Μέχρι τις 27 Νοεμβρίου θα γίνονται αιτήσεις για την πρόσληψη 25 πτυχιούχων φυσικής αγωγής στην Δημωφέλεια Καβάλας. Διαβάστε παρακάτω αναλυτικά την προκήρυξη.

 

Κατεβάστε από ΕΔΩ την αίτηση

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ»

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 3812/2009 σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγεται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α’, Β’ και Γ’ το εκπαιδευτικό ή διδακτικό προσωπικό των με οποιαδήποτε ονομασία Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
 4.  Την 26869/1-10-2013 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ2527/Β/8-10-2013/ΑΔΑ:ΒΛΛΚΓ-39Η)» «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
 5. Την «Έγκριση Πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (ΠΦΑ) με σκοπό την στελέχωση των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών που υλοποιούν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) περιόδου 2015 – 2016», Α.Π.  ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΔ/ΤΣΠΕΠΑΟ/304689/18015/1398/881/4-11-2015 (ΦΕΚ 2431/Β/11.11.2015), της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
 6. Την υπ' αριθμ. 278/16.11.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ»
 7. Τον Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ»

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΕ (25) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Γενικών και Ειδικών Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» Μεγάλης Διάρκειας περιόδου 2015 – 2016:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘ-ΜΟΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΑΓΩΓΗΣ

25

Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής.

Κριτήρια αξιολόγησης σύμφωνα με το οργανωτικό πλαίσιο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

έως οκτώ (8) μήνες

 

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

 1.  Αίτηση – έντυπο με κριτήρια επιλογής.
 2. Ευκρινές  φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο πτυχίου Τ.Ε.Φ.Α.Α. ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή  ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από την Ελλάδα.
 3. Ευκρινές  φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 5. Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας.
 6. Έγγραφα που αποδεικνύουν την προϋπηρεσία, όπως: βεβαιώσεις, ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα  (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κλπ) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την  Επιθεώρηση Εργασίας.
 7. Βιογραφικό σημείωμα όπου θα αναφέρεται η προϋπηρεσία στα προγράμματα της ΓΓΑ, ή επιμόρφωση µέσω σεμιναρίων, ή απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.τ.λ.
 8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι: Α) τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό είναι αληθή,  ότι  θα  απασχοληθεί  σε  οποιαδήποτε Δημοτική ενότητα σύμφωνα με το ωράριο που θα μου υποδειχθεί. Β) ο υποψήφιος  δηλώνει ότι δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση).
 9. Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος
 10. Έγγραφα που να αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου  ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Κριτήρια επιλογής

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει  σύµφωνα µε την 26869/1-10-2013 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ2527/8-10-2013/ΑΔΑ:ΒΛΛΚΓ-39Η) «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο)   της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού».

 

Τυπικά προσόντα:

Βασικό πτυχίο: βαθμός πτυχίου (οι μονάδες του βαθμού του τίτλου σπουδών με δυο δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 0,3).

Μεταπτυχιακοί τίτλοι: Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών master: 0,5 μονάδες – διδακτορικό: 1 μονάδα. Επισημαίνεται ότι θα γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις δυο κατηγορίες μεταπτυχιακών και δεν θα γίνεται αθροιστική βαθμολόγησή τους.

Εμπειρία: Το ανώτατο όριο εμπειρίας θα είναι 60 μήνες. Για κάθε μήνα απασχόλησης στα ΠΑγΟ με μηνιαίο σύνολο ωρών 120 και άνω λαμβάνονται 0,08 μονάδες ενώ για κάθε μήνα αποδεδειγμένης απασχόλησης με μηνιαίο σύνολο ωρών μικρότερο των 120 οι μονάδες θα υπολογίζονται αρ. μηνών Χ  ώρες απασχόλησης το μήνα Χ 0,08 μονάδες / 120.

Πολυτεκνία βαθμολογείται με 2 μονάδες.

Ανήλικα τέκνα 0,3 μονάδες για τα δυο πρώτα ανήλικα τέκνα και 0,5 για το τρίτο ανήλικο τέκνο.

Μονογονεϊκή οικογένεια: 0,5 μονάδες για κάθε ένα (1) τέκνο.

Σημείωση: Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα ληφθούν υπόψη : ο χρόνος κτήσης πτυχίου, η εντοπιότητα και η αξιολόγηση του υποψηφίου από το φορέα σύμφωνα με το οργανωτικό πλαίσιο.

 

Προγράμματα που αφορούν ΑΜΕΑ

Θα καταρτιστεί ξεχωριστή κατάσταση υποψηφίων και σε περίπτωση που δεν θα υπάρχουν υποψήφιοι με τη συγκεκριμένη ειδίκευση θα προσληφθούν ΠΦΑ με προϋπηρεσία ενός τουλάχιστον έτους στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

 

Επιλογή -Ανάρτηση  πινάκων – Ενστάσεις

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή αξιολόγησης αιτήσεων που συστάθηκε µε την υπ’ αρ. 278/16.11.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης. Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων της Επιχείρησης. Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  υποβάλουν ενστάσεις,  μέσα  σε  αποκλειστική  προθεσμία  (10)  ημερών  στα  γραφεία  της  Επιχείρησης,  από  την επόμενη ημέρα της ανάρτησης των αποτελεσμάτων.

 

Προθεσμία  και τόπος υποβολής αιτήσεων

Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν να κατεβάσουν την προκήρυξη και την αίτηση - έντυπο από την ιστοσελίδα της «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» (www.kavalagreece.gr).

Υποβολή δικαιολογητικών στη Διεύθυνση Αθλητισμού και Παιδείας της «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» Πολιτιστικό Κέντρο «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ» 7ης Μεραρχίας 1, από τις 18/11/2015 (Τετάρτη) μέχρι και τις 27/11/2015 (Παρασκευή), (δέκα ημερολογιακές ημέρες), κατά τις ώρες 8:30- 14:00. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2510-247350.

Η  παρούσα  δημοσιεύεται  σε  (2)  εφημερίδες  της  Καβάλας και στους  Πίνακες  Ανακοινώσεων  της «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» και του Δήμου Καβάλας.

 

η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

Αναστασία Ζ. Ιωσηφίδου