Περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ διαθέτει το Υπουργείο Εσωτερικών στους Δήμους του Νομού Καβάλας για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών. Αυτό προβλέπεται σε σημερινή απόφαση του υπουργού Γιάννη Μπαλάφα, με την οποία κατανέμονται περίπου 214 εκ. ευρώ στους 325 Δήμους της χώρας.

 

Η κατανομή γίνεται από τον λογαριασμό του Υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών». Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση, η καταβολή αυτή γίνεται «στο πλαίσιο εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τους Δήμους».

 

Πρόκειται για την 7η σε σύνολο 8 ετήσιων ισόποσων δόσεων που αποδίδονται στους Δήμους με Χρηματικές Εντολές του Υπουργείου προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, αμέσως μετά τη μεταφορά των αντίστοιχων πιστώσεων από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

 

Το ανωτέρω ποσό διατίθεται για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών καθώς και επενδυτικών δραστηριοτήτων- έργων των Δήμων της χώρας.

 

Με απόφαση όμως των οικείων δημοτικών συμβουλίων, δύναται τα αποδιδόμενα στους δικαιούχους ΟΤΑ ποσά, να διατεθούν κατά τη κρίση τους, είτε προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών, είτε για επενδυτικές δραστηριότητές τους και έργα.

 

Από τη συνολική επιδότηση των Δήμων θα παρακρατηθεί ποσό 23 εκ. ευρώ ορισμένους υπόχρεους Δήμους ως συμψηφισμός οφειλών τους προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

 

Οι 4 Δήμοι του νομού Καβάλας δεν θα έχουν παρακράτηση καθώς δεν φαίνεται να υπάρχει τέτοια οφειλή. Αναλυτικά, τα ποσά που θα λάβουν είναι:

 

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ: 326.841 ευρώ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ: 1.402.214 ευρώ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ: 501.933 ευρώ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ: 730.753 ευρώ