Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων μετά την αριθμ. πρωτ. 4849/Ζ1/14-01-2016  Υ.Α. «Κύρωση ονομαστικού πίνακα ανά Σχολή ή Τμήμα των αιτούντων μετεγγραφή», ορίζει ημερομηνίες εντός των οποίων θα δεχθεί τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων  όπως: Από την Τετάρτη 27-01-2016 Έως την Παρασκευή  05-02-2016.

  Οι επιτυχόντες  οφείλουν να προσκομίσουν προσωπικά ή μέσω εξουσιοδοτούμενου εκπροσώπου, την εκτύπωση της ηλεκτρονικής τους αίτησης, στη Γραμματεία του Τμήματος μαζί με τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα όσα δήλωσαν και είχαν δεσμευτεί ότι θα υποβάλλουν