Ο Βουλευτής Καβάλας της ΝΔ Γιάννης Πασχαλίδης, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι από 16 Ιουλίου έως 15 Σεπτεμβρίου θα είναι ενεργή η πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο της 2ης  πρόσκλησης στη δράση του μέτρου 3.1.9 «Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020. 

 

Το ύψος  της ενίσχυσης υπολογίζεται  ως εξής:

 

α) Η μηναία αποζημίωση για τις μηχανότρατες υπολογίζεται σε 189,33€/GT  με την ελάχιστη μηνιαία αποζημίωση να ανέρχεται στο ποσό των 10.000€ και τη μέγιστη σε 24.000€.

 

β) Η μηναία αποζημίωση για τα γρι γρι υπολογίζεται σε 343,58€/GT  με την ελάχιστη μηνιαία αποζημίωση να ανέρχεται στο ποσό των 8.000€ και τη μέγιστη σε 24.000€.

 

γ) Η μηναία αποζημίωση για σκάφη που αλιεύουν Μεγάλα Πελαγικά Είδη υπολογίζεται σε 450,50€/GT  με την ελάχιστη μηνιαία αποζημίωση να ανέρχεται στο ποσό των 4.000€ και τη μέγιστη σε 15.000€ και

 

δ) Η μηναία αποζημίωση για σκάφη Παράκτιας Αλιείας υπολογίζεται σε 267,75€/GT  με την ελάχιστη μηνιαία αποζημίωση να ανέρχεται στο ποσό των 900,00€ και τη μέγιστη σε 4.500€ 

 

Η διάρκεια της προσωρινής παύσης υπολογίζεται ως το άθροισμα των ημερών που το σκάφος δεν άσκησε αλιευτική δραστηριότητα, στο οποίο δεν προσμετρούνται τα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία ισχύουν απαγορεύσεις διενέργειας της αλιείας. 

 

Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων της δράσης είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, τα σκάφη των οποίων είναι νηολογημένα ή λεμβολογημένα /εγγεγραμμένα σε ΒΕΜΣ ως ενεργά σκάφη, φέρουν Δορυφορική Συσκευή Αυτόματου Εντοπισμού Σκάφους (VMS) ή ημερολόγιο γέφυρας όσοι δεν έχουν την υποχρέωση εγκατάστασης VMS, και έχουν ασκήσει αλιευτική δραστηριότητα στη θάλασσα για τουλάχιστον 120 ημέρες, κατά τη διάρκεια των δύο ημερολογιακών ετών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης.

 

Τα σκάφη που προβαίνουν σε προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων τους θα πρέπει :

 

α) Να είναι εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Νηολόγια/Λεμβολόγια /ΒΕΜΣ και καταχωρημένα στο Εθνικό Αλιευτικό Μητρώο (ΕΑΜ). 

 

β) Να διαθέτουν επαγγελματική αλιευτική άδεια και ειδική άδεια αλίευσης (εφόσον απαιτείται), σε ισχύ τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για ένταξη, όσο και καθ’ όλη την περίοδο που αιτούνται ενίσχυση για την προσωρινή παύση της αλιευτικής δραστηριότητας του σκάφους. 

 

Σημειώνεται ότι η οικονομική ενίσχυση χορηγείται για την προσωρινή παύση που πραγματοποιείται ως συνέπεια της έξαρσης της νόσου COVID-19 :

 

 α) Μεταξύ 16ης Οκτωβρίου και 31ης Δεκεμβρίου 2020, για τα σκάφη, τα οποία, έως και την 15η Οκτωβρίου 2020, έφεραν Δορυφορική Συσκευή Αυτόματου Εντοπισμού Σκάφους (VMS) και δεν εξάντλησαν το επιλέξιμο χρονικό όριο των 90 ημερών παύσης της αλιευτικής δραστηριότητας, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 1990/23.09.2020 Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης. 

 

β) Μεταξύ 1ης Μαρτίου και 31ης Δεκεμβρίου 2020 για τα σκάφη, τα οποία, έως και την 15η Οκτωβρίου 2020, δεν έφεραν Δορυφορική Συσκευή Αυτόματου Εντοπισμού Σκάφους (VMS), αποκλειστικά και μόνο λόγω του γεγονότος ότι δεν είχαν σχετική υποχρέωση. 

 

Η χορηγούμενη στήριξη δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 90 ημέρες αθροιστικά για τη χρονική περίοδο από 1ης Μαρτίου έως 31ης Δεκεμβρίου 2020, για κάθε σκάφος.

 

Ο Γιάννης Πασχαλίδης τονίζει ότι: "βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα, οι οποίοι εργάζονται κάτω από ιδιαιτέρως δύσκολες και αντίξοες συνθήκες, τις οποίες, δυστυχώς, η πανδημία επιβάρυνε ακόμη περισσότερο, ωστόσο οι προσπάθειες στήριξης της ελληνικής κυβέρνησης συνεχίζονται αδιάκοπα".

 

(δελτίο Τύπου)