Ανακοινώνεται ότι κατόπιν δημοσίευσης της αριθμ.  2133.1/56004/2020/31-08-2020 Κ.Υ.Α.      (ΦΕΚ 3975Β΄/17-09-2020) οι ενδιαφερόμενοι νομίμως δραστηριοποιούμενοι δύτες/ μαθητευόμενοι δύτες που απώλεσαν το δικαίωμα πρόσβασης στο επάγγελμα του δύτη/μαθητευόμενου δύτη, λόγω της συμπλήρωσης του 55ου έτους της ηλικίας τους,

δύναται να εφοδιαστούν με βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων δραστηριοποίησης δύτη/ μαθητευόμενου δύτη, εφόσον υποβάλουν εμπρόθεσμα (έως 17-12-2020) στη Λιμενική Αρχή που έχει εκδώσει σε αυτούς την αντίστοιχη πράξη, σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τα εξής:

 

α) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), στην οποία δηλώνουν ότι συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος του δύτη ή του μαθητευόμενου δύτη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 ή της παρ. 1 του άρθρου 4 του Γ.Κ.Λ. Αριθμ.10 (978Β΄/28-11-1995), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, αντίστοιχα.

 

β) Τα ιατρικά πιστοποιητικά (βεβαιώσεις) του τέταρτου, πέμπτου και έκτου εδαφίου της περ. δ) του άρθρου 8 του ιδίου Γενικού Κανονισμού Λιμένα.

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το Γραφείο Λιμενικής Αστυνομίας στα τηλέφωνα 2513505416 και 419.