Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Κύρωση της Συμφωνίας Αεροπορικών Υπηρεσιών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Νέας Ζηλανδίας», που θα συζητηθεί στη Βουλή οι βουλευτές Καβάλας του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσαν σήμερα τροπολογία – προσθήκη για την απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο φυσικό αέριο ως πρώτη ύλη από βιομηχανίες ή βιοτεχνίες

Στην αιτιολογική τους έκθεση οι βουλευτές αναφέρουν

Α. Αιτιολογική έκθεση

    Με την προτεινόμενη διάταξη απαλλάσσεται από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης (ΕΦΚ) το φυσικό αέριο της περίπτωσης ιη’ της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001, υπό την προϋπόθεση ότι παραλαμβάνεται από βιομηχανίες ή βιοτεχνίες και προορίζεται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ως πρώτη ύλη για την παραγωγή των προϊόντων τους, μη περιλαμβανομένης όμως της παραγωγής προϊόντων ενέργειας. Η ως άνω απαλλαγή ισχύει από 1.1.2016.

    Με την ίδια διάταξη παρέχεται η εξουσιοδότηση για την έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία θα καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και ο τρόπος ελέγχου για την απαλλαγή από τον ΕΦΚ του φυσικού αερίου που χρησιμοποιείται από βιομηχανίες ή βιοτεχνίες ως πρώτη ύλη για την παραγωγή των προϊόντων τους, ενώ εξαιρούνται της ευνοϊκής ρύθμισης οι επιχειρήσεις με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία και τους εργαζομένους τους. 

    Η δυνατότητα για τη χορήγηση της ως άνω απαλλαγής προβλέπεται στο άρθρο 2 παρ. 4 εδ. β της Οδηγίας 2003/96/ΕΚ και έχει ήδη εφαρμοσθεί για άλλες κατηγορίες ενεργειακών προϊόντων, όπως πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), κηροζίνη και ελαφρύ πετρέλαιο (WHITE SPIRIT), τα οποία απαλλάσσονται από τον ΕΦΚ, εφόσον παραλαμβάνονται και προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από τις βιομηχανίες ή βιοτεχνίες αποκλειστικά ως πρώτες ύλες για την παραγωγή των προϊόντων τους (άρθρο 78 παρ. 1 του ν. 2960/2001, όπως τροποποιήθηκε με τους νόμους 3336/2005 και 3583/2007).

    Το προτεινόμενο μέτρο αποσκοπεί στην ενίσχυση της αγροτικής ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας της εγχώριας και ιδιαίτερα της τοπικής βιομηχανίας της Β. Ελλάδας, όπως  η ΕΛΦΕ ΑΒΕΕ, η οποία λόγω του υψηλού ΕΦΚ δυσχεραίνεται στην πραγματοποίηση εξαγωγών σε σχέση με τις ανταγωνίστριες βιομηχανίες άλλων γειτονικών κρατών μελών της ΕΕ που εφαρμόζουν χαμηλότερους συντελεστές ΕΦΚ.

 

Β. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Άρθρο…..

Τροποποίηση του ν. 2960/2001 (Α’ 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας και άλλες διατάξεις»

     Στην παράγραφο 1 του άρθρου 78 του ν.2960/2001 προστίθεται περίπτωση ιβ’ με το εξής περιεχόμενο:

«ιβ) Από 1/1/2016, το φυσικό αέριο της περίπτωσης ιη’ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 που παραλαμβάνεται από βιομηχανίες ή βιοτεχνίες και προορίζεται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ως πρώτη ύλη για την παραγωγή των προϊόντων τους, εξαιρουμένων των ενεργειακών προϊόντων».  

    Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι, οι προϋποθέσεις, οι διαδικασίες, οι απαιτούμενοι έλεγχοι καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια  για την απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης του φυσικού αερίου, σύμφωνα με την περίπτωση αυτή. Εξαιρούνται της απαλλαγής οι επιχειρήσεις με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς  τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και τους εργαζομένους.»

 

Αθήνα, 7 Απριλίου 2016

 

Οι προτείνοντες βουλευτές

 

Εμμανουηλίδης Δημήτριος

 

Μορφίδης Κωνσταντίνος

 

Παπαφιλίππου Γεώργιος