Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας σύμφωνα με το Αριθμ. Πρωτ.:3161.22/1515/12-05-20 έγγραφο (ΑΔΑ:ΩΥΕΧ4653ΠΩ- ΙΤ7) ανακοινώνει την πρόσληψη ενός πλοηγού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) για χρονικό διάστημα έως οκτώ (08) μηνών για κάλυψη αναγκών πλοήγησης πλοίων στην περιοχή δικαιοδοσίας του Πλοηγικού Σταθμού Καβάλας.

 

 

Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων από 12/05/2020 μέχρι και 21/05/2020 αυτοπροσώπως, ή δια νόμιμου εξουσιοδοτημένου ατόμου, είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στην κάτωθι διεύθυνση:

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΟΗΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

Αβέρωφ 1, Τ.Κ.: 654 03 Καβάλα

Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να προβούν στην αναζήτηση της σχετικής ανακοίνωσης στον διαδικτυακό τόπο με αριθμό: ΩΥΕΧ4653ΠΩ-ΙΤ7 μέσω της ιστοσελίδας του φορέα: www.hcg.gr.

 

 

Περαιτέρω πληροφορίες στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας/Γρ. Πλοηγικού Σταθμού (Αβέρωφ 01, 2ος όροφος-τηλ. 2513-505420).-

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ