Το KEK ΓΣΕΒΕΕ και το IME ΓΣΕΒΕΕ, ως εταίροι της σύμπραξης φορέων των οργανώσεων ‐ δομών των κοινωνικών εταίρων ΙΝΕ & ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ, ΙΜΕ & ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕΚΑΕΛΕ & ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕΣτέγη Ελληνικής Βιομηχανίας ΣΕΒΙΝΣΕΤΕ και της ΕΕΔΕπροβαίνουν σε ανακοίνωση για το έργο 

«Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: Απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας Ι.Ε.Κ., ΕΠΑ.Σ. και ΕΠΑ.Λ.»

που εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους – ενημερώνοντας για την έναρξη της φάσης υλοποίησης του.

Αντικείμενο της έργου είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης σε 7.000 αποφοίτους των Ι.Ε.Κ., των ΕΠΑ.Σ. και των ΕΠΑ.Λ. ηλικίας έως 29 ετών - σύμφωνα και με την ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (Youth Employment Initiative - ΥΕΙ ) - με συνδυασμό και αλυσιδωτή διάταξη:

  • 80 ωρών θεωρητικών μαθημάτων με στόχο την αναβάθμιση των οριζόντιων δεξιοτήτων καθώς και την ανάπτυξη επαγγελματικής ετοιμότητας. Για τις 80 ώρες θεωρητικών μαθημάτων προβλέπεται χορήγηση εκπαιδευτικού επιδόματος‐υποτροφίας στους ωφελούμενους καθαρού ύψους 400€ (5€/ώρα θεωρητικής εκπαίδευσης) και καταβολή των οριζόμενων ασφαλιστικών εισφορών.
  • απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας σε επιχειρήσεις διάρκειας έως 6 μηνών, με λήξη την 31η Οκτωβρίου 2015Για την  απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας σε επιχειρήσεις διάρκειας έως 6 μηνών προβλέπεται χορήγηση υποτροφίαςστους ωφελούμενους ύψους 480€ καθαρά για κάθε μήνα και καταβολή των οριζόμενων ασφαλιστικών εισφορών.

Διευκρινίζεται ότι το θεωρητικό μέρος υλοποιείται αποκλειστικά 8 «Περιφέρειες Σύγκλισης» (Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Ήπειρο, Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, Πελοπόννησο, Κρήτη, Ιόνια Νησιά και Βόρειο Αιγαίο), ενώ η απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας δύναται να πραγματοποιηθεί σε όλη την ελληνική επικράτεια με την προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης του εκπαιδευόμενου.

 

Δικαιούχοι Υποτροφιών

Δυνητικά δικαιούχοι υποτροφιών είναι οι απόφοιτοι:

α) Επαγγελματικών Λυκείων - ΕΠΑΛ του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων,

β) Επαγγελματικών Σχολών - ΕΠΑΣ του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων,

γ) Δημοσίων και Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που είτε διαθέτουν Κρατική Βεβαίωση Πιστοποίησης είτε Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης που

i) δεν έχουν συμπληρώσει το 29ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής και

ii) είναι δημότες των 8 «Περιφερειών Σύγκλισης» (ήτοι Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Ήπειρος, Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, Πελοπόννησος, Κρήτη, Ιόνια Νησιά και Βόρειο Αιγαίο)

Οι δικαιούχοι υποτροφιών θα μοριοδοτηθούν με βάση συγκεκριμένα εκπαιδευτικά, κοινωνικά, ηλικιακά και εισοδηματικά κριτήρια (π.χ. εκπαιδευτική επίδοση, χρόνος ανεργίας, ηλικία, φορολογητέο εισόδημα κ.λπ.) σύμφωνα με σχετική ΚΥΑ που θα εκδοθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα.

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά

• Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας

• Φωτοτυπία τίτλου σπουδών (απολυτηρίου/πτυχίου)

• Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας  ( κάρτα ανεργίας σε ισχύ )

• Φωτοτυπία τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος (Οικ. Έτους 2014)

• Αίτηση (Επισυνάπτεται)

• Φωτοτυπία Τραπεζικού Λογαριασμού (Αριθμός − ΙΒΑΝ ) με πρώτο όνομα του υποψηφίου υποτρόφου για την κατάθεση της υποτροφίας, εφόσον καταστεί υπότροφος.

Περισσότερες πληροφορίες (εκδηλώσεις ενδιαφέροντος - αιτήσεις συμμετοχής) 

  • στη διαδικτυακή πύλη – επίσημο ιστότοπο του έργου www.diasindesi.gr
  • στις εξής δ/νσεις και τηλέφωνα επικοινωνίας ανά περιφέρεια εφαρμογής έργου:

Ανατολική Μακεδονία – Θράκη: Κωλέττη 24, ΤΚ 54627, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 545967, 2310500581, 2310546275 (Τοκαμάνη Διαλεχτή ), e-mail : [email protected] , & [email protected] ,