Οι πέντε παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας των Τσανάκα, Παπαδόπουλου, Βέρρου, Παππά και Ξανθόπουλου ζητούν να μπει ως έκτακτο θέμα στη συνεδρίαση της Δευτέρας (19/4) η λήψη απόφασης για ανάκληση της έφεσης κατά των εργαζόμενων στο «Βοήθεια στο Σπίτι» 

 

Δείτε εδώ αναλυτικά την απόφαση που συνυπογράφουν οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων:

 

"Την 28η Ιουλίου 2020 συνήλθε μετά από πρόσκληση το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ «Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη – Προσχολική Αγωγή Καβάλας» με 4ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Ανάκληση της υπ’ αριθµ 48/2020 Απόφασης της 9ης Συνεδρίασης του ∆.Σ. του ΝΠ∆∆ περί έγκρισης αποδοχής της εισηγήσεως της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Καβάλας». Το θέμα αφορούσε την ασκηθείσα έφεση κατά της υπ’ αρ. 59/2020 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καβάλας µε αντικείμενο την αναγνώριση ενιαίων συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για τους εργαζόμενους στο πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ». 

 

Μετά από συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφάσισε ομοφώνως όπως αυτολεξεί αναφέρεται στην απόφαση, ότι «Εγκρίνει την ανάκληση της προληφθείσης αποφάσεως για άσκηση εφέσεως και παραίτηση από το ασκηθέν ένδικο µέσο της εφέσεως. Η κα Χατζηκαµάρη Μαρία ζήτησε από το νομικό σύμβουλο να υλοποιήσει την απόφαση άμεσα» και εξέδωσε την υπ’ αρ. 83/2020. 

 

Έκτοτε όμως και μέχρι σήμερα η απόφαση αυτή δεν έχει εκτελεσθεί καθώς ο νομικός σύμβουλος δεν έχει προβεί στην ανάκληση της ασκηθείσης εφέσεως παρά το γεγονός ότι έχει παρέλθει χρονικό διάστημα εννέα μηνών, η δε εκδίκαση της υποθέσεως ήρθε στο διάστημα αυτό προς συζήτηση στο αρμόδιο Εφετείο καθώς είχε αναβληθεί λόγω περιορισμών στη λειτουργία των δικαστηρίων εξαιτίας της πανδημίας.

 

Επειδή την 23η Απριλίου 2021, σύμφωνα και με το σχετικό έκθεμα, συζητείται στο Μονομελές Εφετείο Θράκης η ασκηθείσα από το νομικό πρόσωπο έφεση στρεφομένης εναντίον της πρωτόδικης υπ’ αριθμ. 59/2020 Απ. Μον. Πρωτ. Καβάλας (εργατικών διαφορών) και εναντίον των εργαζομένων και σύμφωνα με τα όσα ισχύουν μέχρι σήμερα οι υποθέσεις εργατικών διαφορών δεν υπόκειται στις περιπτώσεις των περιορισμών της πανδημίας και επομένως εκδικάζονται.

 

Επειδή η «Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη – Προσχολική Αγωγή Καβάλας»  είναι ΝΠΔΔ του Δήμου Καβάλας και το Δημοτικό Συμβούλιο το ανώτατο πολιτικό και διοικητικό όργανο του Δήμου Καβάλας, το οποίο εκφράζει ανόθευτα τη βούληση των δημοτών και είναι επιφορτισμένο με την υπεράσπιση των συμφερόντων τους. 

 

Επειδή δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 93 ΚΔΚ «Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το Δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή της δημαρχιακής επιτροπής.»

 

Επειδή επιπλέον δυνάμει της παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010  ισχύει ότι: «…...Το δημοτικό συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει, μετά από σχετική πρόταση - εισήγηση του προέδρου ή του δημάρχου ή συμβούλου επικεφαλής δημοτικής παράταξης και χωρίς συζήτηση, με την πλειοψηφία των παρόντων μελών του, ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι` αυτό πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης..»

 

Για τους λόγους αυτούς αιτούμαστε την εισαγωγή εκτάκτου θέματος στην 9η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη λήψη απόφασης όπως παρακάτω:

 

Το δημοτικό συμβούλιο καλεί τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη – Προσχολική Αγωγή Καβάλας», να εκτελέσει   άμεσα την υπ’ αριθμ. 83/2020 απόφαση του νομικού προσώπου και να δώσει εντολή  στον Νομικό Σύμβουλο του νομικού προσώπου, να παραιτηθεί από την ασκηθείσα έφεση (δικόγραφο και δικαίωμα) που στρέφεται εναντίον της πρωτόδικης υπ’ αριθμ.  59/2020 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καβάλας, το αργότερο έως  την 23η Απριλίου 2021, αναγνωρίζοντας ρητά και ανεπιφύλακτα ως ισχυρή και απρόσβλητη την υπ’ αριθμ. 59/2020 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καβάλας, δηλώνοντας ταυτόχρονα παραίτηση και από άσκηση κάθε άλλου ένδικου μέσου, με τη διαδικασία που προβλέπει ο Νόμος.

 

Για την Δημοτική Παράταξη «Ανάσα για τον Δήμο»

Η επικεφαλής 

Δήμητρα Τσανάκα

 

Για την Δημοτική Παράταξη «Ο Τόπος της Ζωής μας»

Ο επικεφαλής 

Χρυσόστομος Παπαδόπουλος

 

Για την Δημοτική Παράταξη «Κοινωνική Αποτελεσματική Παρέμβαση»

Ο επικεφαλής 

Βαγγέλης Παππάς

 

Για την Δημοτική Παράταξη «Συμπαράταξη Πολιτών»

Ο επικεφαλής 

Άρης Βέρρος

 

Για την Δημοτική Παράταξη «Συνεργασία για την Καβάλα»

Ο επικεφαλής 

Νίκος Ξανθόπουλος