Επιτροπή για την παροχή εφάπαξ ειδικού βοηθήματος στήριξης καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα, προς επανασύνδεση του δικτύου παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών συστήνει ο Δήμος Καβάλας.

 

Η εν λόγω επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από έναν εκπρόσωπο του Δήμου Καβάλας, έναν εκπρόσωπο του Διαχειριστή του ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε) και έναν εκπρόσωπο Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, θα εξετάσει τις υποβληθείσες αιτήσεις και θα αξιολογήσει την πραγματική οικονομική και περιουσιακή κατάσταση των αιτούντων, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία χορήγησης ειδικού βοηθήματος και παροχής της εντολής για την επανασύνδεση των ευπαθών καταναλωτών.

 

Πιο συγκεκριμένα, η επιτροπή θα αποτελείται από τους:

- κ. Λεωνίδα Παππά, Δημοτικό Σύμβουλο και Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθελοντισμού και Επικοινωνίας, ως εκπρόσωπος του Δήμου Καβάλας 

- κ. Παρθένα Κυφωνίδου, ως εκπρόσωπο Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Η. Α.Ε.)

- κ. Αικατερίνη Πουλάκη, ως εκπρόσωπο του Διαχειριστή του ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.).

Συντονιστής της επιτροπής ορίζεται ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθελοντισμού και Επικοινωνίας, Λεωνίδας Παππάς.

Γραμματειακή υποστήριξη: κ. Γεωργία Τόλη, δημοτική υπάλληλος 

 

Η υποβολή αιτήσεων στο Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Εποπτείας και Ελέγχου Ιδρυμάτων (Διοικητήριο, 3ος όροφος, γρ. 374) από καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος των οποίων η παροχή έχει διακοπεί λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών έως 30/04/2020 και παραμένει αποσυνδεδεμένη, θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1) Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία).
2) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (με τη συναίνεση του δικαιούχου ζητείται αυτεπάγγελτα).
3) Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1) του τελευταίου φορολογικού έτους (2019) όλων των μελών του νοικοκυριού.
4) Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) του τελευταίου φορολογικού έτους (2019) όλων των μελών του νοικοκυριού, εφόσον προβλέπεται υποχρέωση υποβολής της.
5) Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) του τελευταίου φορολογικού έτους (2019) όλων των μελών του νοικοκυριού.
6) Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) του τελευταίου φορολογικού έτους (2019) όλων των μελών του νοικοκυριού.
7) Λογαριασμό προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

1. Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από Κ.Ε.Π.Α. για το νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω.

2. Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή κρατικού νοσοκομείου, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ' οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή του ατόμου ή των ατόμων που περιλαμβάνονται στη σύνθεση του νοικοκυριού.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλεφωνικό κέντρο 2513 503374 (e-mail: [email protected])