Περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας στην Ε.Ο. Αμφίπολης - Καβάλας, επί της οδού Φρίξου Παπαχρηστίδη 130 που διέρχεται από Ελευθερούπολη-Καβάλας, λόγω εργασιών καθαίρεσης – κατασκευής κτιρίου.

 

Η απόφαση του Αστυνομικού Διευθυντή Καβάλας και ρύθμιση της κυκλοφορίας: 

 

«Αποφασίζουμε

 

1.- Την παράταση ισχύος μέχρι 31-03-2022 της με α/α «6» απόφασής μας, που αφορά στην προσωρινή ρύθμιση της κυκλοφορίας, στην Εθνική Οδό Αμφίπολης - Καβάλας, προκειμένου να εκτελεσθούν εργασίες καθαίρεσης και ανακατασκευής του εσωτερικού κτιρίου επί της οδού Φρ. Παπαχριστιδη 130.

 

-Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται ως ακολούθως:

 

α) Για φορτοεκφόρτωση υλικών στα φορτηγά οχήματα, θα ενεργείτε στένωση της Ε. Ο. Αμφίπολης – Καβάλας και αποκλεισμός του ρεύματος κυκλοφορίας από Καβάλα προς Αμφίπολη. Η στένωση θα ενεργείτε με την τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης με ευθύνη της κατασκευαστικής εταιρείας.

 

Η κυκλοφορία των οχημάτων στο τμήμα της στένωσης θα διεξάγετε εκ περιτροπής με την χρήση σημαιοφόρων. Οι αναφερόμενες εργασίες θα εκτελούνται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας, με εξαίρεση τις ώρες κοινής ησυχίας και η χρονική διάρκεια τους ορίζεται στην μία (1) ώρα κάθε φορά. Μετά το πέρας των εργασιών η οδός θα παραδίδετε ανεμπόδιστα στην κυκλοφορία.

 

β) Η τροφοδοσία σκυροδέματος και σιδηροδοκών εντός του κτιρίου από φορτηγά οχήματα και οχήματα ειδικών χρήσεων (γερανοφόρα και αντλιοφόρα), θα ενεργείτε με ολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας της Ε.Ο. Αμφίπολης - Καβάλας, από την χ/θ 43,530 (οδός Εθνικής Αντίστασης) έως την χ/θ 43,630 (οδός Ιουστινιανού). H κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείτε από την οδό Εθν. Αντίστασης και την Περιμετρική οδό, με την τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης και την χρήση σημαιοφόρων, οι οποίοι θα διευκολύνουν την ομαλή κυκλοφορία. Στις κάθετες οδούς της Λεωφόρου Φρ. Παπαχρηστίδη, η κυκλοφορία θα επιτρέπετε μόνο προς εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτητών. Από τον αποκλεισμό δεν θα επηρεαστεί η κυκλοφορία των πεζών και η λειτουργία της πιάτσας των ΤΑΞΙ.

 

-Οι εργασίες τροφοδοσία σκυροδέματος, θα εκτελούνται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας σε ώρες χαμηλής κυκλοφορίας οχημάτων, ήτοι πρωινές ή μεσημεριανές ώρες και η χρονική τους διάρκεια δεν ξεπερνά τις τρεις (3) ώρες και μετά το πέρας των εργασιών, η οδός θα παραδίδετε ανεμπόδιστα στην κυκλοφορία. Η συγκεκριμένη εργασία θα εκτελεστεί το πολύ τέσσερις (4) φορές.

 

-Οι εργασίες τροφοδοσίας και τοποθέτησης σιδηροδοκών θα εκτελούνται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας, ήτοι από ώρα 07:30΄ έως την 19:30΄, χωρίς διακοπή κατά τις ώρες κοινής ησυχίας και μετά το πέρας των εργασιών, η οδός θα παραδίδετε ανεμπόδιστα στην κυκλοφορία. Η συγκεκριμένη εργασία θα εκτελεστεί το πολύ έξι (6) φορές.

 

- Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας καθημερινά εκτός Παρασκευής, Σαββάτου και Κυριακής, ενώ η σήμανση θα παραμένει και κατά τη διάρκεια της νύχτας, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο.

 

2.  Η παρούσα απόφαση θα ενεργοποιείται μετά την έγκαιρη ενημέρωση (τουλάχιστον 2 ημέρες πριν) και τη σύμφωνη γνώμη του Τ.Τ. Καβάλας και της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παγγαίου, με ευθύνη του αρμόδιου φορέα για την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης κινδύνου στους χρήστες της οδού, ενώ η σήμανση να τοποθετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2696/1999 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3542/2007 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.» και την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/οικ/502/2003/9-7-2003 Απόφαση Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Φ.Ε.Κ. 946-Β΄).

 

3. Το πιο πάνω μέτρο είναι προσωρινό και παύει να ισχύει μετά το πέρας των εργασιών, ενώ δύναται να παραταθεί η ισχύς του σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθούν οι εργασίες.

 

4.  Οι παραβάτες της παρούσας, τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από το Ν.2696/1999 «Περί Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις"

 

(δελτίο Τύπου)