Πρωτοσέλιδα

Καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για κάθε περιοχή

 

 

 

 

 

Το «Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης» (Κ.Κ.Π.Π.Α.Μ.Θ.), που εδρεύει στην Καβάλα της Π.Ε. Καβάλας  της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., για την κάλυψη αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου Ι.Δ., 12μηνης διάρκειας, συνολικά δεκατριών (13) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

 

1ΠΕ Ιατρός Παθολόγος ή Γ. Ιατρικής, Παράρτημα Χρονίων Παθήσεων Δράμας, Δράμα Α.Μ.Θ.

 

1ΠΕ Ιατρός Νευρολόγος, Παράρτημα Χρονίων Παθήσεων Δράμας, Δράμα Α.Μ.Θ.

 

1ΠΕ Θεατρολόγος, Παράρτημα Χρονίων Παθήσεων Δράμας, Δράμα Α.Μ.Θ.

 

1ΤΕ Τεχνολόγος Γεωπόνος, Παράρτημα Χρονίων Παθήσεων Δράμας, Δράμα Α.Μ.Θ.

 

1ΔΕ Κηροπλάστης-τρια, Παράρτημα Χρονίων Παθήσεων Δράμας, Δράμα Α.Μ.Θ.

 

1ΔΕ Εκπαιδευτής Διακοσμητικών Κατασκευών Κοσμήματος, Παράρτημα Χρονίων Παθήσεων Δράμας, Δράμα Α.Μ.Θ.

 

1ΔΕ Ξυλουργός, Παράρτημα Χρονίων Παθήσεων Δράμας, Δράμα Α.Μ.Θ.

 

1ΔΕ Κεραμιστής-τρια, Παράρτημα Χρονίων Παθήσεων Δράμας, Δράμα Α.Μ.Θ.

 

1ΔΕ Κουρέας-Κομμωτής, Παράρτημα Χρονίων Παθήσεων Δράμας, Δράμα Α.Μ.Θ.

 

1ΔΕ Κεραμιστής-τρια, Παράρτημα Χρονίων Παθήσεων Καβάλας, Δ. Παγγαίου Καβάλας Α.Μ.Θ.

 

1ΠΕ Μουσικός με ειδίκευση στην Μουσικοθεραπεία, Παράρτημα Ατόμων με Αναπηρία   Ξάνθης και Παράρτημα Αποθεραπείας & Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Κομοτηνής, Ξάνθη και Κομοτηνή Α.Μ.Θ.

 

1ΔΕ Κηροπλάστης-τρια, Παράρτημα Ατόμων με Αναπηρία Ξάνθης, Ξάνθη Α.Μ.Θ.

 

1ΠΕ Ιατρός-Παιδίατρος, Παράρτημα Αποθεραπείας & Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Κομοτηνής, Κομοτηνή Ροδόπης Α.Μ.Θ.

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

 

Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Τμήμα Διοικητικού, Τέρμα Ιοκάστης, Τ.Κ. 654 04, Καβάλα, (υπόψη κ.κ. Μάτσικα Νικολάου ή Παπαδοπούλου Μαρίας).

 

 Πληροφορίες στα τηλ.: 2510 241913 & 2510 241990.

 

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από  05-10-2018 έως και 15-10-2018