Το Νοέμβριο του 2022 ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Κωνσταντίνος Χήτας είχε θέσει ερώτηση προς την υπουργό Παιδείας, για το εάν προτίθεται να αξιοποιήσει το κτίριο του παλιού νοσοκομείου για φοιτητικές εστίες.

 

Ο υφυπουργός Παιδείας Ευάγγελος Συρίγος με απάντηση του τον Μάρτιο του 2023, ανέφερε χαρακτηριστικά πως “το ΔΙΠΑΕ έχει πραγματοποιήσει επαφές με τον Δήμο Καβάλας προς αξιοποίηση του κτιρίου ως φοιτητικές εστίες και αναμένονται τα αποτελέσματα αυτών.”

 

Αναλυτικά ο υπουργός ανέφερε τα εξής:

 

“Σε απάντηση του ανωτέρω Μέσου Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:

 

Αποκλειστικό περιεχόμενο της, κατά την παράγραφο 5 του άρθρου 16 του Συντάγματος, αυτοδιοίκησης των Α.Ε.Ι. είναι η εξουσία τους να ρυθμίζουν τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας τους με αποφάσεις των οικείων οργάνων.

 

Στα Α.Ε.Ι. λειτουργούν φοιτητικές εστίες. Η δωρεάν στέγαση για τους φοιτητές τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις.». (Α’ 141), παρέχεται στο πλαίσιο της φοιτητικής μέριμνας, ως μέτρο της πολιτείας για την ανακούφιση των οικονομικά αδυνάτων. 

 

Δικαιούχοι είναι οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, καθώς και οι υποψήφιοι διδάκτορες, με βάση κριτήρια όπως η ατομική και η οικογενειακή οικονομική τους κατάσταση, η εντοπιότητά τους καθώς και την έδρα του Α.Ε.Ι. και τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν σε αυτό.

 

Η οργάνωση και λειτουργία των Φοιτητικών Εστιών, ανήκει στα εκ του νόμου αρμόδια όργανα των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, το δε σκέλος της οικονομικής διαχείρισης και της κάλυψης των λειτουργικών δαπανών των Εστιών ανήκει στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) σε συνεργασία με τα Α.Ε.Ι. και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 230 του ν. 4823/2021 που συμπλήρωσε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4115/2013 (Α' 24).

 

Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι χορηγείται στεγαστικό επίδομα σε φοιτητές Α.Ε.Ι. Με τη με αριθμό 140832/Ζ1/25-8-2017 (Β’ 2993) Κ.Υ.Α., καθορίστηκαν οι συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση, κάθε ακαδημαϊκό έτος, του στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές των Α.Ε.Ι., καθώς και το ύψος αυτού, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10 του ν.3220/2004. 

 

Με πρόσφατη τροποποίησή της, με τη με αριθμό 128839/Ζ1/20-10-2022(Β΄5438) Κ.Υ.Α., από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 το ετήσιο στεγαστικό επίδομα, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται στις διατάξεις της νέας Κ.Υ.Α., αυξάνεται από 1.000 σε 1.500 ευρώ και 2.000 ευρώ ως εξής: «α) Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται για τους προπτυχιακούς φοιτητές των Ανώτατων

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, Έλληνες υπηκόους ή υπηκόους άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους χορηγείται ετήσιο

στεγαστικό επίδομα ίσο με χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ. β) 

 

Στην περίπτωση φοιτητή που συγκατοικεί με άλλο προπτυχιακό φοιτητή ΑΕΙ που φοιτά για την απόκτηση πρώτου πτυχίου και δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια φοίτησης ως προς τα εξάμηνα που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών, κι εφόσον τα Τμήματα/Σχολές σπουδών του φοιτητή και του συγκατοικούντος φοιτητή βρίσκονται στην ίδια πόλη ή περιφερειακή ενότητα, χορηγείται ετήσιο στεγαστικό επίδομα ίσο με δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ.….».

 

Επιπρόσθετα, για το ακαδημαϊκό έτος 2021- 2022 εκδόθηκε η με αρ. πρωτ.138806/Ζ1/9- 11-2022 σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Εφαρμογή του άρθρου 181 του ν.4972/2022 (Α΄181) - Αύξηση του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών- Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 10 ν.3220/2004» προκειμένου να καθορισθεί η διαδικασία υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων αναφορικά με τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στην περίπτωση συγκατοίκησης, για όσους δικαιούχους υπέβαλαν αίτηση μέσω

του Πληροφοριακού Συστήματος για το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος.

 

Επιπλέον, σύμφωνα με το ΔΦ 2.1./25842_06/12/2022/6-12-2022 έγγραφο του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος: «…Το πρώην ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με έδρα την Καβάλα και νυν Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος Πανεπιστημιούπολη Καβάλας διαθέτει και λειτουργεί εντός των εγκαταστάσεων συγκρότημα φοιτητικών εστιών 450 κλινών από το 1990.

 

Επίσης, το κτίριο του παλαιού Νοσοκομείου Καβάλας ανήκει στον Δήμο Καβάλας.

 

Το ΔΙΠΑΕ έχει πραγματοποιήσει επαφές με τον Δήμο Καβάλας προς αξιοποίηση του κτιρίου ως φοιτητικές εστίες και αναμένονται τα αποτελέσματα αυτών.”