Πρωτοσέλιδα

Καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για κάθε περιοχή

 

 

 

 

 

Δημοσιεύτηκε το Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης για την απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη για τα ακίνητα που έχει πραγματοποιηθεί διακοπή ηλεκτροδότησης από τους ιδιοκτήτες τους, σύμφωνα με την τροπολογία που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή. Όσοι ενδιαφέρονται να κάνουν χρήση της απαλλαγής αυτής θα πρέπει να αρχίσουν να προσέρχονται στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου Καβάλας μέχρι το τέλος του 2018 για να δηλώσουν τα ακίνητα στα οποία έχουν διακόψει την ηλεκτροδότηση. 

 

Τι λέει η τροπολογία 

 

Άρθρο 222 
Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του ν. 25/1975 (Α' 74) 

1. Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 25/1975 (Α' 74), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του ν. 3345/2005 (Α'138), αντικαθίστανται ως εξής:
«Ακίνητα, στα οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, απαλλάσσονται από την καταβολή ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, από την ημερομηνία υποβολής δήλωσης του ιδιοκτήτη τους ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτούπρος τον οικείο δήμο ότι δεν ηλεκτροδοτούνται και ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν.
Μέχρι την υποβολή της ανωτέρω δήλωσης, τα τέλη οφείλονται ανά κατηγορία ακινήτου και καταβάλλονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του από 24.9/20.10.1958 β.δ. (Α' 171).
Εάν, παρά την υποβολή της δήλωσης διαπιστωθεί ηλεκτροδότηση ή χρήση του ακινήτου, επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου το τέλος που αναλογεί από το χρόνο απαλλαγής και ισόποσο πρόστιμο.»

2. Οφειλές από τέλη καθαριότητας και φωτισμού, που αντιστοιχούν σε χρονικό διάστημα μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατά το οποίο είχε διακοπεί η ηλεκτροδότηση ενός ακινήτου, σύμφωνα με βεβαίωση του αρμόδιου διαχειριστή δικτύου και αυτό δεν χρησιμοποιούταν, σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του, διαγράφονται ή παραλείπεται η βεβαίωσή τους. Εφόσον η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση δεν έχει υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, υποβάλλεται μέσα σε έξι (6) μήνες από αυτήν.Ποσά που έχουν καταβληθεί δεν αναζητούνται.