέλεση του δημοπρατούμενου έργου, ότι έχουν εκτιμήσει όλα τα ιδιαίτερα τυχόν προβλήματα του έργου, και ότι αναλαμβάνουν ανεπιφύλακτα την εκτέλεση των εργασιών του έργου, σύμφωνα με όλους τους όρους αυτής της διακήρυξης και των λοιπών συμβατικών τευχών και σύμφωνα με την οικονομική τους προσφορά που υποβάλλουν και τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός εάν κατά περίπτωση ρητά αναφέρουν τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχονται.

Β) ‘Ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης και ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή της από διαγωνισμούς του δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. Επί ποινή αποκλεισμού η Υ.Δ. του Ν. 1599/86 θα πρέπει να φέρει ημερομηνία την  ημερομηνία της προσφοράς.

Γ) ότι θα καλύψουν τον Δήμο ακόμα και σε περίπτωση εκτάκτων αναγκών (Κυριακές, αργίες, απεργίες κ.λπ.).

 

β) Αλλοδαποί

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας .

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

3. Πιστοποιητικά της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από τα οποία προκύπτει ότι εκπληρούνται  οι περιπτώσεις (3) και (4) του εδαφίου (α) της παραγράφου αυτής. Τα πιστοποιητικά εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι από την οποία και εκδίδονται τα σχετικά πιστοποιητικά.

4. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους. Στην περίπτωση αυτή τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική.

5. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να αντικατασταθούν   από ένορκη  δήλωση και για όσους δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη δήλωση, από υπεύθυνη δήλωση που γίνεται ενώπιον δικαστική ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου.

6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1566/86 στην οποία θα αναφέρεται:

Α) Ότι έλαβαν πλήρη γνώση των επιτόπιων συνθηκών που αφορούν στην εκτέλεση του δημοπρατούμενου έργου, ότι έχουν εκτιμήσει όλα τα ιδιαίτερα τυχόν προβλήματα του έργου, και ότι αναλαμβάνουν ανεπιφύλακτα την εκτέλεση των εργασιών του έργου, σύμφωνα με όλους τους όρους αυτής της διακήρυξης και των λοιπών συμβατικών τευχών και σύμφωνα με την οικονομική τους προσφορά που υποβάλλουν και τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός εάν κατά περίπτωση ρητά αναφέρουν τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχονται.

Β) ‘Ότι ουδέποτε έχει αποφασιστεί έκπτωση σε βάρος τους από οιοδήποτε Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλο νομικό πρόσωπο του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Επί ποινή αποκλεισμού η Υ.Δ. του Ν. 1599/86 θα πρέπει να φέρει ημερομηνία την  ημερομηνία του διαγωνισμού.

Γ) ότι θα καλύψουν τον Δήμο ακόμα και σε περίπτωση εκτάκτων αναγκών (Κυριακές, αργίες, απεργίες κ.λπ.).

 

γ) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά

1. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων (α) και (β).Υποχρέωση προσκόμισης Ποινικού Μητρώου έχει ο Νόμιμος εκπρόσωπος της συμμετεχούσης εταιρείας. Η νόμιμη εκπροσώπηση και τα λοιπά στοιχεία πρέπει να προκύπτουν από επίσημο έγγραφό. Για τον λόγο αυτό, πρέπει να προσκομισθούν τα νομιμοποιητικά έγγραφα (όλα εν ισχύ κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών) κάθε συμμετέχοντος, όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή ΑΕ και ΕΠΕ), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για ΟΕ και ΕΕ).

2. ΦΕΚ σύστασης εταιρείας ή ισοδύναμο έγγραφο για αλλοδαπές εταιρείες.

3. Για ανώνυμες εταιρείες που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό με εκπρόσωπό  τους, αυτός που θα καταθέσει την προσφορά, εκτός της ταυτότητάς του θα προσκομίσει πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας όπου θα εγκρίνεται η συμμετοχή αυτής στο συγκεκριμένο διαγωνισμό και όπου θα ορίζεται εκπρόσωπος της εταιρείας για να  φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή ή συμβολαιογράφου. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι διαγωνιζόμενοι παρίστανται αυτοπρόσωπος με επίδειξη της ταυτότητάς των.

 

δ) Οι συνεταιρισμοί, ενώσεις, κοινοπραξίες

1. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά των εδαφίων (α) και (β) για κάθε μέλος που συμμετέχει στην ένωση, συνεταιρισμό ή κοινοπραξία.

2. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας.

3. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός ή η κοινοπραξία λειτουργεί νόμιμα.

4. Πιστοποιητικά της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από τα οποία προκύπτει ότι εκπληρούνται οι περιπτώσεις (3) και (4) του εδαφίου (α) της παραγράφου αυτής.

 

Άρθρο 6ο Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό

6.1 Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής για ποσό που θα καλύπτει το 1% της συνολικής  προϋπολογισθείσης δαπάνης του τμήματος χωρίς Φ.Π.Α.

6.2 Η εγγύηση συμμετοχής κατατίθεται, υπό μορφής γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του ΤΣΜΕΔΕ ή υπό μορφής εγγυητικής επιστολής ανεγνωρισμένης Τράπεζας που λειτουργεί στην Ελλάδα, η οποία θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

6.3 Η εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο το οποίο θα εκδώσει και τον τύπο που περιβάλλεται, θα πρέπει απαραίτητα να αναφέρει τα  ακόλουθα:

1.Την ημερομηνία έκδοσης

2.Τον εκδότη

3.Τον Δήμο προς τον οποίο θα απευθύνεται

4. Τον αριθμό της εγγύησης

5.Το ποσοστό που  καλύπτει η εγγύηση.

6. Την πλήρη επωνυμία του διαγωνιζόμενου υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.

 

Σε περίπτωση που το όργανο που εκδίδει την εγγύηση δεν είναι το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, η εγγύηση θα πρέπει συμπληρωματικά να αναφέρει τα ακόλουθα:

 

7. Τον αριθμό της διακήρυξης, τον τίτλο του έργου και την ημερομηνία του διαγωνισμού.

8. Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως.

9. ‘Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του Δήμου και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση.

10. Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

11. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης, η οποία θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς για την εγγύηση συμμετοχής και για όλη τη διάρκεια της σύμβασης πλέον δύο (2) μήνες ή μέχρι την επιστροφή της στο πιστωτικό ίδρυμα ή στην τράπεζα που την εκδίδει, για την εγγύηση καλής εκτέλεσης.

12. Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της ύστερα από απλό έγγραφο του Δήμου. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.

6.4 Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη.

6.5 Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον διαγωνιζόμενο στον οποίο θα κατακυρωθεί. η εργασία, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών διαγωνιζόμενων που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό επιστρέφονται  μέσα σε πέντε (5) ημέρες  από την ημερομηνία ανακοίνωσης της  κατακύρωσης.

 

Άρθρο 7ο Προσφορές

7.1 Με ποινή αποκλεισμού οι προσφορές υποβάλλονται, μέσα σ’ ένα κυρίως φάκελο καλά σφραγισμένο, ο οποίος θα φέρει τις κάτωθι ενδείξεις που πρέπει ν’ αναγράφονται ευκρινώς:

1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.

2. Η επωνυμία του Δήμου.

3. Ο αριθμός της διακήρυξης και ο τίτλος του έργου.

4. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

5. Τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου.

Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται δεκτές. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής:

α. Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται  όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά, η εγγύηση συμμετοχής και τα λοιπά στοιχεία τη προσφοράς συσκευασμένα σε ένα ντοσιέ καλά δεμένο, με την σειρά που ζητούνται από τον Δήμο για να ελέγχονται εύκολα σε αντιπαράθεση με την διακήρυξη.

β. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου όπως αναγράφονται ανωτέρω.

7.2 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

7.3 Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους που είναι διαφορετικοί από τους όρους διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινήσεις δίνονται από τον προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή διαγωνισμού, είτε ενώπιων της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας.

7.4 Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.

7.5 Οι προσφορές, οι βεβαιώσεις ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο θα είναι στην Ελληνική και μόνο γλώσσα και σε κάθε περίπτωση επίσημα μεταφρασμένα (εκτός από επισυναπτόμενα  τεχνικά φυλλάδια, σχέδια, προσπέκτους που μπορούν να δίνονται στην Αγγλική γλώσσα).

7.6 Επίσης:

  • Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή μη σύμφωνες με τους ουσιώδεις όρους και προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
  • Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής ποσοστού έκπτωσης, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
  • Το κόστος μεταφοράς αν υπάρχει, όπως επίσης και κάθε είδους κρατήσεις άλλες δαπάνες για την παράδοση των ειδών, θα συμπεριλαμβάνονται και θα συνυπολογίζονται στην προσφορά.

 

Άρθρο 8ο  Προσφερόμενη τιμή

8.1 Με την προσφορά το ποσοστό έκπτωσης για εκτέλεση εργασιών ισχύει και δεν θα παραμένει αμετάβλητο από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για ένα χρόνο. Στην τιμή, όπως διαμορφώνεται μετά τη μείωση της προσφερόμενης έκπτωσης, περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός Φ.Π.Α. όπως αναφέρονται στη συγγραφή υποχρεώσεων.

8.2 Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης θ’ αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικά.

8.3 Εφ’ όσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης ή δεν δίδεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της συγγραφής υποχρεώσεων, ενιαία ή για το σύνολο των εργασιών του έργου που προκηρύχθηκε, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής.

 

 

Άρθρο 9ο   Χρόνος ισχύος προσφορών

9.1 Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες προσμετρούμενες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού.

9.2 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω προβλεπόμενου χρόνου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

9.3 Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφ’ όσον ζητηθεί από τον Δήμο πριν από την λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την διακήρυξη. Μετά την λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού. Μπορεί όμως η απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής για την κατακύρωση της δημοπρασίας να ληφθεί και μετά την πάροδο ισχύος των προσφορών, εάν συμφωνεί και ο μειοδότης.

 

Άρθρο 1Οο Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης

10.1 Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του, ή της συμμετοχής διαγωνιζόμενου σε αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:

1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού Υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο όργανο και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού. Σε περίπτωση που με την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης εφαρμόζονται τα εξής: με απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής μετατίθεται η ημερομηνία της διενέργειας του διαγωνισμού κατά δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες μετά την δημοσίευση της σχετικής παράτασης στις ίδιες εφημερίδες που δημοσιεύτηκε η περίληψη της αρχικής διακήρυξης.

2. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής διαγωνιζόμενου σε αυτόν, μόνο από διαγωνιζόμενο που συμμετέχει στον διαγωνισμό ή αποκλείσθηκε από αυτόν, ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής κατά την διάρκεια του διαγωνισμού μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία διενέργειάς του. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την Οικονομική Επιτροπή. Ένσταση κατά συμμετοχής διαγωνιζόμενου στον διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενιστάμενο σ΄ αυτόν κατά του οποίου στρέφεται.

3. Κατά του αποτελέσματος του διαγωνισμού μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από την ανακοίνωση του αποτελέσματος. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο όργανο και η σχετική απόφαση εκδίδεται σε δέκα (10) ημέρες.

10.2 Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα.

10.3 Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, προ της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές.

 

Άρθρο 11ο  Τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού

11.1 ‘Όταν παρέλθει η ώρα που ορίζεται από το άρθρο 3.1 της παρούσας, κηρύσσεται η λήξη παράδοσης των προσφορών και γράφεται αυτό στο πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. Απαγορεύεται δε, για οποιοδήποτε λόγο η παραλαβή προσφοράς μετά το πέρας του εν λόγω χρόνου εκτός εάν η παράδοση των προσφορών άρχισε πριν την λήξη αποδοχής των προσφορών και συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την ώρα αυτή.

11.2 Μετά την λήξη της παράδοσης των προσφορών η συνεδρίαση της Επιτροπής συνεχίζεται δημόσια και αρχίζει από αυτή η αποσφράγιση του κυρίως φακέλου κατά  σειρά παράδοσής τους  και γράφονται  στο πρακτικό τα περιεχόμενα σε κάθε φάκελο περιληπτικά. Ο φάκελος που περιέχει την οικονομική προσφορά παραμένει σφραγισμένος, γράφεται δε πάνω σε αυτόν ο ίδιος αύξων αριθμός του κυρίως φακέλου. Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό μονογράφονται κατά την διενέργεια αυτού απ’ όλα τα μέλη της Επιτροπής.

11.3 Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, οι παρευρισκόμενοι μέσα στην αίθουσα του διαγωνισμού βγαίνουν και η συνεδρίαση συνεχίζεται μυστικά. Η επιτροπή συνεδριάζει μυστικά και ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζομένων, αποφασίζει δε γι αυτούς που τυχόν αποκλεισθούν έχοντας υπόψη την παρούσα  διακήρυξη, την συγγραφή υποχρεώσεων και τη σχετική νομοθεσία. Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού ουσιώδεις αποκλίσεις ή σοβαρή αντίθεση από τους όρους της διακήρυξης καθώς και της συγγραφής υποχρεώσεων απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Επίσης προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες με σχετική αιτιολόγηση.

11.4 Στην συνέχεια δημόσια ανακοινώνονται τα ονόματα όσων αποκλείσθηκαν και ο λόγος αποκλεισμού τους.

11.5 Στη συνέχεια, παρουσία των διαγωνιζομένων, αποσφραγίζονται κατά σειρά οι φάκελοι των Οικονομικών προσφορών που έγιναν δεκτές στον διαγωνισμό και γράφεται το ποσοστό έκπτωσης στο πρακτικό του διαγωνισμού, ανακοινωμένο μεγαλόφωνα.

11.6 Προσφορές που δεν έχουν την υπογραφή ή τις μονογραφές του διαγωνιζόμενου ή που δεν είναι σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται. Επίσης απορρίπτονται οι προσφορές που είναι αόριστες και δεν μπορούν να εκτιμηθούν ή περιέχουν σε κάποιο σημείο ουσιώδεις αποκλίσεις ή σοβαρή αντίθεση προς τους όρους της διακήρυξης.

11.7 Στην συνέχεια η επιτροπή  διενέργειας του διαγωνισμού προβαίνει στην ανακοίνωση των οικονομικών προσφορών. Αναδειχθέντας μειοδότης ανακηρύσσεται ο έχων το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης ανά τμήμα.

11.8 Η Οικονομική Επιτροπή μπορεί να ανακηρύξει την κατακύρωση της παροχής υπηρεσίας, την ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων της διακήρυξης και της συγγραφής υποχρεώσεων.

11.9 Η Επιτροπή διενέργειας σε ανοικτή συνεδρίασή της, την ίδια μέρα ή σε άλλη ημερομηνία, η οποία γίνεται γνωστή σε όλους τους διαγωνιζόμενους έγκαιρα, ανακοινώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού.

11.10 Τα πρακτικά του διαγωνισμού εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο.

11.11 Στη συνέχεια ακολουθείται η σχετική νόμιμη διαδικασία για την έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού.

11.12 Σε περίπτωση που ο μειοδότης στον οποίο έγινε η κατακύρωση του έργου αρνείται ή με κάθε τρόπο αποφεύγει την εκτέλεση του έργου κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και η εγγύηση συμμετοχής του περιέρχεται στον Δήμο χωρίς διαδικασία και γίνεται νέος διαγωνισμός σε βάρος του με τους ίδιους όρους της διακήρυξης, με όλες τις συνέπειες που προβλέπει το Π.Δ. 28/80.

11.13 Η Οικονομική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα προ της ανακοίνωσης του αποτελέσματος να διαπιστώσει (με οποιοδήποτε τρόπο θεωρεί αποτελεσματικότερο για να διασφαλιστεί η συμφερότερη και αξιοκρατικότερη δυνατή εκτέλεση του έργου), εάν οι μειοδότες έχουν πράγματι την τεχνική υποδομή και οργάνωση, που είναι αναγκαία για την πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και της συγγραφής υποχρεώσεων, εκτέλεση του έργου.

 

Άρθρο 12ο  Οικονομική Προσφορά

Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης δε μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια της παροχής υπηρεσιών.

Το τίμημα θα παραμείνει σταθερό και αμετάβλητο για όλο το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης.

 

Άρθρο 13ο  Ανακοίνωση κατακύρωση — ανάθεσης έργου

13.1 Στον αναδειχθέντα μειοδότη στον οποίο έγινε η κατακύρωση του έργου αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση, που περιλαμβάνει τουλάχιστον το περιεχόμενο του έργου, την τιμή, την συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της διακήρυξης και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων αυτής, τα στοιχεία της απόφασης τελικής έγκρισης εάν απαιτείται και την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.

13.2 Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.

13.3 Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής.

 

Άρθρο 14ο Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης

14.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α.

14.2 Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

14.3 Όλα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 6.4 του άρθρου 6 της παρούσας διακήρυξης και αφορούν στην εγγύηση συμμετοχής, ισχύουν και για την εγγύηση καλής εκτέλεσης.

14.4 Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να συμπίπτει με τον χρόνο εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου του έργου, προσαυξημένου κατά δύο (2) μήνες.

 

Άρθρο 15ο  Χρόνος έναρξης εκτέλεσης εργασιών

15.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται στην έναρξη εκτέλεσης του έργου με το ανάλογο προσωπικό του σε ακριβή ημερομηνία που θα του ανακοινώσει η υπηρεσία του Δήμου, η οποία θα είναι μεταγενέστερη της σύμβασης.

15.2 Σε περίπτωση καθυστέρησης έναρξης εκτέλεσης του έργου δέκα (10) ημερών πέραν της συμβατικής προθεσμίας από την υπηρεσία ανακοινωμένη ημερομηνία, και μετά την διαπίστωση παρέλευσης άπρακτου του διαστήματος αυτού ο ανάδοχος καθίσταται έκπτωτος και εφαρμόζονται σι ανάλογες κυρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80.

 

Άρθρο 16ο Χρόνος έναρξης & Διάρκεια εκτέλεσης σύμβασης

Η σύμβαση δεν δύναται να υπογραφεί πριν από την έγκριση του προϋπολογισμού του 2015 και την ψήφιση των σχετικών πιστώσεων του έργου από το αρμόδιο όργανο. Η διάρκεια του έργου ορίζεται από την υπογραφή της Σύμβασης και θα έχει διάρκεια ένα χρόνο εκτός και αν το συμβατικό αντικείμενο εξαντληθεί νωρίτερα. Αν το συμβατικό αντικείμενο δεν εξαντληθεί εντός ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης, τότε η διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παραταθεί χρονικά μέχρι την εξάντληση του συμβατικού αντικειμένου.

     

Άρθρο 17ο Προϋπολογισμός του Έργου

Ο  συνολικός προϋπολογισμός που θα αναλάβει να υλοποιήσει ο Ανάδοχος του παρόντος διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής του Αναδόχου, ανέρχεται στο ποσό των  40.000,00 ευρώ περιλαμβανομένου και του  Φ.Π.Α  23%.

                        

Άρθρο 18ο  Ειδικοί Όροι και προϋποθέσεις του έργου

Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου προς τις εντολές και οδηγίες της οποίας οφείλει απόλυτη συμμόρφωση. Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έμμισθο προσωπικό για την εκτέλεση του έργου αμείβεται και ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. Σημειώνεται ρητά ότι απαγορεύεται η απασχόληση ανασφάλιστου προσωπικού.

Ο ανάδοχος ευθύνεται απεριόριστα για τις ζημιές προς τρίτους τις οποίες θα προξενήσει σε ώρες εργασίας του με την υπαιτιότητα του.

Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση και ευθύνη να παίρνει όλα τα μέτρα που πρέπει για την ασφάλιση του προσωπικού που απασχολεί για την εκτέλεση του έργου και για την πρόληψη ατυχημάτων ή ζημιών σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή πράγματα. Για τα ατυχήματα ή τις ζημιές που τυχόν θα συμβούν στο πρόσωπο του αναδόχου ή σε οποιοδήποτε τρίτο, ο Δήμος δεν έχει καμία ευθύνη ενώ ο ανάδοχος έχει αποκλειστικά την ευθύνη τόσο την αστική όσο και την ποινική σύμφωνα με τις διατάξεις των οικείων νόμων για τις περιπτώσεις αυτές.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί το συμβατικό έργο εφόσον απαιτηθεί κατά τις Κυριακές, τις αργίες καθώς και σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών εφόσον ζητηθεί από τον Δήμο.

Σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών το απασχολούμενο προσωπικό του αναδόχου τίθεται αμέσως στη διάθεση της Υπηρεσίας του Δήμου εφόσον αυτή το ζητήσει.

 

Άρθρο 19ο   Υπεργολαβίες του Αναδόχου

Δεν επιτρέπεται στον Ανάδοχο να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος των υπηρεσιών του που θα προκύπτουν από τη Σύμβαση, υπεργολαβικά σε τρίτη εταιρεία. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή συναινεί στην εκχώρηση οποιουδήποτε μέρους των υπηρεσιών υπεργολαβικά σε τρίτη εταιρεία η οποία θα πρέπει να πληροί όλα τα προσόντα που πληροί και ο ανάδοχος.

Σε κάθε περίπτωση όμως, ο Ανάδοχος έχει την πλήρη ευθύνη έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την ορθή εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Σύμβαση. Σε περίπτωση ανάθεσης υπεργολαβίας ο υπεργολάβος ευθύνεται σε όλα και συμφωνά με τα οριζόμενα από την παρούσα διακήρυξη. 

 

Άρθρο 20ο  Άλλα Στοιχεία

20.1  Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην κατακύρωση του διαγωνισμού και στην περίπτωση κατάθεσης μίας μόνο προσφοράς ή και στην περίπτωση παραμονής μόνο μίας έγκυρης προσφοράς στην διαδικασία των διαφόρων σταδίων του διαγωνισμού.

20.2 Δεν γίνονται δεκτές προσφορές διαγωνιζόμενων που δεν αφορούν το σύνολο των προς εκτέλεση εργασιών όπως προβλέπει η παρούσα και η συγγραφή υποχρεώσεων

20.3 Το κόστος αναπαραγωγής του τεύχους ορίζεται στα πέντε (5) €.

 

Άρθρο 21ο  Ισχύουσες διατάξεις

 Η διενέργεια και η εκτέλεση του έργου διέπονται από τις παρακάτω διατάξεις:

α. Του Π.Δ/τος 28/80 «περί εκτέλεσης έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης »

β. Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα.

γ. Των σχετικών Νόμων και Προεδρικών  Διαταγμάτων που εναρμόνισαν την Εθνική Νομοθεσία με το Κοινοτικό Δίκαιο.

δ. Το Ν. 4281/2014

 

 

 

Ελευθερούπολη 24-02-2015

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

                                                        

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  // ΔΗΜΟΣ  ΠΑΓΓΑΙΟΥ  //  ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  // Δ/νση:    ΦΡ.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ 137Α  // Πληροφορίες: Γρ. Δημάρχου  //  Τηλ.: 2592350002  // FAX:       2592350079  // Αρ. Μελ  1048/2014 // ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟΥ»  // ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΤΑΚΤΙΚΑ 40.000,00 €