Βελτίωση αγροτικών οδών συνολικού μήκους 59 χλμ. στα αγροκτήματα του Δήμου Παγγαίου καθώς και κατασκευή μικρών κιβωτοειδών οχετών στα Τενάγη Ελευθερούπολης.

 

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Δήμου Παγγαίου, παρεμβάσεις αφορούν οδούς σε όλες τις δημοτικές ενότητες,  στις οποίες πρόκειται να γίνει: 

 

- βελτίωση γεωμετρικών χαρακτηριστικών των οδών 

 

- οδοστρωσία με θραυστό υλικό, 

 

- ασφαλτόστρωση  

 

- κατασκευή μικρών τεχνικών όπως στερεά εγκιβωτισμού, ιρλανδικές και τριγωνικές τάφροι για την απορροή των ομβρίων υδάτων και την προστασία των οδών.

 

Στα Τενάγη πρόκειται να κατασκευαστούν έξι κιβωτοειδής οχετοί οι οποίοι θα εξυπηρετήσουν την πρόσβαση σε αγρούς καθώς στην περιοχή υπάρχει δίκτυο αποστραγγιστικών καναλιών.

 

Επίσης θα γίνει Προμήθεια υλικών οδοστρωσίας : 21.000 κ.μ. αμμοχάλικο και 30.000 κ.μ. 3Α.