Το Επιμελητήριο Δράμας εκφράζει την επιφύλαξη και τον προβληματισμό των μελών του, σχετικά με την  ψήφιση στη Βουλή της διάταξης προκαταβολής φόρου 26% επί της συναλλαγής επιχειρήσεων με χώρες, που διέπονται από προνομιακό φορολογικό καθεστώς, όπως π.χ. η Βουλγαρία.  Βεβαίως ο έλεγχος και η πάταξη τυχόν παράνομων τριγωνικών συναλλαγών, μας βρίσκει απολύτως σύμφωνους, αλλά η ψήφιση του άρθρου 21 ισοπεδώνει τα πάντα και προκαλεί τεράστια προβλήματα σε επιχειρήσεις που δεν εντάσσονταν σε δραστηριότητες φοροαποφυγής μέσω τριγωνικών συναλλαγών.

 

Με το σκεπτικό της διάταξης, που προβλέπει ότι  «όποια ελληνική επιχείρηση εμφανίζει στα βιβλία της ποσά δαπανών, τα οποία καταβλήθηκαν σε επιχείρηση, που εδρεύει σε χώρα μη συνεργάσιμη φορολογικά, ή σε χώρα με προνομιακό φορολογικό καθεστώς, ή σε άλλη συνδεδεμένη με αυτήν επιχείρηση, που δεν έχει συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις περί «φακέλου τεκμηρίωσης», θα πληρώσει φόρο 26% επί των συγκεκριμένων δαπανών».

Επιπρόσθετα το διάστημα του δωδεκαμήνου είναι τεράστιο και δημιουργεί περαιτέρω ασφυξία ρευστότητας. Οι επιχειρήσεις πρέπει να αποδείξουν, εντός δωδεκαμήνου, ότι πρόκειται περί πραγματικής συναλλαγής και όχι εικονικής και τότε μόνο θα  δικαιούνται να πάρουν πίσω τον καταβληθέντα φόρο και φυσικά αζημίως από το Δημόσιο.

 

Επισημαίνουμε ότι ήδη εκφράσθηκε προειδοποίηση από την Βουλγαρία κράτος μέλος της ΕΕ, ότι θα επιβάλλει αντίποινα  με έξτρα φόρο στον εξερχόμενο τουρισμό προς την Ελλάδα και στα προϊόντα που η Βουλγαρία εισάγει από τη χώρα μας. Να ληφθεί υπόψη ότι η Βουλγαρία αποτελεί τον 4ο εισαγωγέα Ελληνικών Προϊόντων. 

 

Στόχος του Επιμελητηρίου Δράμας είναι η προώθηση και αύξηση των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων με ταυτόχρονη μείωση των εισαγωγών. Σαφώς επισημάνουμε και είμαστε υπέρ της πάταξης του φαινομένου των παράνομων «τριγωνικών συναλλαγών» και της πάταξης της φοροαποφυγής, αλλά η προκαταβολή του φόρου 26%   για τις νόμιμες καθ’ όλα  επιχειρήσεις, αποτελεί καταστροφή.  Ταυτόχρονα αντί την απλοποίηση της φορολογικής διαδικασίας καταρρίπτεται αυξάνοντας ακόμη περισσότερο την γραφειοκρατία και τις αμφισβητήσεις του ελέγχου.

 

Σύμφωνα με τον νομικό έλεγχο που διενεργήσαμε, η σχετική προτεινόμενη διάταξη παραβιάζει, τόσο το κοινοτικό δίκαιο, όσο και τις διατάξεις των διεθνών συμβάσεων για την αποφυγή διπλής φορολογίας, που έχει καταρτίσει η Ελλάδα με τα περισσότερα από τα κράτη, που χαρακτηρίζονται ως «προνομιακά φορολογικά καθεστώτα».

 

Επιβάλλεται να υπάρξει τροποποίηση της διάταξης με ταυτόχρονη πάταξη της παρανομίας των   εικονικών τριγωνικών συναλλαγών απλά με την παρακάτω νομοθετική παρέμβαση την οποία προτείνουμε και εμείς όπως και άλλα επιμελητήρια της χώρας.

 

Ο έλεγχος της συναλλαγής να πραγματοποιείται εκ των προτέρων, κατά τη διάρκεια και σίγουρα πριν την ολοκλήρωση της.

 

 Εντός ενός (1) μήνα από την πραγματοποίηση της συναλλαγής να επιστρέφεται στην επιχείρηση το 80% του ποσού, κατόπιν υποβολής σχετικής υπεύθυνης δήλωσης, και το υπόλοιπο 20% του ποσού να επιστρέφεται μετά από φορολογικό έλεγχο, που δεν θα ξεπερνά το διάστημα των τριών (3) μηνών αυστηρώς και αν δεν γίνει ο έλεγχος στο προβλεπόμενο διάστημα τότε το ποσό του 20% θα επιστρέφεται αυτοδίκαια.

 

Προϋπόθεση επίσης είναι η ενίσχυση του ελεγκτικού μηχανισμού για τις συγκεκριμένες δραστηριότητες η οργάνωση και η απλούστευση των γραφειοκρατικών διαδικασιών διότι διαφορετικά προκαλείτε μεγαλύτερο γραφειοκρατικό ζήτημα.

 

 

Τέλος ο σεβασμός των κοινοτικών διατάξεων περί διπλής φορολογίας ισχύει και δεν μπορεί να παραβιάζεται.

 

Στέφανος Γεωργιάδης

Πρόεδρος Επιμελητηρίου Δράμας