Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής άρχισε την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου και λήγει τη Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2023.

 

Ο Δήμος Νέστου προσλαμβάνει 15 νέα άτομα. Οι θέσεις εργασίας αφορούν οδηγούς, χειριστές μηχανημάτων έργου και προσωπικό καθαριότητας εξωτερικών χώρων.

 

Οι προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, αφορούν στην κάλυψη κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Νέστου, που εδρεύει στην Χρυσούπολη.

 

Οι θέσεις εργασίας στον Δήμο Νέστου

  • ΔΕ Οδηγών (με επαγγελματική άδεια χορήγησης Γ' ή C' κατηγορίας) (2 θέσεις)
  • ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (1 θέση)
  • ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων (12 θέσεις)

 

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με συνημμένα δικαιολογητικά και να την υποβάλουν στο γραφείο προσωπικού του Δήμου Νέστου, κ. Κουσλόγλου Γεωργία, τηλ. 2591350153 (Πρεμετής 64200 Χρυσούπολη).

 

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

 

Κατ' εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλένται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. 

 

Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει.

 

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη των θέσεων ΕΔΩ.