Πρωτοσέλιδα

 

 

 

 

Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΕΛΚΕ) ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων, για την σύναψη σύµβασης υποτροφιών – οικονοµικών ενισχύσεων, θέσεων υποτρόφων για τεχνική υποστήριξη, στο πλαίσιο του ανωτέρω έργου. Σηµειώνεται ότι όπου χρειάζεται, η Επιτροπή δύναται να εξετάσει τους υποψηφίους σε πρακτικά θέµατα του αντικειµένου τους για τη διαπίστωση των δεξιοτήτων που κατέχουν. Απαιτείται η παρουσία στο Εργαστήριο Κατεργασιών κατ΄ ελάχιστον τρεις φορές κάθε εβδοµάδα. Ειδικότερα:

 

Θέση 1: 

Ο επιλεγόµενος θα υπογράψει σύµβαση µε διάρκεια έως 4 µήνες, µε ανώτατο προϋπολογισθέν ποσό υποτροφίας – οικονοµικής ενίσχυσης 2.400€ (συµπεριλαµβανοµένων όλων των νοµίµων κρατήσεων) µε αντικείµενο σύµβασης: Συµµετοχή στη βιβλιογραφική επισκόπηση σχετικά µε βιβλιογραφικά και τεχνολογικά δεδοµένα που αφορούν στα υπό µελέτη υλικά και προϊόντα (πλαστικοί σωλήνες και ειδικά από PP) τις χρήσεις τους. ∆οκιµές πυραντοχής βιοµηχανικών και εργαστηριακών δοκιµίων σύµφωνα µε το πρότυπο DIN4102. Συµµετοχή στην Ανάλυση Ερευνητικών Αποτελεσµάτων. Επεξεργασία και επιστηµονική – τεχνολογική ανάλυση των δοκιµών µικρής (εργαστηριακής) κλίµακας. Καταγραφή των τάσεων της αγοράς για εφαρµογή πολυµερών σωλήνων πυρόσβεσης σε κτίρια. Προτάσεις υποβάλλονται από υποψηφίους που πληρούν τα παρακάτω απαιτούµενα προσόντα:

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Μηχανολόγος Μηχανικός τουλάχιστον Τ.Ε. µε µεταπτυχιακό σχετικό µε επιχειρηµατικότητα.
 • Εµπειρία σε εργαλειοµηχανές CNC και συστήµατα χύτευσης τιτανίου.
 • Γνώση CATIA – Solidworks ή παρόµοιου 3∆ parametric CAD λογισµικού.
 • Σχετική εµπειρία σε ερευνητικά εργαστήρια ΑΕΙ.
 • ∆ιαδικασία Συνέντευξης

 

Θέση 2: 

Ο επιλεγόµενος θα υπογράψει σύµβαση µε διάρκεια έως 12 µήνες µε ανώτατο προϋπολογισθέν ποσό υποτροφίας – οικονοµικής ενίσχυσης 7.200€ (συµπεριλαµβανοµένων όλων των νοµίµων κρατήσεων) µε αντικείµενο σύµβασης: Συµµετοχή στη βιβλιογραφική επισκόπηση σχετικά µε βιβλιογραφικά και τεχνολογικά δεδοµένα που αφορούν στα υπό µελέτη υλικά και προϊόντα (πλαστικοί σωλήνες και ειδικά από PP) τις χρήσεις τους. Μελέτη διεθνών κανονισµών, προτύπων, νοµοθεσίας και µεθοδολογιών: (α) εφαρµογής και χρήσης πλαστικών σωλήνων σε κτίρια µε έµφαση στα δίκτυα µόνιµης πυρόσβεσης, (β) προδιαγραφών και δοκιµών ακαυστότητας – ευφλεξιµότητας – ευφλεκτότητας – αναφλεξιµότητας – πυραντοχής. Καταγραφή των τάσεων της αγοράς για εφαρµογή πολυµερών σωλήνων πυρόσβεσης σε κτίρια. Συµµετοχή στην ανάπτυξη κατευθυντήριων οδηγιών για τις εργαστηριακές και βιοµηχανικές δοκιµές των υλικών που θα αναπτυχθούν. Καθορισµός των λειτουργικών απαιτήσεων των ερευνητικών διατάξεων. Προετοιµασία υλικών για 3∆ εκτύπωση. Προµελέτη Ευφλεκτότητας ∆οκιµίων. Παραγωγή δοκιµίων σε 3D Printer. Πειραµατική Μελέτη Θερµογραφικού Χαρακτηρισµού Υλικών µε Θερµοκάµερα. ∆οκιµές πυραντοχής βιοµηχανικών και εργαστηριακών δοκιµίων σύµφωνα µε το πρότυπο DIN4102. Προτάσεις υποβάλλονται από υποψηφίους που πληρούν τα παρακάτω απαιτούµενα προσόντα:

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχιούχος Μηχανικών Παραγωγής ή συναφούς ειδικότητας και πιστοποιηµένες γνώσεις Αγγλικής.
 • Αποδεδειγµένη εµπειρία σε λογισµικά Finite Element Analysis.
 • Αποδεδειγµένη εµπειρία σε CATIA – Solidworks ή παρόµοιου 3∆ parametric CAD λογισµικού.
 • ∆ιαδικασία Συνέντευξης

 

Θέση 3: 

Ο επιλεγόµενος θα υπογράψει σύµβαση µε διάρκεια έως 4 µήνες µε ανώτατο προϋπολογισθέν ποσό υποτροφίας – οικονοµικής ενίσχυσης 500€ (συµπεριλαµβανοµένων όλων των νοµίµων κρατήσεων) µε αντικείµενο σύµβασης: Συµµετοχή στη βιβλιογραφική επισκόπηση σχετικά µε τεχνολογικά δεδοµένα που αφορούν στα υπό µελέτη υλικά και προϊόντα (πλαστικοί σωλήνες και ειδικά από PP) τις χρήσεις τους. Μελέτη προτύπων και µεθοδολογιών για εξοπλισµό δοκιµών ακαυστότητας – ευφλεξιµότητας – ευφλεκτότητας – αναφλεξιµότητας – πυραντοχής. ∆οκιµές πυραντοχής εργαστηριακών δοκιµίων σύµφωνα µε το πρότυπο UL94. Προτάσεις υποβάλλονται από υποψηφίους που πληρούν τα παρακάτω απαιτούµενα προσόντα:

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Φοιτητής Μηχανολογίας µε συνεπείς ακαδηµαϊκές υποχρεώσεις.
 • Ερευνητικά ενδιαφέροντα σχετικά µε δοκιµές ακαυστότητας – ευφλεξιµότητας – ευφλεκτότητας – αναφλεξιµότητας – πυραντοχής.
 • Άριστες γνώσεις Αγγλικών, λογισµικών 3∆ parametric CAD & Office, γνώσεις λογισµικού λήψης δεδοµένων και πολύ καλή γνώση Γερµανικής γλώσσας.
 • ∆ιαδικασία Συνέντευξης

 

Θέση 4: 

Ο επιλεγόµενος θα υπογράψει σύµβαση µε διάρκεια έως 4 µήνες µε ανώτατο προϋπολογισθέν ποσό υποτροφίας – οικονοµικής ενίσχυσης 5.000€ (συµπεριλαµβανοµένων όλων των νοµίµων κρατήσεων) µε αντικείµενο σύµβασης: Καταγραφή και ανάλυση των τάσεων της αγοράς για εφαρµογή πολυµερών σωλήνων πυρόσβεσης σε κτίρια (νοσοκοµεία – σχολεία – σπίτια – δηµόσιες υπηρεσίες – ΑΕΙ – βιοµηχανικές εγκαταστάσεις – ξενοδοχεία) και πλοία. Θα αναζητηθούν και θα επεξεργαστούν στατιστικά δεδοµένα από διάφορες πηγές πληροφόρησης και θα παραδοθεί µια µελέτη µε ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία τάσεων της αγοράς για εφαρµογές πυράντοχων πλαστικών σωλήνων και ειδικά για µόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης. Προτάσεις υποβάλλονται από υποψηφίους που πληρούν τα παρακάτω απαιτούµενα προσόντα:

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχιούχος θετικών επιστηµών ή συνδυασµένων επιστηµών και αποδεδειγµένες άριστες γνώσεις Αγγλικής.
 • Μεταπτυχιακό στην ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων και ερευνητική εµπειρία σε συστήµατα πρόβλεψης για µοντέλα ζήτησης προϊόντων.
 • Επιµόρφωση σε Μάρκετινγκ, Στρατηγικές Πωλήσεων και Συστήµατα ∆ιασφάλισης Ποιότητας.
 • Τουλάχιστον 20ετή σχετική εκπαιδευτική και επαγγελµατική εµπειρία και σε θέµατα διαχείρισης χρηµατοδοτούµενων έργων
 • ∆ιαδικασία Συνέντευξης.

Αρ. Προκήρυξης:  1471/2018 (ΑΔΑ: 7ΑΙΕΟΞΝΗ-Τ2Ι)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόµενοι, παρακαλούνται να υποβάλουν ή να αποστείλουν τις προτάσεις τους µε τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα στο Πρωτόκολλο της Γραµµατείας του ΕΛΚΕ, Άγιος Λουκάς 65404 Καβάλα (αναγράφοντας τον αριθµό πρόσκλησης).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: µέχρι τις 2/4/2018

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να ανατρέχουν στον ιστότοπο του ΕΛΚΕ (ee.teikav.edu.gr) για πληροφορίες σχετικά µε την εξέλιξη της διαδικασίας.