Πρωτοσέλιδα

Καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για κάθε περιοχή

 

 

 

 

 

Τις προτάσεις της για το περιφερειακό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης ΑΜΘ για το νησί της Θάσου έδωσε στη δημοσιότητα η παράταξη του Μηνά Βλαστάρη «ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ» με αφορμή την ανοιχτή συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στις 2 Μαρτίου στο δημαρχείο με πρωτοβουλία της δημοτικής αρχής

 

Στο κείμενο των προτάσεων αναφέρονται τα εξής:

Για το Περιφερειακό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης Α.Μ.Θ. που αφορά και τη Θάσο 1) συντάχθηκε το από τον Νοέμβριο του 2014 σχέδιο Εισηγητικής Έκθεσης και Υπουργικής Απόφασης (ΥΑ) της αναθεώρησης – εξειδίκευσης του Περιφερειακού Σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης Α.Μ. Θράκης της μελετητικής ομάδας των συμπραττόντων γραφείων, 2) υποβλήθηκε η από 11-12-2015 εισήγηση – γνωμοδότηση της μελέτης στο Β1 στάδιο για το εν λόγω (Χωροταξικό) Περιφερειακό Πλαίσιο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, 3) λήφθηκε η με αριθμό 173/17-12-2015 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Α.Μ. Θράκης, όπως επίσης 4) είχε ληφθεί η με αριθμό 204/2015 γνωμοδοτική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θάσου, κατόπιν της προηγηθείσης με αριθμό 97/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της εισήγησης της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Θάσου για το Β1 στάδιο της εν λόγω μελέτης.

 

Στην παραπάνω μελέτη και το σχέδιο της ΥΑ για το χωροταξικό της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. μεταξύ άλλων  περιλαμβάνονται Ι.- ο χάρτης (Π.1.δ, σελίδα 123) χωρικής διάρθρωσης της εξόρυξης, στον οποίο σύμφωνα με τις καταγεγραμμένες ενδείξεις που ενσωματώνονται σ’ αυτόν, αποτυπώνονται τόσο Δημόσιοι μεταλλευτικοί χώροι όσο και η προτεινόμενη ζώνη ανάπτυξης οργανωμένων λατομικών εγκαταστάσεων, εξ αιτίας των οποίων  προκλήθηκαν δικαιολογημένα μεγάλες αντιδράσεις και διαμαρτυρίες στην κοινωνία του νησιού, γιατί δεν λήφθηκαν υπ’ όψιν τα δεδομένα και οι ανάγκες του νησιού, χωρίς να ανταποκρίνεται σ’ αυτές, ΙΙ.- ο χάρτης (Π.1.γ, σελίδα 135) χωρικής διάρθρωσης του τουρισμού, στον οποίο εκτεταμένη ανησυχία προκαλεί η με αποτυπωμένη απόχρωση σύμφωνα και τις ενδεικτικές καταχωρήσεις που είναι ενσωματωμένες σ’ αυτόν, η αναφορά ότι όλη η παραλιακή ζώνη του νησιού θεωρείται αναπτυγμένη τουριστικά περιοχή, ενώ καταγράφονται σ’ αυτόν περιοχές με στοιχεία φυσικής, πολιτιστικής κληρονομιάς, τοπίου, καθώς και αρχαιολογικοί χώροι. Από αυτούς τους χάρτες σε πολλά σημεία διαφοροποιείται αφενός το περιεχόμενο της παραπάνω μελέτης, αφετέρου το σκεπτικό στην εισήγηση – γνωμοδότηση της Περιφέρειας επ’ αυτού.

Α.- Κατά την ανοιχτή συζήτηση την 2-3-2016 από την διοίκηση του Δήμου  παρουσιάσθηκε εμφανίσθηκε χάρτης του Δήμου που προφανώς θα αποτελεί την πρότασή του για προτεινόμενες ζώνες ανάπτυξης οργανωμένων λατομικών εγκαταστάσεων, προφανώς και για το Γ.Π.Σ. που ουσιαστικά αφορά  την αναθεώρηση και εξειδίκευση αντίστοιχα του προτεινομένου χάρτη της μελέτης (χωρικής διάρθρωσης της εξόρυξης). Ο προαναφερόμενος όμως χάρτης της διοίκησης του Δήμου δεν είχε  συμπεριληφθεί, ούτε ενσωματωθεί, ούτε συνόδευε την εισήγηση της Υπηρεσίας δόμησης του Δήμου, την απόφαση της επιτροπής ποιότητας ζωής αλλά ούτε την από 19-8-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρεται (στην  10η σελίδα  στην 3η παράγραφο πριν το τέλος) «’Όσον αφορά την εξόρυξη ορθά αναγνωρίζεται ο ιδιαίτερος οικονομικός ρόλος της εξόρυξης και η ανάγκη διασφάλισης αφενός της λατομικής δραστηριότητας και αφετέρου της προστασίας του περιβάλλοντος και η αποφυγή των συγκρούσεων γης», (στην 11η σελίδα στο τέλος της 1ης παραγράφου) «Τέλος οι κατευθύνσεις για την εξορυκτική δραστηριότητα ήδη αποτελούν πολιτική της παρούσας διοίκησης του Δήμου», (στην αρχή της 12ης σελίδας) «Σχετικά με την εξορυκτική δραστηριότητα βρίσκονται προς την θετική κατεύθυνση οι προβλέψεις για προτεραιοποίηση της εξόρυξης έναντι άλλων χρήσεων…». Αντίστοιχα για το θέμα αυτό στην με αριθ. 173/2015 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναγράφεται (σελίδα 50) ότι όσον αφορά τις αποτυπώσεις δημόσιων μεταλλευτικών χώρων, όπως για ολόκληρο το νησί της Θάσου, χωρίς να αναφέρεται καμιά εγκριτική απόφαση για τις εν λόγω εκτάσεις, «κρίνεται σκόπιμο να ελεγχθούν η εγκυρότητα, η προέλευση και η νομική υπόσταση των δεδομένων που ενσωματώθηκαν στον εν λόγω χάρτη».

 

Σε μία σύντομη αναδρομή αναφέρουμε ότι είχαν καθορισθεί λατομικές ζώνες με τις αποφάσεις ΥΒΕΤ Υ/Φ7.3/9115/8-6-1983 και ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ18/44846/19.51/6-11-1987 (που αναφέρονται στην με αριθμό 8/45/8-2-1993 πράξη απόφαση του ΣΧΟΠ Ν. Καβάλας). Αρχικά είχε υποβληθεί το από 28-7-1985 υπόμνημα διαφόρων φορέων νήσου Θάσου για τα Μαρμαρολατομεία προς την Βουλή και Υπουργεία και μετέπειτα  από την Ένωση Ξενοδόχων νήσου Θάσου το με αριθμό πρωτ. 18/13-4-1991 έγγραφο προς την Βουλή των Ελλήνων (αριθμ. πρωτ. 2673/18-4-1991 και ΠΒ 6131/23-4-1991).  Κατόπιν της με αριθ. 1228/23-1-1987 απόφασης του Νομάρχη Καβάλας και της με αριθ. 3370/7-3-1989 απόφασης του Νομάρχη Καβάλας είχαν συσταθεί επιτροπές  οι οποίες είχαν συντάξει και υποβάλει τις εκθέσεις τους για το εν λόγω θέμα. Στον χάρτη  του Γ.Υ.Σ. (Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού) εκδόσεως Ιουλίου του 1970 σύμφωνα και με το αναγραφόμενο σ’ αυτόν υπόμνημα καταχωρήθηκαν νόμιμα λατομεία της Θάσου, λατομεία για τα οποία δεν είχαν ολοκληρωθεί  οι διαδικασίες νομιμοποίησης τους ζώνες Διυπουργικής ομάδας εργασίας, ζώνες Υπουργείου Πολιτισμού και προτεινόμενες ζώνες.

 

Άποψή μας είναι ότι αυτή η πρόταση του Δήμου για να προωθηθεί θα πρέπει να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο με εξειδίκευση και αναθεώρηση (βελτίωση) συμπληρωματικά της αρχικής, ώστε να έχει καλύτερη προοπτική εκφράζοντας αρχικά την άποψη της πλειοψηφίας των δημοτικών συμβούλων και της Δ/σης του Δήμου στα πλαίσια ενίσχυσης της θέσης του σε ένα τόσο βασικό ζήτημα και θέμα.

 

Ήδη σήμερα η οριοθέτηση ευρύτερα περιοχών θα πρέπει να περιορισθεί μόνο αυτές στις οποίες υπάρχουν νόμιμα αδειοδοτημένα και λειτουργούντα λατομεία.

 

Β.- Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην από Νοέμβρη 2014 μελέτη και το σχέδιο της ΥΑ και ειδικότερα στο 12 άρθρο (12.4) όλη η παραλιακή ζώνη του νησιού χαρακτηρίζεται ως αναπτυγμένη τουριστικά σύμφωνα με την εξειδίκευση των προβλέψεων του ΕΠ για τον τουρισμό και στο Χ1V (άρθρο 16 κεφ. Ζ του σχεδίου της ΥΑ δίνεται ως κατεύθυνση «ο εκσυγχρονισμός και η δημιουργία νέων αναβαθμισμένων ξενοδοχειακών υποδομών υψηλών προδιαγραφών τάξης μεγαλύτερης των 4 αστέρων», χωρίς να προτείνεται  απένταξη από αυτήν την κατεύθυνση στο υπό στοιχείο δ Ειδικό Πλαίσιο Τουρισμού (σελίδα 187 του σχεδίου της Εισηγητικής Έκθεσης και της ΥΑ). Γι’ αυτόν τον χαρακτηρισμό στην από 11-12-2015 εισήγηση – γνωμοδότησή της η Περιφέρεια Α.Μ.Θ. για το Β1 στάδιο της παραπάνω μελέτης, υπό στοιχείο ‘’τουρισμός’’ (σελίδα 38) προτείνεται μετά την ακύρωση της τροποποίησης του Ειδικού πλαισίου για τον τουρισμό και κρίνεται αναγκαίο, να προσαρμοστεί το σχέδιο της Υπουργικής απόφασης στο ισχύον Ειδικό πλαίσιο για τον τουρισμό και να απενταχθεί η Θάσος από τις τουριστικά αναπτυγμένες περιοχές, γιατί δεν μπορεί να κατατάσσεται στην ίδια κατηγορία με τα νησιά Μύκονος, Σαντορίνη, Ρόδος κλπ, τα οποία είναι πραγματικά αναπτυγμένα. Η πρόταση της Περιφέρειας έγινε δεκτή στην με αριθ. 173/2015 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (σελίδα 53 υπό στοιχείο 3) στην οποία αναφέρεται «κρίνεται σκόπιμη η απένταξη της Θάσου από τουριστικά αναπτυγμένες περιοχές». Στην εισήγηση της Υπηρεσίας δόμησης, την απόφαση της Επιτροπής ποιότητας ζωής και του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θάσου δεν διατυπώνεται πρόταση εισήγηση για την απένταξη και τον αποχαρακτηρισμό όλης της παραλιακής ζώνης του νησιού από αναπτυγμένη σε αναπτυσσόμενη και γι’ αυτό το επίσης τόσο σημαντικό θέμα θα είναι χρήσιμη η σύμφωνη γνώμη της Δ/σης του Δήμου Θάσου για να συμπεριληφθεί με εξειδίκευση και βελτίωση συμπληρωματικά σε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  εναρμονιζόμενη στην ίδια κατεύθυνση με την πρόταση – εισήγηση της Περιφέρειας, καθώς και την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με αριθ. 173/2015, εφόσον στην από 19-8-2015 απόφαση του Δ.Σ. (1η παρ. στην 11η σελίδα) η διατύπωσή της περιορίζεται μόνο στην αναφορά ότι «Σχετικά με την κατεύθυνση της εξειδίκευσης των προβλέψεων του χωροταξικού για τον τουρισμό, ο χαρακτηρισμός του νησιού ως τουριστικά αναπτυγμένου με την πρόβλεψη δημιουργίας μόνο ξενοδοχειακών μονάδων μόνο 4 και 5 αστέρων δημιουργεί προβλήματα…».

 

Άλλωστε στα πλαίσια του τίτλου και του αναγραφόμενου στόχου της μελέτης για αναθεώρηση και εξειδίκευση του περιφερειακού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού, θα πρέπει να αναθεωρηθεί αυτός ο χαρακτηρισμός ως αναπτυγμένης όλης της παραλιακής ζώνης του νησιού, να απενταχθεί και να χαρακτηρισθεί ως αναπτυσσόμενη.

 

Γι’ αυτή την προσπάθεια αλλαγής και προσαρμογής του χαρακτήρα της παραλιακής ζώνης του νησιού σε αναπτυσσόμενη από αναπτυγμένη σύμφωνα με τα πραγματικά δεδομένα είναι ευνόητο ότι συντρέχουν πολλοί λόγοι, που αφορούν κυρίως τα κίνητρα χρηματοδότησης τουριστικών επιχειρήσεων. Αρχικά από την παραθαλάσσια ζώνη του νησιού στο τμήμα από Πρίνο μέχρι τα Λιμενάρια δεν έχει καμμία οργανωμένη τουριστικά ανάπτυξη σε μήκος περισσότερο από 20 χιλιόμετρα, όπως στο τμήμα από Ποτό μέχρι την Ποταμιά μήκους περισσότερο από 30 χιλιόμετρα δεν έχει πλήρη κάλυψη οργανωμένη, ούτε αναπτυγμένη τουριστικά, όπως και σε άλλα τμήματα παραλιακής ζώνης Ραχωνίου, περιοχής βορειότερα του Λιμένα δεν υπάρχει οργανωμένο  και αναπτυγμένο τουριστικά περιβάλλον. Η αναφορά λοιπόν, στο από τον Νοέμβριο του 2014 σχέδιο Εισηγητικής Έκθεσης και ΥΑ,  ότι ΟΛΗ η παραλιακή  ζώνη του νησιού είναι αναπτυγμένη τουριστικά αφενός δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα αφετέρου είναι τουλάχιστον άστοχη και θα πρέπει να αναθεωρηθεί σύμφωνα με την προαναφερόμενη από 11-12-2015 εισήγηση της Περιφέρειας στην παραπάνω μελέτη και την με αριθ. 173/2015 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.  

 

Το αυξημένο ενδιαφέρον τουριστικά για το νησί, έχει ως άμεση συνέπεια να στηρίζει τον πυλώνα του τουρισμού της Περιφέρειας και να αποτελεί ως κατά προτεραιότητα προορισμό γι’ αυτή, με συνέπεια να υπάρχουν πολλαπλά οφέλη σε τοπικό επίπεδο και στις επιχειρήσεις  προμηθειών της Περιφέρειας για την εξυπηρέτηση των αναγκών, οπωσδήποτε με συμβολή και συνδρομή εξ αιτίας της αυξημένης επισκεψιμότητας τουριστών στην βελτίωση του ΑΕΠ της Περιφέρειας, αλλά και σε εθνικό επίπεδο ενισχύοντας σε όλους τους τομείς την οικονομία.

 

Στόχος βέβαια είναι πάντοτε αφενός η προσέλκυση μεγαλύτερου αριθμού τουριστών και αφετέρου η επέκταση της τουριστικής περιόδου  εξ αιτίας των συγκριτικών πλεονεκτημάτων εξ αιτίας της θέσεως, του περιβάλλοντος, της διαμόρφωσης και της φύσης του νησιού.

 

Δεν είναι δυνατόν ενώ γνωρίζουμε τις μεγάλες δυνατότητες για καλύτερη  προοπτική του νησιού να μην διεκδικήσουμε και να μην προστατεύσουμε την διατήρηση κινήτρων χρηματοδότησης τουριστικών επιχειρήσεων που αφορούν νέες μικρές και μεσαίες τουριστικές υποδομές με αναβαθμισμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά από Ε.Ο.Τ. που θα καλύψουν ανάγκες διαμονής και αναψυχής περισσοτέρων τουριστών. Με την αυξητική τάση προσέλευσης τουριστών στο νησί θα υπάρξει πρόβλημα κάλυψης νέων μεγαλυτέρων αναγκών για τη διαμονή τους, γιατί δεν θα επαρκούν γι’ αυτούς τα υπάρχοντα τουριστικά καταλύματα. Άλλωστε προβάλλεται διαρκώς το νησί σε τουριστικές εκθέσεις για να αυξηθεί και να βελτιωθεί το τουριστικό ρεύμα σ’ αυτό, όπως ανταγωνιστικά καταβάλλονται τέτοιες προσπάθειες και από τους άλλους τουριστικούς προορισμούς σε περιφερειακό, εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό πεδίο, αναλογιζόμενοι την συνεισφορά των τουριστικών επιχειρήσεων στην εθνική οικονομία της χώρας μας παράλληλα με τον πολιτισμό και το φυσικό περιβάλλον της.

 

Ο τουρισμός έχει δυναμική και εξελίσσεται εξαρτώμενος από πολλούς και απρόβλεπτους πολλές φορές παράγοντες  εξ αιτίας των οποίων μεταβάλλονται και τα δεδομένα γι’ αυτόν. Στην τελευταία εικοσαετία από πολλές τουριστικές αγορές μειώθηκε το ενδιαφέρον τους για τη Θάσο και ευτυχώς δημιουργήθηκε μεγάλο ρεύμα κυρίως από χώρες των Βαλκανίων. Θα πρέπει με ετοιμότητα να παρακολουθείται η διαμόρφωση των νέων δεδομένων στον τουρισμό, όπως διαμορφώνονται αυτά από διεθνείς εξελίξεις. Σίγουρα ο χαρακτηρισμός ως  αναπτυσσόμενης της παραλιακής ζώνης του νησιού θα διευρύνει περισσότερο και τις δυνατότητες εναλλακτικών μορφών όπως και θεματικού τουρισμού.

 

Η Περιφέρεια σ’ αυτόν τον τομέα κινείται σε πολύ θετική κατεύθυνση αντιλαμβανόμενη τους κινδύνους και τις αρνητικές συνέπειες που θα προκύψουν σε περίπτωση που δεν απενταχθεί και δεν απελευθερωθεί από τον κλοιό που  θα του προσδώσει ο χαρακτηρισμός ως ανεπτυγμένος της περιφερειακής παραλιακής ζώνης.

 

Ήδη στην Θάσο οι οικοδομικές άδειες που εκδίδονται περιορίσθηκαν κυρίως μόνο σε προσθήκες ή βελτιώσεις σε ήδη υφιστάμενες κτιριακές εγκαταστάσεις, χωρίς να εκδίδονται νέες για περιπτώσεις ανέγερσης νέων κατοικιών. Οι περιορισμένες νέες οικοδομικές άδειες αφορούν μόνο την δημιουργία και υποδομή επιχειρήσεων διαμερισμάτων, τουριστικών καταλυμάτων αναβαθμισμένων και ανταγωνιστικών επιχειρήσεων, στούντιος, επιπλωμένων δωματίων και καταστημάτων καθώς επίσης περιορισμένης δυναμικότητας ξενοδοχείων σε ένα καθεστώς κρίσης και έλλειψης δανειοδοτήσεων.

 

Εάν δεν απενταχθεί από τον χαρακτηρισμό της ως αναπτυγμένη όλη η παραλιακή ζώνη του νησιού, τότε όλα τα επαγγέλματα που έχουν σχέση με την οικοδομή στο νησί θα υποστούν τρομερό πλήγμα, το οποίο θα αποφευχθεί μόνο με την δυνατότητα ανέγερσης οικοδομών για να δοθεί ευκαιρία επιβίωσης σε πολλούς κλάδους επιχειρήσεων, όπως παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος, τεχνιτών, οικοδόμων, υδραυλικών, ηλεκτρολόγων, χειριστών μηχανημάτων για εκσκαφή, θεμελίωση και διαμόρφωση εδάφους, μάντρες οικοδομικών υλικών, θερμοϋδραυλικών κλπ καθώς και προμήθειας των εν λόγω ειδών με καταβολή Φ.Π.Α., την ένταξη σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα βελτίωσης και ανέγερσης οικοδομών, χωρίς απώλεια είσπραξης εισφορών τόσο για το Ι.Κ.Α. όσο και τον  Ο.Α.Ε.Ε. από νέους επαγγελματίες.

 

Ήδη Ο χαρακτήρας των κατασκευών και εγκαταστάσεων μικρής και μεσαίας κλίμακας είναι ποιοτικά  και αισθητικά ιδιαίτερα αναβαθμισμένος, με πλήρη εξοπλισμό για πλήρη κάλυψη αναγκών διαμονής των τουριστών. Δεν είναι δυνατόν αυτή η καταβαλλόμενη προσπάθεια να ανακοπεί ή να διακοπεί και να στερηθούν οι κάτοικοι και οι επενδυτές της δυνατότητας και των κινήτρων χρηματοδότησης για ανέγερση και βελτίωση τουριστικών υποδομών για τις οποίες υπάρχουν ακόμη μεγάλα περιθώρια στην παραλιακή ζώνη του νησιού.

 

Είναι πολλά επίκαιρα θέματα και τα προβλήματα που μαστίζουν τον κόσμο της κοινωνίας του νησιού και τα νέα δεδομένα θα πρέπει να αυξήσουν και να διευκολύνουν τους κατοίκους στην κάλυψη των βιοτικών αναγκών των οικογενειών τους με την δημιουργία τουριστικών καταλυμάτων, ενώ θα παραμείνει ο επαγγελματικός προσανατολισμός στον τουρισμό και για τους νέους σε μια προσπάθεια διεύρυνσης της μικρής τουριστικής περιόδου για το νησί.

 

Στην τελευταία δεκαετία η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Κράτος, η Περιφέρεια και με συμμετοχή του Δήμου χρηματοδοτούνται έργα για βιολογικούς καθαρισμούς, τόσο κατασκευής (όπως Καλλιράχης, σε τοπικό επίπεδο) κοινούς για Λιμενάρια και Ποτό, κόμπακ για Μαριές,  επεκτάσεις σε Ποταμιά και  Λιμένα,  για βελτιώσεις και ασφαλτοστρώσεις στο οδικό δίκτυο οδών  όπως Καζαβίτι, Ι.Μ. Άγιου Παντελεήμονα και  Λιμεναρίων Κάστρου, για ολοκλήρωση μελετών του δρομου Θεολόγος – Κοίνυρα, για την κατασκευή τουριστικής μαρίνας στα Λιμενάρια, και προηγούμενα του αλιευτικού καταφυγίου στην Καλλιράχη, για ολοκλήρωση μελετών που βρίσκονται σε εξέλιξη αλιευτικών καταφυγίων σε παραλιακούς οικισμούς του νησιού και για το μεγαλύτερο λιμάνι στην έδρα του Δήμου Θάσου στον Λιμένα, για ήδη κατασκευασμένες αίθουσες πολλαπλών χρήσεων στο Λιμένα, τα Λιμενάρια και τον Θεολόγο. Το Επιμελητήριο της Π.Ε Καβάλας δημιούργησε παράρτημα του στη Θάσο εξ αιτίας του μεγάλου αριθμού των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται κυρίως την καλοκαιρινή περίοδο. Ήδη με τον χαρακτηρισμό όλης της παραλιακής ζώνης ανεπτυγμένης πλέον θα εξαιρεθούν οι ενδιαφερόμενοι από κίνητρα και δυνατότητες επένδυσης για τουριστικά καταλύματα, μικρές κι μεσαίες ξενοδοχειακές μονάδες μέχρι και 4 αστέρων για την περαιτέρω ανάπτυξη της παραλιακής ζώνης του νησιού με πληθυσμό 15.000 κατοίκους περίπου και επισκεψιμότητα κάθε καλοκαίρι από 220.000 μέχρι 250.000 τουρίστες, ενώ την περίοδο αιχμής κατά τα μέσα του δεκαπενταύγουστου ο πληθυσμός του νησιού ξεπερνά και τις 100.000. Οι μέχρι σήμερα προσπάθειες των κατοίκων και η ιδιωτική τους πρωτοβουλία βελτίωσαν και αναβάθμισαν το τουριστικό επίπεδο του νησιού παρά την αίσθηση ότι τουλάχιστον για πολλά χρόνια προηγούμενα δεν υπήρξε το ενδιαφέρον και η αντιμετώπιση που θα έπρεπε στα προβλήματά τους. Η προσπάθεια αναβάθμισης και ποιοτικής βελτίωσης των υποδομών και εγκαταστάσεων με την βοήθεια και των κινήτρων χρηματοδότησης για δημιουργία σύγχρονων επιχειρήσεων δεν θα πρέπει να σταματήσει στην  παραλιακή ζώνη του νησιού. Ήδη ο τουρισμός είναι δραστηριότητα που μπορεί να επηρεασθεί από αστάθμητους παράγοντες και σε οποιαδήποτε περίπτωση να είναι πολλές φορές μεταβλητή η πραγματικότητα σε σχέση με τις προβλέψεις. Πολλές φορές υπάρχουν κίνδυνοι της επένδυσης γιατί είναι μικρή η τουριστική περίοδος στο νησί στο οποίο το τελευταίο διάστημα γίνονται προσπάθειες επαναπροώθησης εναλλακτικών μορφών τουρισμού, αν και μέχρι σήμερα δεν απέδωσαν.

 

Ο τουρισμός αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ανάπτυξη του νησιού και την επιβίωση πλειοψηφικής μερίδας των κατοίκων  του και δεν θα πρέπει να στερηθούν και βασικότερα οι νέοι της δυνατότητας πραγματοποίησης στόχων και αξιοποίησης ευκαιριών επαγγελματικού προσανατολισμού με επένδυση στον τουρισμό.

 

Πιστεύουμε ότι η θέση του Δήμου Θάσου θα πρέπει να εναρμονισθεί με την από 11-12-2015 Εισήγηση της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. καθώς και την απόφαση 173/17-12-2015 του Περιφερειακού Συμβουλίου για το εν λόγω θέμα για να μην χαρακτηρισθεί αναπτυγμένη η παραλιακή ζώνη του νησιού, αλλά αναπτυσσόμενη.

 

Γ.- Το άρθρο 19 της από Νοεμβρίου 2014 μελέτης και σχεδίου ΥΑ για το χωροταξικό της Περιφερείας αφορά την προστασία, διατήρηση και ανάδειξη της φυσικής κληρονομίας. Αντίστοιχα στην ίδια μελέτη, στην από 11-12-2015 εισήγηση της Περιφέρειας ΑΜΘ, στην εισήγηση της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Θάσου, και στην απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου 

 

Αντίστοιχα στην σχετική μελέτη, στο σχέδιο της Εισηγητικής Έκθεσης και της ΥΑ, στην από 11-12-2015 εισήγηση της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., στην εισήγηση της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Θάσου, στην απόφαση της επιτροπής ποιότητας ζωής (97/2015) και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, γίνεται αναφορά σε προστατευόμενες περιοχές και σε διαχειριστικές μελέτες. Σε σχέση όμως με την αναφερόμενη εξειδίκευση στο σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης που θα εκδοθεί σίγουρα θα πρέπει να κατηγοριοποιηθούν οι προστατευόμενες  περιοχές για να συνταγεί χάρτης με πληρότητα που θα περιλαμβάνει τις προστατευόμενες περιοχές, με συγκεκριμένους λόγους και αιτιολογίες για την κάθε μία, όπως αναλυτικότερα μπορούν  να εξειδικευθούν περαιτέρω στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο. Τα άρθρα 19, 20 και 21 της από Νοεμβρίου 2014 μελέτης για το χωροταξικό αφορούν αντίστοιχα την προστασία, διατήρηση και ανάδειξη φυσικής κληρονομίας (19), την προστασία πολιτικής κληρονομίας (20) και την στρατηγική για το τοπίο (21). Ειδικότερα στην από 11-12-2015 εισήγηση επ’ αυτής  της Περιφέρειας διαπιστώνεται ότι δεν αναδεικνύονται συγκριτικά αναπτυξιακά πλεονεκτήματα του ορεινού όγκου, ούτε ο δασικός πλούτος  χωρίς να προκύπτει ή να τίθεται θέμα διαχείρισης δασών, με συνέπεια να ανακύπτουν ελλείψεις στην μελέτη που θα πρέπει να συμπληρωθούν. Άλλωστε στην με αριθ.  173/2015 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου υιοθετούνται οι απόψεις της εισήγησης της Υπηρεσίας Α.Μ.Θ., ενώ στην από 19-8-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το άρθρο 19 διαμορφώνεται πρόταση που αφορά την εκπόνηση διαχειριστικού σχεδίου για δύο περιοχές Natura, προτείνεται η εκπόνηση διαχειριστικού σχεδίου για τις δύο περιοχές Natura της Θάσου και ο ορθός επανακαθορισμός τους. Οπωσδήποτε στα πλαίσια εξειδίκευσης οι προστατευόμενες περιοχές θα ήταν καλύτερο να συμπεριληφθούν σε νεώτερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την διασφάλισή τους. Αναλυτικότερα η οδηγία 92/43/ΕΟΚ (ΕΕ) που αφορά την διατήρηση οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, προβλέπει την δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου  Ειδικών Ζωνών Διατήρησης το οποίο είναι γνωστό ως Δίκτυο Natura 2000.

Σύμφωνα με τον Ενιαίο Κατάλογο περιοχών Natura 2000 για τον Ν. Καβάλας της Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης της Βόρειας Ελλάδας στον αριθμό 30 με κωδικό GR1150008, στην στήλη κατηγορία ΕΖΔ αναφέρεται η τοποθεσία με την ονομασία όρμος Ποταμιάς – Ακρωτήριο Πύργος έως νησίδα Γραβούσα με έκταση 357,89 (ha) και στον α.α. 34 με κωδικό αριθμό  GR1150012 σε κατηγορία ΖΕΠ οι τοποθεσίες όρος Υψάριο και παράκτια ζώνη καθώς και νησίδες Κοίνυρα, Ξηρονήσι. Πλέον των ανωτέρω περιοχών θα πρέπει να ενταχθούν στις προστατευόμενες περιοχές κατόπιν της κοινής Υπουργικής Απόφασης ΗΠ14849/Ε103/2008 (ΦΕΚ τ. Β αριθ. φύλλου 645/11-4-2008) στα πλαίσια συμμόρφωσης προηγούμενων υπουργικών αποφάσεων του 1998 και 2005, με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/105 του Συμβουλίου της 20-11-2006 της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι με τον τίτλο ‘’τύποι φυσικών οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος των οποίων η διατήρηση απαιτεί τον χαρακτηρισμό περιοχών ως Ειδικών Ζωνών Διατήρησης (ΕΖΔ) πλέον των αναφερομένων υπό στοιχείο 1 ‘’παράκτιοι και αλοφυτικοί οικότοποι’’, οι αναγραφόμενες στον αριθμό 1120 εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με ποσειδωνία ήδη καταγεγραμμένες στο νησί και για τα αναφερόμενα δάση με κέδρους (cedrus brevifolia) στον αριθμό 9590 (με αστερίσκο * που δηλώνει τύπο οικότοπου με προτεραιότητα) ένα τέτοιο δάσος που παρέμεινε και διατηρήθηκε στον ορεινό όγκου του νησιού μετά την μεγάλης έκτασης πυρκαγιά του 1985, κατόπιν της οποίας οι δασικές (δημόσιες και δημοτικές) εκτάσεις που κάηκαν, ανακηρύχθηκαν αναδασωτέες με την με αριθμό 198308/12-11-1985 απόφαση του Ν. Καβάλας.

Στην Ελλάδα με τον Ν. 1650/1985 είχαν κατηγοριοποιηθεί οι προστατευόμενες περιοχές (ο Ελληνικός Κατάλογος περιλαμβάνει 264) μεταξύ των οποίων και τα προστατευόμενα τοπία,  για τα οποία η δυνατότητα ανακήρυξης περιοχών ως Τοπίων Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους ανήκε με τον Ν. 1465/1950 στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού, ήδη κατόπιν του ΠΔ 161/1984 (ΦΕΚ 54//1984) η αρμοδιότητα για τα Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους περιήλθε στην Δ/νση Περιβάλλοντος και Σχεδιασμού του ΠΕΧΩΔΕ.

Στην περιοχή της νησίδας Παναγίας Αστρίδας Θεολόγου Θάσου πρέπει να προβλεφθεί η ίδρυση θαλάσσιου πάρκου (σε συνεργασία και με το ΙΝ.ΑΛ.Ε. Περάμου) τόσο για την προστασία της μεσογειακής φώκιας που διατηρείται σε μικρό πληθυσμό στην περιοχή και συγκαταλέγεται στα απειλούμενα με αφανισμό ζωικά ήδη σύμφωνα και με την Διεθνή Ένωση Προστασίας Φύσης καθώς και του αυξημένου πληθυσμού θαλασσοκόρακα που φωλιάζει στη νησίδα, βορειότερα της οποίας υπάρχουν και πολλά υποθαλάσσια λιβάδια ποσειδωνίας, ενώ πρόκειται για ιδιαίτερη ιχθυογεννητική περιοχή. Άλλωστε η οδηγία 79/409/ΕΟΚ (ΕΕ) αφορά την διατήρηση των αγρίων πτηνών δηλαδή της άγριας ορνιθοπανίδας σε ικανό επίπεδο οικολογικών και επιστημονικών απαιτήσεων, η εναρμόνιση της οποίας και η προσαρμογή στο Ελληνικό Δίκαιο έγινε με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 414885/29-11-1985 (ΦΕΚ 757/Β/18-12-1985), ενώ το 2003 εκδόθηκε ο νόμος 152(Ι)/2003 περί προστασίας και διαχείρισης Αγρίων Πτηνών και θηραμάτων στο παράρτημα VI του οποίου και τα άρθρα 2-26 στα προστατευόμενα είδη πτηνών, αναφέρονται υπό στοιχείο (v) φαλακροκορακίδες και στον αριθμό 2 αναφέρεται ο θαλασσοκόρακας, μεγάλοι πληθυσμοί του οποίου βρίσκονται στη νησίδα ‘’Παναγία’’ Αστρίδας Θεολόγου Θάσου με συνέπεια να είναι απαραίτητη η προστασία τους σ’ αυτή.

Το άρθρο 21 του παραπάνω σχεδίου της Εισηγητικής Έκθεσης και της ΥΑ αφορά την στρατηγική για το τοπίο. Στον πίνακα 10 που αφορά κατηγορίες τοπίων με βάση την αξία τους δεν περιλαμβάνονται και θα πρέπει να συμπεριληφθούν τα παρακάτω τοπία σύμφωνα και με βάση τα δεδομένα του Μετσοβείου Πολυτεχνείου για την Ελληνική Φύση - Πρόγραμμα ‘’ΦΙΛΟΤΗΣ’’ στην Θάσο αποτελούν Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (ΤΙΦΚ), ειδικότερα 1) η περιοχή Αλυκής Θεολόγου Θάσου, που είναι παράλληλα αρχαιολογικός χώρος και ιστορικός τόπος, 2) η περιοχή Αστρίδας Θεολόγου Θάσου, στην οποία περιλαμβάνεται η μεγάλου τουριστικού ενδιαφέροντος, επισκεψιμότητας και προβολής ‘’Γκιόλα’’, ενώ συγχρόνως είναι αρχαιολογικός χώρος και ιστορικός τόπος, 3) η Αρχαία Θάσος,  4) τα Κοίνυρα Θεολόγου Θάσου, που συγχρόνως είναι αρχαιολογικός χώρος, ιστορικός τόπος αλλά και περιοχή δικτύου Natura 2000, επίσης 5) η Παναγία ή Αναστάσιον Θάσου, που είναι επίσης ιστορικός τόπος, παραδοσιακός – διατηρητέος οικισμός και χώρος Ειδικής Κρατικής Προστασίας. Στο πρόγραμμα ‘’Φιλότης’’ (Φεβρουάριος 2006) 449 περιοχές επιλέχθηκαν για να προταθούν και να κηρυχθούν ως Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (ΤΙΦΚ) (190 προηγούμενες και 259 νέες τοποθεσίες). Τα παραπάνω τοπία αν όχι διεθνούς είναι τουλάχιστον εθνικής και περιφερειακής αξίας.

Το άρθρο 20 στο σχέδιο της Εισηγητικής Έκθεσης και της ΥΑ αφορά την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Σύμφωνα και με την από 19-8-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το εν λόγω άρθρο η απόφαση αναφέρει ότι περιορίζεται στην διαπίστωση της ανάγκης προστασίας πολιτιστικής κληρονομιάς χωρίς όμως να γίνεται ρητή αναφορά σ’ αυτό και χωρίς να προτείνονται σημαντικοί αρχαιολογικοί  χώροι του νησιού, όπως άλλωστε και στην από 11-12-2015 εισήγηση της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. αναφέρεται ότι η αποτύπωση πολιτιστικών και τουριστικών χώρων της μελέτης κρίνεται ελλιπής και για τον λόγο αυτό θα πρέπει να συμπληρωθεί. Συγκεκριμένα  ορεινοί παραδοσιακοί οικισμοί που διατήρησαν περιλαμβάνονται στον Κατάλογο παραδοσιακών οικισμών Π.Ε. Θάσου, για τους οποίους υπάρχει πρόβλεψη στο ΠΔ  19-10-1978 (ΦΕΚ τ. Δ 594/13-11-1978) στον Διαρκή κατάλογο αυτών, στον οποίο προέχουσα θέση έχει  ο Θεολόγος κατόπιν των με αριθ. ΥΑ 22049/1356/26-9-1972 (ΦΕΚ 875/23-10-1972) και ΥΑ Φ 31/28167/2649/74/29-1-1977 (ΦΕΚ τ.Β/166/ 3-3-1977) αποφάσεων και η Παναγία όπως προβλέπεται από τις αποφάσεις ΥΑ 22049/1356/26-972, ΥΑ ΥΠΠΕ/5/1956/43576/13-8-1979 (ΦΕΚ τ.Β/829/20-9-1979), ΥΑ ΥΠΠΕ/5/1955/43577/6-10-1979 (ΦΕΚ τ. Β/1011/5-11-1996), δεν περιλαμβάνονται προφανώς από αστοχία στο σχέδιο της Εισηγητικής Έκθεσης και ΥΑ (αλλά μόνο το δίκτυο παραδοσιακών οικισμών Π.Ε. Καβάλας, σελίδα 159 υπό στοιχείο Γ) και γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει να προστεθούν συμπληρωματικά.

Σύμφωνα με τον Διαρκή κατάλογο των Αρχαιολογικών χώρων και Μνημείων της Ελλάδος που  συντάσσεται και εκδίδεται από την Δ/νση Εθνικών Αρχαίων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 1) Χαρακτηρίσθηκε ως αρχαιολογικός χώρος και ιστορικό διατηρητέο μνημείο η τότε Κοινότητα Θάσου στη θέση της Αρχαίας πόλης και το Αρχαίο λιμάνι (στην οποία η έδρα του  Δήμου Θάσου) με την απόφαση ΧΑ 15794/19-12-1961 (ΦΕΚ τ.Β 35/2-2-1962). 2) Χαρακτηρίσθηκε ως αρχαιολογικός χώρος  το  Ιερό, τα αρχαία λατομεία, η χερσόνησος και οι εκατέρωθεν κολπίσκοι Αλυκής Θάσου με την απόφαση ΥΑ 9763/3-11-1962 (ΦΕΚ τ.Β 415/19-11-1962). 3) Χαρακτηρίσθηκε ιστορικός διατηρητέος τόπο στην Θάσο ‘’το μετόχι Μονής Βατοπεδίου’’ με την απόφαση ΥΑ 24946/26-8-1967 (ΦΕΚ τ.Β 606/3-10-1967. 4.- ΠΔ 19-10-1978 για χαρακτηρισμό ως παραδοσιακών οικισμών. 5. Κηρύχθηκε ως αρχαιολογικός χώρος το Σπήλαιο Δρακότρυπα (ΒΑ πρόποδες ορεινού όγκου Παναγίας με την απόφαση ΥΑΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α1/Φ18/68159/3413/4-12-1979 (ΦΕΚ τ.Β 93/31-1-1960).

Θα ήταν παράλειψη να μην συμπεριληφθούν στους πολιτισμικούς χώρους οι εξορύξεις ώχρας από κοιτάσματα αιματίτη στην θέση ‘’Τζινες’’ στην περιοχή ‘’Μαυρόλακα’’ ανάμεσα σε Μαριές και Λιμενάρια Θάσου αποτελούν μέχρι πρόσφατα δεδομένα την αρχαιότερη μεταλλευτική δραστηριότητα στην Ευρώπη από την παλαιολιθική εποχή με την αρχαιότερη στοά οριζόντιας εξόρυξης, που για πρώτη φορά εντοπίσθηκε το 1956, όταν η εταιρεία ‘’Χονδροδήμου Α.Ε.’’ εξόρυξε σιδηρομετάλλευμα.

Στα  πλαίσια του συνδυασμού των παραπάνω διατάξεων με το άρθρο 10 της παραπάνω μελέτης που αφορά φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους , καθώς και δίκτυα διεθνούς, εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας, θα πρέπει να υπάρξει συμπλήρωση, βελτίωση και εξειδίκευση με προσαρμογή στα πραγματικά δεδομένα του νησιού και κατά προτεραιότητα (1) στους φυσικούς πόρους τουλάχιστον περιφερειακής σημασίας θα πρέπει να προστεθεί και το όρος Υψάριο (περιοχή δικτύου Natura 2000) και  (2) στις χωρικές ενότητες τοπίων ιδιαίτερης σημασίας τουλάχιστον Διεθνούς ή έστω Εθνικής σημασίας δεν θα πρέπει να παραλειφθούν ούτε η Αρχαία Θάσος (Λιμένας), ούτε και ο χώρος της Αλυκής, που αποτελούν Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (ΤΙΦΚ). Ακόμη στους (3) κυριότερους αρχαιολογικούς χώρους διεθνούς σημασίας θα πρέπει να συμπεριληφθεί και ο αρχαιολογικός χώρος της Αλυκής, και όσον αφορά (4) τα Μουσεία Εθνικής Σημασίας (Κρατικά Μουσεία) θα πρέπει να προστεθεί και το Αρχαιολογικό Μουσείο Θάσου (στον Λιμένα). Τέλος (5) στους Ιστορικούς χώρους εθνικής σημασίας, οπωσδήποτε θέση έχει το Παλατάκι στα Λιμενάρια Θάσου που με την  ΥΑ με αριθ. ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/896/20565/03-04-1982 (ΦΕΚ τ. β 713/27-09-1982) κηρύχθηκε ως ‘’έργο Τέχνης’’ με τον περιβάλλοντα χώρο του, στον οποία εντάσσεται και δεύτερο κτίσμα Αποθηκών – Στάβλων και η περιοχή του αργούντος μεταλλείου στην περιοχή ‘’Βουβές’’ χαρακτηρίστηκε ως ‘’ιστορικός τόπος’’ με την ΥΑ ΔΙΝΣΑΚ/77766/2199/06-10-2006 (ΦΕΚ τ. ΑΑΠ 68/23-10-2006), ενώ στην ίδια ευρύτερη περιοχή με την ΥΑ ΔΙΛΑΠ/Γ/3431/59889/06-12-1994 (ΦΕΚ τ. Β 946/21-12-1994 το κέλυφος (όψεις και στέγη) του κτιρίου ‘’Μικρό Παλατάκι’’ χαρακτηρίσθηκε ως ‘’ιστορικό διατηρητέο μνημείο’’ με τον περιβάλλοντα χώρο του και η μελέτη του Ι.Γ.Μ.Ε. με τον γενικό τίτλο «Καινοτόμες τεχνολογίες – τεχνικές καταγραφής και αξιοποίησης απορριμμάτων μεταλλευτικής και μεταλλουργικής βιομηχανίας και εγκαταλειμμένων δημόσιων μεταλλείων – πιλοτικές εφαρμογές» τον Μάιο του 2013 διαβιβάσθηκε στο Υπουργείο Πολιτισμού και στην Δ/νση προστασίας αναστήλωσης νεώτερων και σύγχρονων μνημείων.

Για τον λόγο αυτό καλύτερα θα ήταν οι προστατευόμενες περιοχές να συμπεριληφθούν και αυτές σε συμπληρωματική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ώστε να διασφαλισθούν κατά το δυνατόν περισσότερο.

Περαιτέρω συνεχίζουμε και εκθέτουμε στο Β΄ μέρος των απόψεών – προτάσεών μας με εξειδίκευση συμπληρωματικά στοιχεία τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στην μελέτη και το σχέδιο υπουργικής απόφασης για το χωροταξικό της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. σε σχέση με την Θάσο.

Για την παράταξη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θάσου

‘’ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ’’

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι

Μηνάς Βλαστάρης

Άγγελος Αρχοντίτσης