Τη λήψη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Εθνική Οδό Αμφίπολης - Καβάλας, την Τρίτη (22-06-2021), σε τμήμα της οδού Φρ. Παπαχρηστίδη, στην Ελευθερούπολη, από χ/θ 43+580 (οδός Βενιζέλου) μέχρι χ/θ 43+770 (οδός Δημάδη), για την πραγματοποίηση εργασιών ασφαλτόστρωσης.

 

Σύμφωνα με την απόφαση της Αστυνομίας, κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από την οδό Εθν. Αντίστασης και την Περιμετρική οδό

 

Στις κάθετες οδούς της Λεωφόρου Φρ. Παπαχρηστίδη, η κυκλοφορία θα επιτρέπεται μόνο προς εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτητών, με τη τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης και σημαιοφόρων, οι οποίοι θα διευκολύνουν την κυκλοφορία.

 

- Τα έργα θα εκτελεσθούν από ώρα 08.00΄ έως 20.00΄, χωρίς διακοπή κατά τις ώρες κοινής ησυχίας, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παγγαίου και του Τ.Τ. Καβάλας.

 

2.- Με ευθύνη του αρμόδιου φορέα για την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης κινδύνου στους χρήστες της οδού, ενώ η σήμανση να τοποθετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2696/1999 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3542/2007 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.» και την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/οικ/502/2003/9-7-2003 Απόφαση Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Φ.Ε.Κ. 946-Β΄).

 

3.- Το πιο πάνω μέτρο είναι προσωρινό και παύει να ισχύει μετά το πέρας των εργασιών, ενώ δύναται να παραταθεί η ισχύς του σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθούν οι εργασίες.

 

4.- Οι παραβάτες της παρούσας, τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από το Ν.2696/1999 «Περί Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.