Το ΔΣ της ΟΕΒΕ Καβάλας αποφάσισε στο τελευταίο του διοικητικό συμβούλιο να ασφαλίσει το κτήριο που στεγάζονται τα γραφεία της

για τους εξής κινδύνους:

 

• Πυρός από οποιαδήποτε αιτία για κεφάλαιο 150.000€

 

•  Αστική ευθύνη προς τρίτους από μετάδοση φωτιάς για κεφάλαιο 300.000€

 

•  Ζημιές κτηρίου από φυσικά φαινόμενα (εκτός σεισμού) για κεφάλαιο 50.000€ (σε Α κίνδυνο)

 

• Ζημιές στο κτήριο συνέπεια διάρρηξης σωληνώσεων ύδρευσης και αποχέτευσης για κεφάλαιο 15.000€ ( σε Α κίνδυνο)

 

• Αστική ευθύνη προς τρίτους από διάρρηξη σωληνώσεων ύδρευσης και αποχέτευσης για κεφάλαιο 50.000€

 

•  Ζημιές ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (υπολογιστές, τηλεοράσεις, φωτοαντιγραφικά, κλιματιστικά κτλ) συνέπεια αυξομείωσης της τάσης του ρεύματος (από οποιαδήποτε αιτία) για κεφάλαιο 10.000€

 

•  Γενική αστική ευθύνη προς τρίτους για σωματικές βλάβες 100.000€ και υλικές ζημιές 30.000€

 

Στο πλαίσιο των ανωτέρω καλεί τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές της Καβάλας που είναι μέλη της Ένωσης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Καβάλας να υποβάλουν προσφορές σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο έως την 16/10/2020 και ώρα 13.00 στα γραφεία της Ομοσπονδίας, Ερμού 13 Καβάλα. Οι προσφορές ασφάλισης πρέπει να είναι σε επιστολόχαρτο ασφαλιστικής εταιρίας που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

 

 Κάθε ασφαλιστικός διαμεσολαβητής δικαιούται να καταθέσει μόνο μία προσφορά ασφάλισης και κριτήριο επιλογής θα είναι η χαμηλότερη τιμή σε ετήσια βάση, με κάλυψη τουλάχιστον των ανωτέρω ασφαλιστικών κινδύνων και κεφαλαίων.

 

Στην περίπτωση που υπάρξουν ίδιες προσφορές ασφάλισης ως προς το κόστος, τότε το κριτήριο επιλογής θα είναι ο αριθμός των προτεινόμενων καλύψεων. Στην περίπτωση που υπάρξουν ίδιες προσφορές ασφάλισης και ως προς το κόστος και ως προς τις προτεινόμενες καλύψεις, τότε η επιλογή του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή θα γίνει με κλήρωση. 

 

Η ημέρα αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 19/10/2020 και ώρα 12.00 στα γραφεία της Ομοσπονδίας.