Το Επιμελητήριο Δράμας υλοποιεί το Στρατηγικό Έργο “Smart Specialization” στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα - Βουλγαρία 2007-2013».Το Έργο  αφορά στην ανάπτυξη μιας ενιαίας Έξυπνης Περιφερειακής Εξειδίκευσης για τη διασυνοριακή περιοχή, σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και τις προτάσεις κανονισμών της Πολιτικής Συνοχής 2014-2020. Στόχος του Έργου είναι να προσδιοριστούν οι στοχευμένες επενδυτικές προτεραιότητες για τη διασυνοριακή περιοχή και σχετικές δράσεις που απορρέουν από αυτές για την στήριξη της αριστείας στην επιχειρηματικότητα, την έρευνα και την καινοτομία

 

Στο πλαίσιο αυτό, το Επιμελητήριο Δράμας, ως εταίρος του έργου και υπεύθυνος υλοποίησης της Δράσης 4.1 Κατάρτιση Συμβουλευτικής του ΠΕ 4: Εντατικές Δράσεις Απασχόλησης για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, θα διοργανώσει Εξειδικευμένη Οριζόντια Συμβουλευτική, σε ήδη υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν συμβατά χαρακτηριστικά με την πολιτική της έξυπνης εξειδίκευσης. Για το λόγο αυτό απαιτείται η δημιουργία ενός δικτύου «μεντόρων» οι οποίοι θα υποστηρίξουν τις επιλεγμένες επιχειρήσεις  στην καθοδήγηση και την δημιουργία ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων των υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν συμβατά χαρακτηριστικά με την πολιτική της έξυπνης εξειδίκευσης και επιχειρήσεων που ενδέχεται να κάνουν επιχειρηματικές διασυνοριακές δραστηριότητες μέσω της πολιτικής έξυπνης εξειδίκευσης.

 

Το Επιμελητήριο Δράμας προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στη δράση να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους  με ηλεκτρονικό μήνυμα [email protected] ή τηλεφωνικά επικοινωνώντας με τον κύριο Αλκη Παπαδημητρίου στο 25210-55160.

 

Για το Επιμελητήριο Δράμας

Ο Πρόεδρος

Στέφανος Α. Γεωργιάδης