Πρωτοσέλιδα

Δημοσιεύθηκε η δημόσια πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για τη δημιουργία «Κέντρων Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας». Δικαιούχοι της πρόσκλησης προκειμένου να υποβάλλουν αιτήσεις χρηματοδότησης είναι Φορείς Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας  δηλαδή να διαθέτουν βεβαίωση εγγραφής ή βεβαίωση καταχώρησης τροποποίησης καταστατικού μετάπτωσης του άρθρου 35 του Ν.4430/2016 Κωδ. Πρόσκλησης 2595 19 (ΦΕΚ Α 205/31-10-2016), όπως ισχύει, από το Γενικό Μητρώο Κ.ΑΛ.Ο. μέχρι και 31/12/2017.

 

 

Στόχος της δράσης, που χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 11.303.000€, είναι η υποστήριξη της ανάπτυξης του θεσμού της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο), με πρώτο βήμα τη σύσταση από φορείς Κ.ΑΛ.Ο. 89 Κέντρων Στήριξης σε όλη τη χώρα. Ειδικότερα για το νομό Καβάλας προβλέπεται η δημιουργία ενός Κέντρου Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας το οποίο σύμφωνα με την πρόκληση θα εξυπηρετεί και τους δημότες της Θάσου. 

 

Τα Κέντρα Στήριξης θα πληροφορούν τον πολίτη για το τι είναι Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και, συγχρόνως, θα προσφέρουν βοήθεια σε κάθε ομάδα που θέλει να ασχοληθεί με την ΚΑΛΟ, σχετικά με τη δημιουργία ενός επιχειρηματικού σχεδίου και την εκπόνηση ενός σχεδίου βιωσιμότητας. 

 

Στα Κέντρα Στήριξης θα παρέχονται:

 

•           υπηρεσίες ενημέρωσης/ δημοσιότητας που απευθύνονται στο γενικό πληθυσμό, σε φυσικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται να πληροφορηθούν για τα ζητήματα της Κ.ΑΛ.Ο., όπως επίσης και σε υποψήφιους κοινωνικούς επιχειρηματίες (α’ δέσμη ενεργειών) και

 

•           υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής σε υφιστάμενους Φορείς Κ.ΑΛ.Ο. ή/και σε φυσικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται για την ίδρυση φορέων Κ.ΑΛ.Ο. (β’ δέσμη ενεργειών).

 

Το ύψος της επιδότησης ανέρχεται σε 127.000 ευρώ ανά Δικαιούχο και καλύπτει δαπάνες για λειτουργικά έξοδα, αμοιβές τρίτων, δαπάνες μισθοδοσίας/αμοιβές μελών συνεταιρισμών εργαζομένων, δαπάνες προβολής- δημοσιότητας και δικτύωσης, δαπάνες για αγορά εξοπλισμού/λογισμικού, δαπάνες διαμόρφωσης χώρου μικρής κλίμακας και δαπάνες μετακινήσεων των στελεχών των Κέντρων Στήριξης. 

 

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων θα διαρκέσει έως τις 14/9/2018 (ώρα 13:00) και η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που παρέχει το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης στην διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis με την ένδειξη: «ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΛΟ». Να σημειωθεί ότι για την υποβοήθηση της λειτουργίας και της παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής οι Δικαιούχοι, εφόσον κληθούν για το σκοπό αυτό, υποχρεούνται να παρακολουθήσουν σχετική επιμόρφωση, εκπαίδευση, κ.λπ. από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.