Την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2015 ξεκίνησε η λειτουργία του νεοπαραδοθέντος σαρωτή DEXA Scan (Dual X-ray Absorptiometry), για μέτρηση οστικής πυκνότητας και έγκαιρης διάγνωσης και αποφυγής της οστεοπόρωσης.

 

Ο σαρωτής προμηθεύτηκε στα πλαίσια της δράσης "BEHEALTH – Στοχευμένες δράσεις για την βελτίωση της υγείας στην διασυνοριακή περιοχή" ως μέρος του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα - Βουλγαρία 2007-2013.

 

Ένας σαρωτής DXA είναι ένα μηχάνημα που παράγει δύο δέσμες ακτίνων-Χ, η καθεμία με διαφορετικά επίπεδα ενέργειας.

 

Η μία δέσμη είναι υψηλής ενέργειας, ενώ η άλλη είναι χαμηλής ενέργειας. Η ποσότητα των ακτίνων Χ που διέρχονται μέσα από το οστό μετριέται για κάθε δέσμη και θα ποικίλει ανάλογα με το πάχος του οστού.

 

Η οστική πυκνότητα μπορεί να μετρηθεί με βάση τη διαφορά μεταξύ των δύο αυτών δεσμίδων.