Αποβλέποντας στην πρόληψη ατυχημάτων, στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, στην αποφυγή της άσκοπης ταλαιπωρίας του κοινού και προκειμένου να διευκολύνονται τα έργα που θα εκτελούνται στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο, τη συντήρηση του οποίου έχει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καβάλας, η αστυνομική διεύθυνση Καβάλας προχωρά σε περιοριστικά μέτρα. 

 

Ειδικότερα οι εργασίες θα είναι μικρής διάρκειας όπως: 

αντικατάσταση φθαρμένων στηθαίων ασφαλείας, 

 

κοπή χόρτων και ζιζανίων, 

 

διαγραμμίσεις, 

 

επιδιορθώσεις επί ασφαλτοτάπητα, 

 

αλλαγή λαμπτήρων - καλωδίων και λοιπές εργασίες ηλεκτροφωτισμού, 

 

κλείσιμο οπών οδοστρώματος με ψυχρή άσφαλτο, 

 

σκούπισμα με μηχανικό σάρωθρο, 

 

καθαρισμό πινακίδων από αναγραφές, 

 

άρση καταπτώσεων, 

 

καθαρισμό οδοστρώματος, φρεατίων, νησίδων, 

 

αντικατάσταση - αποκατάσταση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, 

 

μάζεμα σκουπιδιών, 

 

άρση καταπτώσεων κ.λπ., 

 

Στο πλαίσιο της συντήρησης του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, να εφαρμοσθούν οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

 

1          Να διακόπτεται τμηματικά και ανάλογα με το σημείο εκτέλεσης των εργασιών η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας ή σε τμήμα του ενός ρεύματος, σε κάθε περίπτωση όχι σε όλο το πλάτος της οδού. 

-Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω του ελεύθερου ρεύματος κυκλοφορίας, ανάλογα με την υπάρχουσα σήμανση και τις υποδείξεις των σημαιοφόρων.

2          Η σήμανση για την εφαρμογή των μέτρων να είναι σύμφωνη με την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/οικ/502/2003 από 9-7-2003 Απόφαση του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και την υπ’ αριθ. ΔΜΕΟ/0/613 από 16-02-2011 Απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων.

3          Οι εργασίες να εκτελούνται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας, να είναι ολιγόωρες και κατά τις νυχτερινές ώρες να απομακρύνεται η εργοταξιακή σήμανση και η οδός να αποδίδεται πλήρως στην κυκλοφορία, απόλυτα καθαρή από φερτές και ξένες ύλες