Την Τρίτη 26 Ιουνίου στις 12:00 το μεσημέρι στην αίθουσα συγκεντρώσεων και συνεδριάσεων της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Καβάλας, που βρίσκεται στον 1ο όροφο επί της οδού Κ. Παλαιολόγου 4 θα διεξαχθεί η φανερή, πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου του Πάρκου Φαλήρου (Aqua).

 

Η διάρκεια της εκμίσθωσης θα είναι για τρία χρόνια

 

Ορίζεται ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς, προς τον Δήμο Καβάλας το ποσό των 1.600€ μηνιαίως μη συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου τέλους χαρτοσήμου.

 

Το μίσθωμα θα καταβάλλεται κάθε μήνα και μεταξύ 1 και 15.

 

Το πρώτο μίσθωμα θα καταβληθεί αμέσως με την υπογραφή του σχετικού μισθωτηρίου συμφωνητικού και θα αναπροσαρμόζεται ανά έτος μέχρι τη λήξη της μίσθωσης σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμάριθμο όπως αυτός θα έχει καθορισθεί από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας στην αρχή του έτους.

 

Το μίσθωμα οφείλεται και θα καταβάλλεται από τον μισθωτή για όλο το έτος και η μη καταβολή του μισθώματος εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, επιφέρει τις κατά το νόμο προσαυξήσεις λόγω εκπροθέσμου καταβολής.