Με απόφαση του αντιπεριφερειάρχη Καβάλας και προέδρου του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Καβάλας Θόδωρου Μαρκόπουλου, ενεργοποιήθηκαν τα μέτρα απαγόρευσης κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές του Νομού Καβάλας.

Η απόφαση προβλέπει ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της τρέχουσας αντιπυρικής περιόδου, όταν ο δείκτης επικινδυνότητας είναι 4 και 5 λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς (όπως είναι για παράδειγμα την Πέμπτη 6 Αυγούστου στο Ν.4 – πορτοκαλί) να εφαρµοστούν τα µέτρα απαγόρευσης κυκλοφορίας πολιτών και οχηµάτων στις περιοχές ευθύνης των ∆ασαρχείων Καβάλας και Θάσου.

 

Συγκεκριμένα:

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η κυκλοφορία πολιτών και µέσων εντός των κάτωθι δασικών εκτάσεων µέχρι νεωτέρας:

 

• ∆ασικές περιοχές ευθύνης ∆ασαρχείου ΘΑΣΟΥ

- Μακρύαµµος

-Παραλία Παναγίας (Χρυσή Αµµουδιά)

- Λαιµός

– Αρχαίο Θέατρο

Ελεγχόµενη κυκλοφορία:

- Αγ. Παντελεήµονας

– Αγ. Μαρίνα

- Ποταµιά

– Πηγές Ποταµιάς

- Θεολόγος θέση Καµίνι

- Λιµενάρια-Κάστρο

- Μαριές-Φράγµα Μαριών

- Μικρό Καζαβίτι-Αγ. Παντελεήµονα

- Καζαβίτι-Τούµπα

 

• ∆ασικές περιοχές ευθύνης ∆ασαρχείου Καβάλας

- Απαγόρευση εντός του περιαστικού ∆άσους Καβάλας

- Απαγόρευση εντός του περιαστικού ∆άσους Ζυγού

- Απαγόρευση εντός του περιαστικού ∆άσους Εξοχής

 

Όταν οι επικρατούσες συνθήκες επιβάλλουν τη λήψη έκτακτων µέτρων ανεξάρτητα από τον δείκτη επικινδυνότητας δύναται κατόπιν εισήγησης της Π.Υ. να εφαρµοστεί το µέτρο της απαγόρευσης κυκλοφορίας στις ανωτέρω προαναφερθείσες δασικές περιοχές.

 

Απαγορεύεται επίσης η χρήση όλων των χώρων αναψυχής και περιαστικού πρασίνου στις ζώνες ευθύνης των ∆ασαρχείων Καβάλας και Θάσου

 

Απαγορεύεται η κυκλοφορία µηχανηµάτων και οχηµάτων που µπορεί η χρήση τους να προκαλέσει φωτιά. Εξαιρούνται οχήµατα ∆ασαρχείων, ΕΚΑΒ, και γενικά Υπηρεσιών που εµπλέκονται µε τη ∆ασοπροστασία καθώς επίσης και µόνιµων κατοίκων που έχουν τις οικίες τους όπως επίσης και ιδιόκτητες εγκαταστάσεις (π.χ. κτηνοτροφικές µονάδες) σε δασικά συµπλέγµατα για την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών τους.

 

Να αποφεύγονται τις ηµέρες υψηλού κινδύνου εργασίες που µπορεί να προκαλέσουν την εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς (π.χ. µελισσοκοµικές εργασίες)

 

Απαγορεύεται η µετακίνηση, διαµονή, ελεύθερη κατασκήνωση και περιήγηση εντός των δασών και δασικών εκτάσεων

 

Απαγορεύεται η κίνηση των οχηµάτων εκτός των ασφαλτοστρωµένων δρόµων.

 

Απαγορεύεται στους ∆ασικούς Συνεταιρισµούς τις ηµέρες υψηλού κινδύνου, η εκτέλεση εργασιών µε αλυσοπρίονο.

 

Απαιτείται απόλυτη ετοιµότητα και πλήρης στελέχωση όλων των εµπλεκόµενων ∆υνάµεων υποβοήθησης του έργου της πυρόσβεσης

 

Η Εφαρµογή των αναφεροµένων µέτρων θα υλοποιηθεί µε µέριµνα των Πυροσβεστικών – Αστυνοµικών και ∆ασικών Υπηρεσιών.

 

Οι Τοπικές Εθελοντικές Οργανώσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλιστικής κάλυψης και είναι ενταγµένες στον επιχειρησιακό σχεδιασµό του Σ.Ο.Π.Π της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, να συνεργάζονται µε τις οικείες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, µετά και από τη συνεννόηση µε το τµήµα Πολιτικής Προστασίας της ΠΕ Καβάλας..

 

Οι µόνιµοι κάτοικοι που δραστηριοποιούνται στις παραπάνω περιοχές, παρακαλούνται όπως συνεργάζονται µε τις υπηρεσίες εφαρµογής των µέτρων.

 

Ενεργοποίηση των σηµείων ελέγχου και αναδιαµόρφωσή τους αν οι συνθήκες το απαιτούν µετά από εισήγηση της ΠΥ Καβάλας.

 

Με πρωτοβουλία της Π.Υ. δύνανται να συγκληθούν τα Συντονιστικά Τοπικά Όργανα (Σ.Τ.Ο) των εµπλεκόµενων ∆ήµων και να λάβουν κάθε επιπλέον µέτρο που κρίνεται απαραίτητο µε παράλληλη και συνεχή ενηµέρωση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας (Σ.Ο.Π.Π).

 

Με µέριµνα των εµπλεκόµενων υπηρεσιών να γίνεται η ενηµέρωση των πολιτών για τα παραπάνω λαµβανόµενα µέτρα.