Η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, δια της περιφερειακής επιτροπής ως προϊσταμένης αρχής και η διεύθυνση τεχνικών έργων της Π. Ε. Καβάλας, διακηρύσσει, ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Εργασίες ασφαλτόστρωσης, τοποθέτησης Συστημάτων Αναχαίτισης Οχημάτων (ΣΑΟ) και βαφής ιστών οδοφωτισμού, σε τμήματα του οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΠΕ Καβάλας» , προϋπολογισμού: 2.800.000 € (με ΦΠΑ 24%).

 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 23.05.2024 και ώρα 09:30 π.μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 27.05.2024, και ώρα 09:30 π.μ.

 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

 

Στους ενδιαφερόμενους προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα και http://www.pamth.gov.gr της Αναθέτουσας Αρχής.

 

 

πηγή: ypodomes.com