Προσωρινά μέτρα κυκλοφορίας ελήφθησαν από την Πέμπτη (6/5) μέχρι την Δευτέρα (10/5) στην οδό Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, στο ύψος του παλιού νοσοκομείου Καβάλας για εργασίες ασφαλτόστρωσης, συνολικού μήκους 780 μέτρων. 

 

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε τέσσερις φάσεις ως ακολούθως, ενώ χρειάζεται προσοχή για τους διερχόμενους οδηγούς μέχρι να ολοκληρωθούν τα έργα:

 

Α Φάση: Θα πραγματοποιηθούν εργασίες ασφαλτόστρωσης στο τμήμα της οδού Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού από το ύψος της εισόδου του παλιού νοσοκομείου, μέχρι την συμβολή της οδού με την οδό Βάσσου, στο ρεύμα εισόδου προς Καβάλα.

 

Β Φάση: Θα πραγματοποιηθούν εργασίες ασφαλτόστρωσης στο τμήμα της οδού Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, από το ύψος της εισόδου του παλιού νοσοκομείου μέχρι την συμβολή της οδού με την οδό Βάσσου, στο ρεύμα εξόδου από Καβάλα.

 

Γ Φάση: Θα πραγματοποιηθούν εργασίες ασφαλτόστρωσης στο τμήμα της οδού Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, από το ύψος του Υδραγωγείου της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., μέχρι και το ύψος της εισόδου του παλιού νοσοκομείου, στο ρεύμα εισόδου προς Καβάλα.

 

Δ Φάση: Θα πραγματοποιηθούν εργασίες ασφαλτόστρωσης στο τμήμα της οδού Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, από το ύψος του Υδραγωγείου της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., μέχρι και το ύψος της εισόδου του παλιού νοσοκομείου, στο ρεύμα εξόδου από Καβάλα.

 

2.-        Οι εργασίες θα εκτελούνται από τις 07.00΄ το πρωί μέχρι και την 20.30΄ το βράδυ (δύση ηλίου), χωρίς διακοπή κατά τις μεσημβρινές ώρες (ώρες κοινής ησυχίας) και η εγκεκριμένη εργοταξιακή σήμανση παραμένει και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Υποχρέωση του αναδόχου αποτελεί ο έλεγχος της τοποθετηθείσας σήμανσης και κατά τις ώρες που δεν εκτελούνται εργασίες.

 

3.-        Με ευθύνη του αρμόδιου φορέα για την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης κινδύνου στους χρήστες της οδού, τόσο κατά την διάρκεια της ημέρας όσο και κατά τη διάρκεια της νύκτας, ενώ η σήμανση θα τοποθετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2696/1999 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3542/2007 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.» και τις υπ’ αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613 από 16-02-2011 (ΦΕΚ Β-950) και  ΔΙΠΑΔ/οικ/502/2003 από 09-07-2003 (ΦΕΚ Β-496) αποφάσεις του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων.

 

4.-        Το πιο πάνω μέτρο είναι προσωρινό και παύει να ισχύει μετά το πέρας των εργασιών, ενώ δύναται να παραταθεί η ισχύς του σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθούν οι εργασίες.

 

5.-        Οι παραβάτες της παρούσας, τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από το Ν.2696/1999 «Περί Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.