Τη λήψη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Εθνική Οδό Αμφίπολης - Καβάλας, σε τμήμα 120 μέτρων που διέρχεται εντός της Ελευθερούπολης-Καβάλας (οδός Φρ.Παπαχρηστίδη), από 02-11-2020 έως 18-12-2020, από χ/θ 43+500 (συμβολή της με οδό Εθν.Αντίστασης) μέχρι χ/θ 43+620 (συμβολή της με οδό Ιουστινιανού), αποφάσισε η Αστυνομία.

 

Ο λόγος είναι για την πραγματοποίηση εργασιών ανάπλασης πεζοδρομίων, με ταυτόχρονη στένωση του υφιστάμενου οδοστρώματος.

 

-Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από το ελεύθερο τμήμα του οδοστρώματος,  σε σχηματισμένες λωρίδες πλάτους τριών μέτρων και όπου αυτό είναι αδύνατο, εκ περιτροπής με τη χρησιμοποίηση σημαιοφόρων.

 

- Τα έργα θα εκτελούνται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας και η οδός θα παραδίδεται ανεμπόδιστα στην κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τη σήμανση να μετακινείται στο όριο του οδοστρώματος.

 

Με ευθύνη του αρμόδιου φορέα για την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης κινδύνου στους χρήστες της οδού, ενώ η σήμανση να τοποθετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2696/1999 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3542/2007 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.» και την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/οικ/502/2003/9-7-2003 Απόφαση Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Φ.Ε.Κ. 946-Β΄).

 

 Το πιο πάνω μέτρο είναι προσωρινό και παύει να ισχύει μετά το πέρας των εργασιών, ενώ δύναται να παραταθεί η ισχύς του σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθούν οι εργασίες.

 

 Οι παραβάτες της παρούσας, τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από το Ν.2696/1999 «Περί Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.