Εκδόθηκε η απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας, σχετικά με την καταλληλότητα υδάτων κολύμβησης θερινής περιόδου 2024 ΠΕ Καβάλας και Θάσου.

 

Αναλυτικά, η απόφαση:

 

Καταλληλότητα υδάτων κολύμβησης θερινής περιόδου 2024 της Π.Ε. Καβάλας

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας έχοντας υπόψη

 

1.Τις Διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ A 87/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της   Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»

 

2.Τις Διατάξεις του Π.Δ 144/2010 (ΦΕΚ A 237/27.12.2010) «Οργανισμός  Περιφέρειας Ανατολικής

Μακεδονίας-Θράκης»

 

3. Την αριθμ. Δ.Δ οικ. 5320/22.9.2014 (ΦΕΚ 2728/13.10.2014 τ. Β)απόφαση Περιφερειάρχη Αν. ΜακεδονίαςΘράκης «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων, εγγράφων και άλλων  πράξεων της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης»

 

4.Την αρίθ. Ε1 β/221/65 Υ.Δ. «περί διάθεσης λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων»

 

5.Την με αρ. Η.Π. 8600/416/Ε103/2009 ΚΥΑ " Περί ποιότητας και μέτρων διαχείρισης των υδάτων κολύμβησης, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ"σχετικά με την διαχείριση της ποιότητας των υδάτων Κολύμβησης και την κατάργηση της Οδηγίας 76/160/ΕΟΚ" του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

 

Συμβουλίου της 15ης Φεβρουάριου 2006

 

6.Το Δ1δ/ΓΠ οικ. 27438/20-5-2024 έγγραφό του Υπουργείου Υγείας  περί ελέγχου ποιότητας υδάτων  κολύμβησης και έκδοσης αποφάσεων χαρακτηρισμού καταλληλότητας  υδάτων κολύμβησης θερινής περιόδου 2024.

 

Την με αριθ. πρωτ. 66604/11-6-2024 απόφαση της Δ/νσης Υδάτων Α.Μ.Θ. περί έγκρισης χρονοδιαγράμματος τακτικών δειγματοληψιών ακτών κολύμβησης για το έτος 2024.

 

Τα στοιχεία από το ΥΠΕΝ του Μητρώου ταυτοτήτων υδάτων κολύμβησης της Ελλάδας καθώς και τα αποτελέσματα παρακολούθησης αυτών.

 

Τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών αναλύσεων των υδάτων ακτών κολύμβησης της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας για το μήνα Μάϊο 2024 από δειγματοληψίες οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από την Δ/νση Δημόσιας Υγείας Π.Ε. Καβάλας.

 

Την Υ.Α. με αρ. πρωτ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΥΠ/44256/612/23-4-2024 ΥΠΕΝ περί διάρκειας κολυμβητικής περιόδου για το έτος 2024.

 

Την ανάγκη συστηματικής παρακολούθησης των ακτών κολύμβησης και χαρακτηρισμού των ακατάλληλων περιοχών για τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Α. Απαγορεύουμε την κολύμβηση στα θαλάσσια νερά των περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας όπως αυτές αναφέρονται ειδικότερα κατωτέρω:

 

Σε όλα τα λιμάνια, μόνιμα αγκυροβόλια, ναυπηγεία και διαλυτήρια πλοίων καθώς και σε απόσταση 200 μέτρων εκατέρωθεν αυτών.

 

Σε ζώνη 200 μέτρων εκατέρωθεν των στομίων εκβολής των αγωγών εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού λυμάτων, και κάθε άλλης παρόμοιας εκβολής, όπως τις εκβολές ποταμών και χειμάρρων σύμφωνα με τις αποφάσεις καθορισμού αποδέκτη ή έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.

 

Β. Συνιστούμε την κολύμβηση στις ακτές που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο ταυτοτήτων Ακτών Κολύμβησης της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων και παρακολουθούνται με τακτικούς ελέγχους στα πλαίσια διενέργειας σχετικού προγράμματος, σύμφωνα με το  (7) σχετικό όπως εμφανίζονται στην ιστοσελίδα www.bathingwaterprofiles.gr.

 

Γ.    Συνιστάται επίσης  η αποφυγή κολύμβησης  ,για προληπτικούς λόγους, στα θαλάσσια νερά των περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας που δεν υπόκεινται σε τακτικό έλεγχο και ιδιαίτερα: α) Από την περιοχή του ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ και μέχρι το κέντρο Μιχάλης.

 

β) Σε ζώνη 50 μέτρων έμπροσθεν των στομίων εκβολής αγωγών όμβριων ή ρεμάτων που καταλήγουν στη θάλασσα, με ροή.

 

Δ. Οι Δήμοι των περιοχών κολύμβησης υποχρεούνται να λαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την τήρηση της καθαριότητας στις ακτές κολύμβησης σε συνεχή βάση όπως:

 

-Τακτική αποκομιδή απορριμμάτων και τοποθέτηση ικανού αριθμού δοχείων συλλογής αυτών. -Ορισμός υπευθύνου για την τήρηση της καθαριότητας των ακτών και την επισήμανση /αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που θα προκύψουν σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες και αρχές.

 

-Δημιουργία εγκαταστάσεων υγιεινής όπως αποχωρητήρια, αποδυτήρια, ντους κ.α.

 

-Τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης για την αποφυγή κολύμβησης σύμφωνα με τα ανωτέρω.

 

Σε περίπτωση θαλάσσιας ρύπανσης από διαρροή λυμάτων ο οικείος ΟΤΑ ή ο αντ’ αυτού οργανισμός ενημερώνει άμεσα τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας Π.Ε. Καβάλας και έως την έκδοση απόφασης προσωρινής απαγόρευσης/αποφυγής κολύμβησης προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 13 της (5) σχετικής, για την ενημέρωση του κοινού και την λήψη κατάλληλων μέτρων αποτροπής εισόδου λουομένων στην ακτή. Οι λιμενικές Αρχές παρακαλούνται για την επιτήρηση των ανωτέρω μέτρων.

 

Η Δ/νση Δημόσιας Υγείας Π.Ε Καβάλας, σε περιπτώσεις υποψίας ρύπανσης του θαλασσινού νερού στις περιοχές  κολύμβησης, θα διενεργεί έκτακτους ελέγχους λαμβάνοντας τα κατά περίπτωση κατάλληλα μέτρα σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες για την προστασία της Δημόσιας Υγείας.